PROFIL PRACOWNIKA: Michał Grabowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierowanie pracą Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, w tym:
1) reprezentowanie katedry na zewnątrz;
2) wspieranie opracowania projektów prac badawczych;
3) wspieranie pracy badawczej w zakresie dyscypliny nauk biologicznych;
4) organizowanie i nadzorowanie działalności dydaktycznej katedry;
5) występowanie z wnioskami do Rady Wydziału lub Dziekana, w tym z wnioskami dotyczącymi zatrudnienia, innych spraw pracowniczych oraz nagród dla pracowników katedry;
6) zarządzanie mieniem katedry i przyznanymi środkami finansowymi, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
7) składanie dziekanowi roczne sprawozdania z działalności katedry.

BIOGRAM

1994: Bachelor of Science, University of Wolverhampton, UK,
1996: magisterium, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki,
1996–1997, 1999, pracownik naukowy (researcher) w Gulf Coast Research Laboratory, University of Southern Mississippi w Ocean Springs (USA),
2000: doktorat w dyscyplinie biologia, specjalność zoologia, Uniwersytet Łódzki
2007: habilitacja (UŁ) w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii – zoologii,
2019: profesor nauk biologicznych.

Członek Komitetu Zoologii Polskiej Akademii Nauk: 2007-2011 (sekretarz), 2011-2014. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 2015). Członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk (od 2016). Członek Rady Naukowej Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk (od 2019). Reprezentant Polski w Komitecie Naukowym International Barcode of Life (od 2018). Członek Zespołu VI Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Rady Doskonałości Naukowej (od 2019).

ZAINTERESOWANIA

Różnorodność gatunkowa, taksonomia integratywna i ewolucja skorupiaków (Amphipoda, Decapoda),

biogeografia i procesy kształtujące bioróżnorodność wód powierzchniowych Europy,

filogeografia i ekologia molekularna fauny wodnej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich i regionu śródziemnomorskiego,

barkoding DNA oraz jego wykorzystanie do monitorowania i szacowania różnorodności biologicznej,

biologia i ekologia gatunków inwazyjnych.

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź

tel: 42-635-42-96

Stefana Banacha 12/16 pokój: 530 90-232 Łódź