PROFIL PRACOWNIKA: Waldemar Dymarczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy:

1) w zakresie obowiązków dydaktycznych:

a) prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

b) terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;

c) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

d) przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

e) opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

f) prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

g) opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;

h) przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze 2 godzin tygodniowo;

i) podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;

j) dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

2) w zakresie obowiązków naukowych:

a) prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

b) pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

c) rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

d) aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni;

e) udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);

f) kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;

g) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;

h) inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki naukowe.

3) w zakresie obowiązków organizacyjnych:

a) praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

BIOGRAM

Zajmuję się badaniem przestrzennego i temporalnego wymiaru karier menedżerów i przedsiębiorców oraz wizualnym wymiarem propagandy. W swoich badaniach wykorzystuję zazwyczaj metody jakościowe, szczególnie metodologię teorii ugruntowanej.

Jestem redaktorem merytorycznym w Przeglądzie Socjologii Jakościowej i organizatorem corocznego konkursu fotograficznego Przeglądu Socjologii Jakościowej.

ZAINTERESOWANIA

- metody jakościowe (głównie metodologia teorii ugruntowanej)

- symboliczny interakcjonizm

- propaganda wizualna (głównie analiza plakatów i zdjęć)

- socjologia organizacji (głównie w kontekście organizacji przestrzeni pracy i architektury)


KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: A 226 90-214 Łódź