PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Grabowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • jestem pracownikiem badawczo-dydaktyczny
 • pełnie funkcję pełnomocnika dziekana ds. promocji wydziału BiOŚ
 • prowadze wykłady dla kierunku ochrona środowiska z przedmiotów: podstawy ekologii, środowisko przyrodnicze Polski, ekologia rzek, ekologia inwazji zwierząt

Do moich obowiązków należy:

w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników;

 

 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

 

 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych,

 

 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem.

w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;

 

 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;

 

 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

 

 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych.

w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w komisjach wydziałowych, senackich i rektorskich;

 

 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich;

BIOGRAM

 • jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora uzyskałam w 2000 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia w zakresie specjalności ichtiologia na podstawie rozprawy habilitacyjnej nt. „Biologia obcych gatunków ryb w wodach śródlądowych Polski” uzyskałam w 2010 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • od stycznia 2012 r. jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni

ZAINTERESOWANIA

moje zainteresowania naukowe to: zaspoły ryb w rzekach, gatunki inwazyjne, "life-history" ryb, interakcje między gatunkami, antropogeniczne przekształcenia ekosystemów rzecznych

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 (Katedra mieści się w skrzydle A na IV piętrze budynku.) pokój: 406-432 90-237 Łodź