PROFIL PRACOWNIKA: Mariola Antczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • od 2021 ekspert PKA w ramach I zespołu Nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • od 2020 na postawie zarządzenia nr 55 Rektora UŁ z dnia 4.12.2020 r. członek komisji do spraw oceny wniosków w wewnętrznych konkursach finansowanych z subwencji otrzymanej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
 • od 2019 członek komisji UŁ ds. nadawania stopni
 • 2016-2024 przewodnicząca Rady Bibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi
 • 2016-2024 członek Wydziałowej Komisji Kadrowo-Finansowej UŁ
 • 2016-2024 członek Wydziałowej Komisji Naukowej UŁ
 • od 1 października 2015 kierownik Katedry BiIN UŁ (od 11 lipca 2016 Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ)
 • 2012-2016 członek Wydziałowej Komisji Oceniającej UŁ
 • 2013-2019 przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej
 • od 2012 współadministrator strony Katedry BiIN UŁ na Facebooku
 • od 2012 członek ŁTN, od czerwca 2018 członek Zarządu Wydz. I
 • od 23.02.2022 członek PTKS; od 25.10.2022 kierownik sekcji Kultura książki i informacji
 • od 2012 koordynator ds. promocji Katedry BiIN UŁ

Kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ

BIOGRAM

Mariola Antczak absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (Uniwersytet Łódzki; 1994), doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (2012), profesor Uniwersytetu Łódzkiego (od 2013), kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ (od 2015). Obszary badawcze: marketing biblioteczny, społeczeństwo informacyjne, information literacy, kultura czytelnicza dzieci i młodzieży, biblioteki różnych typów. Autorka ponad stu publikacji, uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych (m.in. Piza, Osijek, Lwów). Ostatnie publikacje: Relevance of Jean Twenge’s publications to research on teenage reading culture Polish Libraries (2021; 9) ; Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań (współaut. 2020); Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce (współaut. 2019), Organizacja konferencji naukowych (wspóred. 2022).

Biogram w języku angielskim: https://en.wikipedia.org/wiki/Mariola_Gra%C5%BCyna_Antczak

Portfolio zawodowe:

https://sites.google.com/view/mariolaantczak

Zajęcia:

 • Zarządzanie i marketing
 • Sztuka autoprezentacji
 • Cyfrowa edycja tekstów
 • Praca w grupie metodą projektu
 • Proseminarium pracy naukowej
 • Seminarium magisterskie

ZAINTERESOWANIA

 • biblioteki różnych typów
 • kultura czytelnicza dzieci i młodzieży
 • rola nauczycieli bibliotekarzy w edukacji społeczeństwa informacyjnego
 • marketing biblioteczny (promocja i reklama biblioteki, media relations i in.)
 • organizacja i zarządzanie biblioteką
 • kultura czytelnicza i informacyjna
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy bibliotekarzy
 • dydaktyka na poziomie uniwersyteckim z zakresu bibliologii i informatologii w Polsce i za granicą

Portfolio zawodowe:

https://sites.google.com/view/mariolaantczak

OSIĄGNIECIA

Nagrody

 • 2021 Nagroda Rektora UŁ zespołowa III stopnia za publikację Łódzkie biblioteki publiczne. Czas zmian, czas wyzwań / Mariola Antczak, Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka. – Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 142 s. – ISBN 978-83-8142-668-8
 • 10. 05.2021 Medal nr 66 za zasługi dla Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
 • 10. 2020 Nagroda Rektora UŁ zespołowa II stopnia za publikację Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce / Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 264 s. – ISBN 978-83-8142-334-2
 • 31.10.2019 nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego za działalność organizacyjną na rzecz kierowanej jednostki i całego Wydziału
 • 09.2019 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1300/19 w sprawie przyznania dr hab. prof. UŁ Marioli Antczak Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Data wręczenia nagrody 3 października 2019 roku
 • 09. 2019 Srebrny Medal za długoletnią Służbę
 • 10. 2019 Nagroda Rektora UŁ III stopnia za publikację Słownik członków ŁTN. Łódź 2018
 • 10. 2018 Nagroda Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ za działalność organizacyjno-dydaktyczną na rzecz kierowanej jednostki i całego Wydziału
 • 14 .10. 2005 nagroda Rektora UŁ, indywid. III stopnia za książkę Techniki dramy w teorii i praktyce nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy, Warszawa, „Sukurs”, 2004, ss. 71
 • 14 .10. 2003 nagroda Rektora UŁ, indywid. III stopnia, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 • Portfolio zawodowe: https://sites.google.com/view/mariolaantczak

KONTAKT I DYŻURY

telefon czynny w godzinach dyżuru stacjonarnego: 42-635-53-93

e-mail: mariola.antczak@uni.lodz.pl