CENTRUM STUDIÓW NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I DOSTĘPNOŚCIĄ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Godło Polski
CENTRUM STUDIÓW NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I DOSTĘPNOŚCIĄ UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

O CENTRUM

Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością UŁ jest interdyscyplinarną, międzywydziałową jednostką UŁ, tworzoną obecnie przez badaczki i badaczy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu.

W swojej działalności Centrum SoNiD stawia sobie następujące cele:

  • Badania nad niepełnosprawnością: Prowadzenie badań dotyczących niepełnosprawności w różnych dziedzinach nauki, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami we wszystkich sferach życia.
  • Łączenie świata nauki i społeczeństwa: Tworzenie przestrzeni komunikacji i wymiany doświadczeń między naukowcami, organizacjami pozarządowymi, samorządowcami, przedstawicielami biznesu oraz specjalistami i praktykami.
  • Analiza życia społecznego: Krytyczna i rzetelna analiza trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne oraz szeroko rozumiane środowisko niepełnosprawnościowe.
  • Innowacyjne rozwiązania: Realizacja działań mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod, narzędzi i przedmiotów pomocnych w rozwiązywaniu problemów społecznych związanych z niepełnosprawnością.
  • Promocja dostępności: Popularyzacja zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w aspekcie prawnym, wykonawczym i społecznym.
  • Wspieranie partycypacji obywatelskiej: Włączanie obywateli w procesy decyzyjne i umożliwianie udziału w dyskusjach dotyczących ważnych dla nich spraw
  • Społeczna odpowiedzialność nauki: Realizacja idei społecznej odpowiedzialności nauki w obszarze wiedzy o niepełnosprawności i dostępności.

DZIAŁALNOŚĆ

(Dis)Ability Lab to laboratorium badawczo-dydaktyczne, utworzone w ramach Centrum Studiów nad Niepełnosprawnością i Dostępnością UŁ. Laboratorium, wyposażone w specjalistyczne sprzęty i oprogramowanie , spełnia 3 podstawowe funkcje:

  • Przestrzeni symulacyjnej, do realizacji prac naukowo-badawczych
  • Laboratorium dydaktycznego, dla studentów różnych kierunków, do prowadzenia zajęć o charakterze „Disability Awarness Training”
  • Miejsca do pracy/nauki dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami

W laboratorium znajduje się stanowisko komputerowe wyposażone w technologie asystujące oraz sprzęty codziennego użytku i  wspomagające osoby z niepełnosprawnością ruchową, dysfunkcjami wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Oferta (Dis)Ability Lab jest cały czas poszerzana.

Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, sala T9

Osoby zainteresowane skorzystaniem z laboratorium, prosimy o kontakt:

Joanna.giercuszkiewicz@eksoc.uni.lodz.pl

Centrum wspiera merytorycznie studia podyplomowe "Zarządzanie dostępnością w praktyce" organizowane przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwerystetu Łódzkiego.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i wykształcenie w słuchaczach umiejętności z zakresu dostosowania instytucji do wymogów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności, zarówno w jednostkach finansów publicznych, jak i w innych sektorach. Ponadto uczestnicy studiów otrzymają kompendium wiedzy oraz umiejętność korzystania z narzędzi do przeprowadzania audytów dostępności w ramach samooceny instytucji.

Więcej o studiach na: https://www.uni.lodz.pl/zarzadzanie-dostepnoscia

KIEROWNIK CENTRUM