PROFIL PRACOWNIKA: Renata Marciniak-Firadza

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

1) Jestem językoznawcą – dialektologiem, logopedą, neurologopedią, oligofrenopedagogiem. 2) Pracuję Na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii, w Zakładzie Dialektologii Polskiej i Logopedii.

3) Prowadzę zajęcia językoznawcze i logopedyczne na studiach I stopnia kierunku logopedia z audiologią (fonologia i fonetyka języka polskiego, rozwój mowy dziecka, zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria, zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja) oraz na studiach II stopnia kierunku logopedia (mózgowe porażenie dziecięce, mutyzm wybiórczy, seminarium magisterskie).

4) Jestem czynnym logopedą i neurologopedią. Pracuję z dziećmi i z dorosłymi z różnego pochodzenia zaburzeniami mowy, języka oraz głosu.

Jestem opiekunem Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Logopedycznego.

Jestem opiekunem kierunkowym praktyk na kierunku logopedia z audiologią.

Jestem przewodniczącą łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

 

ZAINTERESOWANIA

W kręgu moich zainteresowań naukowych znajdują się badania dialektologiczne, w szczególności badania nad morfologią gwarową oraz językoznawcze podstawy logopedii, w tym kompetencje słowotwórcze dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

OSIĄGNIĘCIA

Jestem autorem monografii poświęconych gwarom łowickim i nazwom osobowych wykonawców czynności w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego oraz ponad 70 artykułów. Za monografię „Gwary łowickie dawniej i dziś na tle innych gwar polskich” otrzymała Nagrodę Rektora III stopnia.

 

Wzięłam czynny udział (z referatem) w 53 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych (również poza granicami kraju). Biorę udział w licznych szkoleniach doskonalących warsztat pracy logopedy i neurologopedy.

 

KONTAKT I DYŻURY