PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

Od początku kariery zawodowej jestem związana z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ, na którym ukończyłam studia magisterskie i stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji UŁ, uzyskując w 2003 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W roku 2020 uchwałą Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Obecnie jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni oraz pełnię funkcję prodziekana WPiA UŁ. Moje zainteresowania naukowe dotyczą administracyjnego prawa ustrojowego i materialnego oraz prawa ochrony środowiska, a w szczególności problematyki gospodarowania wodami śródlądowymi i ochrony wód morskich, gospodarowania zasobami geosfery, gospodarowania odpadami oraz prawnej ochrony różnorodności biologicznej. Obecnie podejmuję badania w zakresie zagrożeń środowiska i skutków ich wystąpienia dla życia i zdrowia człowieka. Dotychczas opublikowałam ponad sześćdziesiąt prac naukowych, w tym monografie autorskie, monografie redagowane, artykuły, rozdziały w monografiach oraz mniejsze prace naukowe. Uczestniczyłam w kilkudziesięciu konferencjach oraz seminariach naukowych, podczas których prezentowałam wyniki swoich badań w postaci referatów i wykładów. Na prowadzenie badań pozyskiwałam granty badawcze o charakterze wewnętrznym. Od blisko dwudziestu lat prowadzę różnorodne zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo ochrony zdrowia.

Zainteresowania prywatne: muzyka, film, historia, podróże.

OSIĄGNIECIA

2021 Indywidualna nagroda naukowa I stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

tel: 42-635-65-70

Kopcińskiego 8/12 pokój: 3.47 90-232 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-12:00 W okresie 26.07- 8.09.2023 - nieobecna. W sprawach pilnych proszę o kontakt z Działem Obsługi Studenta.