PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Pałuszyńska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na filologii polskiej, logopedii i dziennikarstwie.Badania naukowe w zakresie językoznawstwa.

BIOGRAM

Absolwentka filologii polskiej na UŁ. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1999 r. na podstawie rozprawy Ekspresywność nagłówków wGazecie Wyborczej”. Tematem rozprawy habilitacyjnej, wydanej w 2012 roku, były Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym. Jako nauczyciel akademicki pracuje na Wydziale Filologicznym, prowadząc zajęcia na filologii polskiej, logopedii i dziennikarstwie.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół takich zagadnień, jak: terminologia naukowa, w szczególności terminologia biologiczna, funkcje języka, komizm językowy, specyfika i funkcjonowanie nazw własnych, komunikacja medialna, gatunki debaty publicznej, reguły dyskursu publicznego, techniki argumentacyjne, kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, psycholingwistyczne uwarunkowania nauczania języka jako drugiego. Poza tym interesuję się psychologią poznawczo-behawioralną i neuropsychologią.

OSIĄGNIECIA

Kilkadziesiąt publikacji, w tym pozycje zwarte, artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, np. Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym, Nazwy własne w funkcji nieonomastycznej, Nowa formuła debaty telewizyjnej, Strategie nominacyjne i nazewnicze w politycznym dyskursie medialnym, Kontratekstualność i kontradyskursywność jako typ relacji intertekstualnej. Członkostwo w towarzystwach naukowych, udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych, recenzowanie publikacji, w tym dorobku w postępowaniach awansowych, promowanie doktorów. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 pokój: 3.90 90-236 Łódź