PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Niedbalski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność naukowa

 • Prowadzenie działalności naukowej, obejmującej:
  • Badania naukowe
  • Prace rozwojowe
  • Upowszechnianie wyników działalności naukowej w postaci publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych
 • Pozyskiwanie lub realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych

Działalność dydaktyczna

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • Prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich
 • Organizacja zaliczeń i egzaminów

Działalność organizacyjna

 • Realizacja prac organizacyjnych i administracyjnych wynikających z zajmowanego stanowiska

BIOGRAM

Jestem socjologiem, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem naukowo-dydaktyczny zatrudnionym w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ. Specjalizuję się w zagadnieniach z zakresu socjologii niepełnosprawności, socjologii jakościowej oraz komputerowej analizie danych jakościowych. Prowadzę badania poświęcone aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, w tym dotyczące sytuacji społeczno-kulturowej, strukturalnej, polityczno-prawnej i ekonomicznej tej kategorii osób i ich rodzin. Zajmuję się także badaniem podmiotów oraz instytucji wspomagających osoby z niepełnosprawnościami.
Od kilku lat moje działania w zakresie disability studies koncentrują się na trzech wiązkach naukowo-badawczych poświęconych: sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową; problematyce samostanowienia i życiowej niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną; realizacji polityki dostępności w różnych obszarach życia społecznego, której beneficjentami są osoby z niepełnosprawnościami.
Moje publikacje naukowe poświęcone są w dużej mierze problematyce niepełnosprawności, pomocy społecznej, a także metodologii badań jakościowych.
Uczestniczę lub uczestniczyłem w kilku grantach i projektach badawczo-naukowych (jako kierownik, wykonawca oraz ekspert).
Jestem redaktorem prowadzącym Przeglądu Socjologii Jakościowej, a także przewodniczącym Sekcji Socjologii Niepełnosprawności działającej przy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Biorę również aktywny udział w działaniach Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością Uniwersytetu Łódzkiego.
Współpracuję z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny oraz ośrodki akademickie w kraju i za granicą, jak również przedstawicielami podmiotów publicznych oraz instytucji trzeciego sektora.
Za swoją działalność naukowo-badawczą uzyskałem kilkukrotnie nagrody, wyróżnienia oraz stypendia.

Prywatnie tata bliźniaków: Karolinki i Kubusia. Pasjonat gór, lasów i wszelkich otwartych przestrzeni, które przemierzam pieszo lub na rowerze.

Więcej informacji o mnie zajdziesz tutaj

ZAINTERESOWANIA

Moje główne zainteresowania badawcze to: metody badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm, zarządzanie zasobami ludzkimi, socjologia organizacji, polityka społeczna, socjologia niepełnosprawności, socjologia sportu, wykorzystanie nowych technologii i komputerowego wspomagania w analizie danych jakościowych.

OSIĄGNIECIA

Realizowane granty oraz uzyskane stypendia

I. Badawczo-naukowe:

(2024-2027) NCN OPUS 26, tytuł projektu: Procesualny wymiar konstruowania tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście życia rodzinnego. Analiza zjawiska z perspektywy okresu późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Kierownik projektu (nr 2023/51/B/HS6/00024)

(2022-2023) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Tożsamości osób z niepełnosprawnością intelektualną – analiza zjawiska w kontekście życia rodzinnego" Kierownik projektu. Projekt indywidualny pozyskany w ramach EkSocgrantu.

(2019) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. " Proces kształtowania tożsamości osób niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinach generacyjnych" otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt indywidualny - kierownik projektu (nr B1911200002081.02).

(2019-2022) Projekt naukowo-badawczy pt. „Polityki prowadzenia niezależnego życia w Polsce i Norwegii na przykładzie polityki aktywizacji zawodowej i zatrudnienia niepełnosprawnych studentów i absolwentów szkół wyższych" realizowany w ramach Inicjatywy bilateralnej finansowanej ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Koordynatorki projektu: dr hab. Ewa Giermanowska ISNS i dr hab. Mariola Racław ISNS. Udział w projekcie: wykonawca - ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.

(2018-2020) Projekt naukowo-badawczy pt. “Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science” finansowanego przez Komisję Europejską – Horyzont 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)”, zgodnie z umową SwafS-19-2018-2019/H2020-SwafS-2018-2020 nr 824537. Udział w projekcie: wykonawca oraz ekspert ds. komputerowej analizy danych jakościowych.

(2016-2019) Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 890/STYP/11/2016).

(2016) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Charakterystyka psychospołecznych mechanizmów (auto)identyfikacji osoby niepełnosprawnych fizycznie uprawiających sport wyczynowy" otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny. Kierownik projektu (nr B1611200001264.02).

(2015-2017) SONATA 9, temat projektu: Aktywność fizyczna źródłem zmiany w życiu osoby z trwałą dysfunkcją organizmu - analiza procesu rekonstrukcji tożsamości. Kierownik projektu (nr 2015/17/D/HS6/00184).

(2015) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna. Część 2 " otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny - kierownik projektu (nr B1511200000856.02).

(2015) Projekt naukowo-badawczy pt. Analiza standardów etycznych w sektorze bankowym, realizowany przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. Kierownik projektu: Prof. Iwona Czechowska. Udział w projekcie: konsultant ds. metodologii badań jakościowych.

(2014) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Rola sportu uprawianego przez osoby niepełnosprawne fizycznie w procesie (re)konstruowania tożsamości – analiza symboliczno-interakcjonistyczna. " otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny - kierownik projektu (545/1345).

(2012) Grant na realizację tematu naukowo-badawczego pt. "Charakterystyka sytuacji życiowej człowieka niepełnosprawnego intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej - problematyka konstruowania i podtrzymywania ładu interakcji." otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny - kierownik projektu (545/639).

(2011) Grant na kontynuację tematu naukowo-badawczego pt." Mechanizmy konstruowania i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie." otrzymany w ramach dotacji celowej na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich - projekt indywidualny - kierownik projektu (nr 545/187).

(2010) Stypendium doktorskie przyznane przez Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ ze środków MNiSW.

(2010) Grant na realizację badań własnych pt. "Mechanizmy konstruowania i podtrzymywania ładu społecznego w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie." - projekt indywidualny - kierownik projektu (nr 505/564).

(2009-2012) Grant uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania nt. Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. - wykonawca, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania (Kierownik projektu – prof. Krzysztof Konecki) - projekt zespołowy (nr 928/B/H03/2009/36)

(2009) Grant na realizację badań własnych pt. "Metodologiczne, epistemologiczne i etyczne aspekty badań prowadzonych w środowiskach dewiacyjnych." - projekt zespołowy - kierownik projektu (nr 505/589)

(2008) Grant na realizację badań własnych pt. "Oblicza niepełnosprawności intelektualnej w instytucjonalnych warunkach domu pomocy społecznej. Studium przypadku." - projekt zespołowy - kierownik projektu (nr 505/589).

II. Organizacyjno-wdrożeniowe:

(2023-2024) Grant Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych. Tytuł projektu: "Inkluzywne technologie cyfrowe - perspektywy, możliwości i ograniczenia". Udział w grancie: współorganizator i główny wykonawca (KONF/SN/0463/2023/01)

(2022-2023) Grant Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych. Tytuł projektu: "Niepełnosprawność i praca - wymiary, konteksty, perspektyw". Udział w grancie: kierownik (DNK/SP/548464/2022)

(2022-2023) Grant otrzymany w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (czasopismo "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Udział w grancie: główny koordynator (9RCN/SP/0014/2021/1)

(2019-2020) Grant otrzymany w ramach programu Wsparcie dla Czasopism Naukowych (czasopismo "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Udział w grancie: główny koordynator (nr umowy 315/WCN/2019/1).

(2017) "Organizacja VIII Międzynarodowej Konferencji The European Society for the Study of Symbolic Interaction pt. "Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry"", 603/P-DUN/2017; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; realizacja od 2017-04-01 do 2017-12-31, funkcja w projekcie: wykonawca

(2009) Udział w projekcie nt. „Pracuj u siebie!”; Projekt realizowany z funduszy UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Urząd Miasta Sieradza. Termin realizacji 2009 - 2010. Charakter udziału: wykonawca badań ewaluacyjnych.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

(2024) Nagroda indywidualna I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za cykl publikacji pr. "Osoby z niepełnosprawnością na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych i instytucjonalnych w Polsce".

(2022) Medal uznania za wieloletnią współpracę przyznany przez Salezjańską Organizację Sportową SALOS RP

(2018) Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę "Wymiary, konteksty i wzory karier. Proces stawania się sportowcem przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną - analiza społecznych mechanizmów (re)konstruowania tożsamości", Wydawnictwo UŁ, Łódź.

(2016) Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę "Living and Working in a Social Welfare Home in Poland A Sociological Study on the Interaction of Personnel with Mentally Handicapped Charges", Wydawnictwo UJ-UŁ, Kraków-Łódź

(2015) Nagroda indywidualna Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ za książkę "Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu i upośledzonych umysłowo mieszkańców", Wydawnictwo UŁ, Łódź

(2015) Nagroda zbiorowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, za książkę, Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

(2014) Nagroda im. St. Ossowskiego za książkę pt. "Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu i upośledzonych umysłowo mieszkańców", Wydawnictwo UŁ, Łódź

(2013) Nagroda główna w X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym lub społecznym OTWARTE DRZWI organizowanym przez PFRON, za pracę doktorską "Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie".

(2012) Nagroda III stopnia w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę doktorską pt. "Konstruowanie ładu społecznego w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie".

(2005) Wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego pod patronatem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską pt. "Analiza kultury organizacyjnej domu pomocy społecznej. Problem autonomii i samostanowienia mieszkańców".

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: jakub.niedbalski@uni.lodz.pl

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź