PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Posmyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczyciel akademicki współrealizujący programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej fizjologii i biochemii roślin, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Ekomiasto,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne.

Opiekun i recenzent prac licencjackich, magisterskich, doktorskich.

Badania naukowe:

 • Fizjologiczne, biochemiczne i molekularne mechanizmy odporności roślin na abiotyczne stresy środowiskowe.
 • Wpływ czynników abiotycznych na wzrost i rozwój roślin.
 • Poprawa jakości nasion przez dobór i wykonanie różnych zabiegów primingu / kondycjonowania.
 • Naturalne biostymulatory roślin - poszukiwanie i zastosowanie.
 • Rola melatoniny w roślinach (fitomelatonina).
 • Badanie właściwości przeciwutleniających fitozwiązków w kontekście pozyskiwania nowych źródeł żywności funkcjonalnej i naturalnych kosmeceutyków.

Aktualnie piastowane funkcje:

 • Kierownik Katedry Ekofizjologii Roślin, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 • Wydziałowy Koordynator ds. współpracy z pracodawcami i biznesem.
 • Uniwersytecki Koordynator ds. współpracy z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie (Paryż VI; Francja).
 • Członek Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 • Członek Komisji do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne UŁ.
 • Członek Komisji dyscyplinarnej dla doktorantów UŁ (kadencja 2020-2024).
 • Członek komisji w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki rolnicze (dyscyplina nauki leśne oraz dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo), do spraw oceny wniosków w wewnętrznych konkursach IDUB (kadencja 2020-2021).
 • Członek Komitetu Naukowego Biologii Organizmalnej PAN (kadencja 2020-2023).
 • Członek Kapituły Medalu im. Prof. B. Hryniewieckiego (kadencja 2020-2022).
 • Guest Editor w International Journal of Molecular Science (IF 4.556; punkty MEiN 140).
 • Recenzent czasopism naukowych (np: Ecotoxicology and Environmental Safety, Journal of Plant Physiology, Journal of Experimental Botany, Journal of Pineal Research, Acta Physiologiae Plantarum, Plant Physiology, International Journal of Molecular Science itp.).
 • Recenzent powoływany przez Radę Doskonałości Naukowej w postępowaniach habilitacyjnych i profesorskich.

BIOGRAM

Biogram naukowo-zawodowy:

 • 1985-1990, studia na kierunku Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UŁ (BNZ UŁ).
 • 1990, uzyskanie tytułu zawodowego magistra, specjalizacja fizjologia; temat pracy: „Próby uzyskania siewek z embrionów somatycznych drzew iglastych”; promotor: prof. dr hab. J. Stanisław Knypl (BNZ UŁ).
 • 1990, zatrudnienie w Pracowni Regulatorów Wzrostu Roślin, BNZ UŁ na stanowisku asystenta; etat dydaktyczno-naukowy.
 • 1996-2000, studia doktoranckie these en co-tutelle w Laboratorie de Physiologie Végétale Appliqué, Université Pierre et Marie Curie (UPMC, Paris VI, France), fundowane przez Indywidualne Stypendium Rządu Republiki Francuskiej.
 • 2000, uzyskanie stopni: Doktor Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu oraz Doktor nauk biologicznych Uniwersytetu Łódzkiego; temat pracy: „Fizjologiczne, metaboliczne i komórkowe czynniki związane z uszkodzeniami chłodowymi nasion i siewek soi (Glycine max L. Merr.)”, dysertacja napisana w języku angielskim: “Physiological, metabolic and cellular events related to chilling injury in soybean (Glycine max L. Merr.) seeds and seedlings”; promotorzy: Prof. dr hab. Krystyna M. Janas (UŁ - Polska) i Prof. Daniel Côme (UPMC - Francja).
 • 2000, mianowanie na stanowisko adiunkta w Katedrze Regulacji Wzrostu Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (BiOŚ UŁ).
 • 2010, kolokwium habilitacyjne i nadanie stopnia Doktora habilitowanego, dziedzina Nauki, biologiczne, dyscyplina Biologia, specjalność Fizjologia roślin; temat osiągnięcia naukowego: “Biostymulatory – strategia sprzyjająca funkcjonowaniu roślin w warunkach stresów abiotycznych”.
 • 2010, mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, BiOŚ UŁ.
 • 2014, objęcie kierownictwa Katedry Ekofizjologii i Rozwoju Roślin, BiOŚ UŁ (obecnie Katedra Ekofizjologii Roślin, BiOŚ UŁ).
 • 2017, uzyskanie tytułu Profesora nauk biologicznych.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat: 42-635-44-22

Banacha 12/16 (Katedra Ekofizjologii Roślin - WBiOŚ budynek A) pokój: 171 90-237 Łodź