Katedra Ekofizjologii Roślin

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk

Tematyka badań

 • Fizjologiczne, biochemiczne i molekularne mechanizmy odporności roślin na abiotyczne stresy środowiskowe. Indukcja strategii obronnych roślin.
 • Arabidopsis thaliana jako gatunek modelowy w badaniach fizjologii stresu, z wykorzystaniem zmienności naturalnej (ekotypy) i indukowanej (mutanty), w hodowlach in vivo i in vitro.
 • Wpływ czynników abiotycznych na wzrost i rozwój roślin – w tym także regulacja procesu programowanej śmierci komórek roślinnych (PCD-like) w zawiesinowych kulturach in vitro tytoniu Nicotiana tabacum BY-2.
 • Poprawa jakości materiałów siewnych przez dobór i wykonanie różnych zabiegów priming’u tj. kondycjonowania nasion.
 • Naturalne biostymulatory roślin – poszukiwania i zastosowanie.
 • Rola melatoniny w roślinach (fitomelatonina).
 • Badanie właściwości przeciwutleniających fitozwiązków w kontekście pozyskiwania nowych źródeł żywności funkcjonalnej i naturalnych kosmeceutyków.
 • Optymalizacja uprawy biomasy roślin energetycznych. Ekouprawy z wykorzystaniem metabolitów glonów i sinic.
 • Fitoremediacja – rośliny w odnowie środowiska i renaturyzacji wód.

Projekty naukowe (od 2010)

 • 2010-2013, Grant MNiSZW N N304 385338 „Fitoremediacja jako nowy obszar wykorzystania roślin energetycznych w odnowie środowiska i renaturyzacji wód” – kierownik dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda, prof. UŁ.
 • 2011-2014, Grant NCN N N310 111940 „Proteomiczna analiza zmian białkowych w osiach zarodkowych nasion kondycjonowanych z melatoniną, eksponowanych na stres chłodu podczas kiełkowania” – kierownik prof. dr hab. Małgorzata M. Posmyk.
 • 2016-2020 Projekt NCBiR BIOSTRATEG 2/296369/5/NCBR2016 „Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych” – lider prof. dr hab. inż. Piotr Kula (PŁ), konsorcjum realizujące: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Instytut Ogrodnictwa, EKSPERT-SITR Sp. z o.o., Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doradztwa Technicznego, firma Krajowa Spółka Cukrowa S. A. Reprezentant UŁ i wykonawca – dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda prof. UŁ.
 • Polish–Belgian Joint Researc Project For Years 2017-1018 ‘Exploring melatonin beneficial effect in Arabidopsis’; under the agreement on cooperation between the Polish Academy of Science (PAN) and the Belgian National Fund for Scientific Research (FNRS). Cooperators: M. Juraniec* (lider), M.M. Posmyk*, N.Verbruggen**, Ch. Hermans** (*University of Lodz and **Universite Libre de Bruxelles).
 • 2019-2020, Grant NCN 2018/02/X/NZ3/02767 „Egzogenna melatonina jako czynnik modyfikujący odpowiedź komórek zawiesinowych tytoniu linii BY-2 na stres oksydacyjny wywołany działaniem ołowiu” – kierownik dr inż. Agnieszka Kobylińska.
 • 2020-2021 Grant NCN 2020/04/X/NZ3/016 05 „Badanie roli białka COPPER MODIFIED RESISTANCE 1 w regulacji punktu kontrolnego formowania wrzeciona mitotycznego u Arabidopsis thaliana”. – kierownik dr Michał Juraniec.

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Universite Libre de Bruxelles, Laboratoire de Physiologie et de Genetique Moleculaire des Plantes (Bruxelles, Belgique)
 • Université Pierre et Marie Curie (Sorbonne Universities; Paris VI) Physiologie Cellulaire et Moléculaire des Plantes - Germination et Dormance des Semences (Paris, France)
 • University of Texas, Health Science Center, Department of Cellular and Structural Biology (San Antonio TX, USA)
 • Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Department of Horticulture, Kahramanmaraş (Turkey)
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dydaktyka

Pracownicy KER współrealizują programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, pracownie specjalistyczne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej ekofizjologii, fizjologii, biochemii i biologii molekularnej roślin, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto.

Tematyka prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) zasadniczo zgodna ze specjalizacją KER, jednak uwzględnia zainteresowania i wybory studenta, istnieje możliwość sugerowania/wytyczania nowych nurtów badań i tematyki pracy po wcześniejszej konsultacji/dyskusji z naukowym opiekunem/promotorem.

Dane kontaktowe

Katedra Ekofizjologii Roślin

 • Banacha 12/16 90-237 Łodź
tel: 42-635-44-22 e-mail: www: biol.uni.lodz.pl

Skład osobowy