Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

Opis zadań

Kierownik: prof. dr hab. Michał Grabowski

Dydaktyka

Pracownicy KZBiH realizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i terenowe, konwersatoria, pracownie specjalistyczne, zajęcia w e-learningu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie: hydrobiologii (w tym oceanobiologii), zoologii, biologii i ekologii (w tym molekularnej) bezkręgowców, ich różnorodności, taksonomii, filogenezy, biogeografii i paleoekologii oraz w zakresie ochrony przyrody, na kierunkach:

 • Biologia,
 • Ochrona środowiska,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne,
 • Ekomiasto,
 • Biologia kryminalistyczna.

Tematyka badań

 • Różnorodność biologiczna ekosystemów narażonych na efekty zmian klimatycznych i pod presją działań antropogenicznych
 • Różnorodność biologiczna i łączność genetyczna fauny abysalu
 • Ocena zmienności różnorodności biologicznej morskich skorupiaków w gradiencie głębokości i szerokości geograficznej
 • Taksonomia integratywna, filogenetyka i biogeografia bezkręgowców morskich, lądowych i słodkowodnych
 • Pochodzenie i ewolucja fauny słodkowodnej w Europie
 • Rożnorodność kryptyczna i modele specjacji organizmów wodnych
 • Tworzenie referencyjnej bazy sekwencji barkodów DNA dla Polski (PolBOL w ramach iBOL)
 • Ocena przestrzennego rozmieszczenia różnorodności biologicznej z użyciem barkodów DNA, w tym na podstawie środowiskowego DNA i RNA (metarkoding)
 • Ewolucja strategii rozrodczych i cykle życiowe bezkręgowców w tym ślimaków SE Azji
 • Ekologia zwierząt bezkręgowych (m.in ślimaków naskalnych, muchówek, trzyszczy, motyli)
 • Ekologia, biologia i filogeografia gatunków inwazyjnych
 • Rola pasożytów w inwazjach biologicznych
 • Różnorodność, taksonomia, ewolucja muchówek (Nematocera) i wojsiłek (Mecoptera) z materiałów kopalnych w tym zachowanych w bursztynie
 • Odtwarzanie paleoklimatu na podstawie kopalnych Chironomidae
 • Taksonomia integratywna, filogenetyka, biogeografia i ewolucja pająków (Araneae: Salticidae) z obszaru południowo-wschodniej Azji i Australii.

Udział w redakcjach czasopism naukowych

Karolina Bącela-Spychalska

 

Magdalena Błażewicz

Anna Drozd

Michał Grabowski

Roman Godunko

Grzegorz Tończyk

 

Jacek Siciński

Agnieszka Soszyńska-Maj

Projekty naukowe (od 2010 r.)

 • 2008-2011: The development of river valley peatlands in central Poland and their anthropogenic transformations. Grant MNiSzW nr N N306 276735 realizowany
 • na WNG UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2011-2013: Palaeogeographical conditions of existence and destruction of the Late Weichselian forest in the Warta River Valley (the Koło Basin). Grant MNiSzW (NCN) nr N N306 788240 realizowany na WNG UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2011-2015: The role of valley mires in reconstructing palaeohydrological events, in the light of selected palaeoecological studies. Grant MNiSzW (NCN) nr 2011/01/B/ST10/04905 realizowany na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza (WNGiG UAM) (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2013-2016: The Late Vistulian and Early Holocene development of riparian woodlands with elm (Ulmus) in southern and suth-eastern Poland and western Ukraine in the light of multiproxy palaeoecological analysis. Grant MNiSzW (NCN) nr UMO-2012/07/B/ST10/04345 realizowany na WNGiG UAM (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2016-2019: The impact of catastrophic deforestation on the lakes and peatlands ecosystem in Tuchola Pinewoods. Grant MNiSzW (NCN) nr UMO-2015/17/B/ST10/03430 realizowany przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (IGiPZ PAN) (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2015-2020: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from the Lake Gościąż record within the frame of a W-E European transect. Grant MNiSzW (NCN) nr 2015/19B/ST10/03039 realizowany przez IGiPZ PAN. (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • W trakcie realizacji od 2016 r.: Palaeoecological studies of the human-environoment relations on site of multi-cultural settlement (Smólsk - Kujavia, central Poland). Grant MNiSzW (NCN) nr 2016/21/B/ST10/02359 realizowany przez Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • 2017-2021: Environmental conditions of the development of the pile-dwelling Serteya II site on the Smolensk Upland in relation to the global and local climatic changes ca. 4.2 ky BP. Grant MNiSzW (NCN) nr 2017/25/B/HS3/00274 realizowany na WNG UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • w trakcie realizacji od 2020: The influence of environmental and climate conditions in Eocene Europe on contemporary fauna of nematoceran Diptera. Grant MNiSzW (NCN) nr 2020/37/B/NZ8/03042 realizowany przez konsorcjum Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN i BiOŚ UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • w trakcie realizacji od 2022: A great history in a small wetland: Sophisticated human-environment relationships on the East European Plain in the last 13 thousand years. Grant MEiN (NCN) nr 2021/41/B/HS3/00042 realizowany na WNG UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • w trakcie realizacji od 2022: Human-environment relations in Ostrowite based on the results of palaeoecological study. Grant Uniwersytetu Łódzkiego IDUB nr 56/2021 realizowany na WNG UŁ (dr M. Płóciennik - wykonawca)
 • w trakcie realizacji od 2022: Benthos of streams at Pogórze Przemyskie – issues for planned Turnicki National Park. Grant finansowany przez niemiecką fundacje FAN (B) - Förderkreis für allgemeine Naturkunde (Biologie). (dr M. Płóciennik, dr P. Gadawski – kierownicy)
 • 2019-2022 Can bad become worse? Experimental evaluation of success of two genetically distinct fronts of invasion of the crustacean Dikerogammarus villosus and higher invasive potential of putative superhybrids / Polish National Science Centre NCN SONATA 14 (dr T. Rewicz - wykonawca)
 • 2018 Phylogeography of invasive Amphipoda Pontogammarus robustoides / Polish National Science Centre NCN Miniatura (dr T. Rewicz PI)
 • 03-17.02.2018 COST Action CA15219 DNAqua-Net, STSM (Short Term Scientific Mission) reference number: 39774, Malta College for Arts, Sciences and Technology, Luqa, Malta (dr T. Rewicz - wykonawca)
 • VIII 2019- VII 2020: Post-doc stage in University of Guelph, The Centre for Biodiversity Genomics, Canada under supervision of prof Paul Hebert. Financed by Polish National Agency for Academic Exchange – Bekker programme: 'DNA barcoding and phylogeography of alien Ponto-Caspian amphipods, as a proxy to understand different invasion dynamics in main invasion corridors across Europe (dr T. Rewicz - wykonawca)
 • 2019-2023. Integrative approach to adaptive radiation in ancient lakes - a case study of Lake Ohrid Gammarus species flock. National Science Centre OPUS 16 (dr T. Mamos - principal investigator)
 • 2017-2018. Comparative phylogeography of invertebrates with various dispersal capabilities in river systems of Western Carpathians, grant from the National Science Centre Miniatura 1 (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2015-2018. Neogene and Quaternary sea level changes and origin of epigean freshwater malacostracan fauna in the Periadriatic region, grant from the National Science Centre OPUS 8 (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2016-2018. Alternative reproductive startegies (viviparity/oviparity) in the phylogeny of hyperdiversified group of land snails, grant National Science Centre OPUS 11. Co-investigator (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2016-2018. Diversity of abyssal Amphipoda of Kuril-Kamchatka region (AmphiKuK), grant National Science Centre SONATA 8. Co-investigator (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2009-2013 Testing principles of genetic divergence in the endemic complex Ochridagammarus (Amphipoda) from the Ohrid Lake, grant from the Ministry of Science and Higher Education, co-investigator (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2010-2014 Cryptic diversity and phylogeography of Amphipoda crustaceans from groups “Gammarus roeselii” and “G. balcanicus” in, grant from the Ministry of Science and Higher Education. Principal co-investigator (dr T. Mamos - wykonawca)
 • 2009-2011: NORWET – Innowacyjne technologie gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych” (nr PL0271), w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (dr I. Słowińska – wykonawca)
 • 2018-2019. “V4 & Eastern Partnership Cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing” – International Visegrad Fund’s Visegrad+ Grant No. 21810533. (dr I. Słowińska – wykonawca)
 • 2014-2017. Pochodzenie i relacje filogenetyczne kopalnych i współczesnych Mecoptera, nr 2013/09/B/NZ8/03270, NCN (dr hab. A. Soszyńska-Maj - główny wykonawca).
 • 2016-2019. Ewolucja muchówek (Diptera, Nematocera) na tle zmian środowiskowych w Mezozoiku i jej znaczenie dla ewolucji całego rzędu, NCN UMO-2016/23/B/NZ8/00936 (dr hab. A. Soszyńska-Maj - główny wykonawca)
 • Research in Burmese amber, Chińska Akademia Nauk (dr hab. A. Soszyńska-Maj – wykonawca)
 • OPUS 19. konsorcjum ISEZ PAN i UŁ. Kształtowanie się fauny współczesnej Diptera, Nematocera w kontekście zmian środowiska i klimatu na terenie Europy w Eocenie, Nr DEC-2020/37/B/NZ8/03042 (dr hab. A. Soszyńska-Maj – wykonawca)
 • IDUB, Granty dla doświadczony badaczy „Dwuskrzydłe wojsiłki w świetle nowych materiałów kopalnych i nowych technologii: systematyka, różnorodność, relacje filogenetyczne z muchówkami i ekologia wymarłej grupy wojsiłek (Mecoptera)”, nr decyzji 3/A54DO/2020 (dr hab. A. Soszyńska-Maj – wykonawca)
 • Preludium konkurs nr 12, "Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny Chironomidae młodego geologicznie jeziora Szkoderskiego (Czarnogóra/Albania) i związanego z nim starego systemu źródlisk w oparciu o cechy morfologiczne i techniki Sekwencjonowania Nowej Generacji."(dr P. Gadawski – wykonawca)
 • DNA-eco, DNA barcode reference library as a tool for sustainable management of freshwater ecosystems in the highly threatened Lake Skadar Basin (dr P. Gadawski – wykonawca)
 • 2022-2023 To discover undiscovered - the origin of jumping spider fauna from the Philippines Archipelago, IDUB, Granty dla młodych badaczy (dr Łukasz Trębicki – wykonawca)
 • 2022-2023 Non-obvious evolution - DNA as the key to understanding speciation of spiders, Miniatura 5, NCN (dr Ł. Trębicki – wykonawca)
 • 2022-2023 Phylogeography and glue-formation genes expression from Sicilian populations of the tube-building Sabellaria alveolata (Polychaeta, Sabellariidae): from local conservation to potential biomaterial insights (dr Andrea Desiderato – wykonawca)

Granty studenckie:

 • 2017. DNA barcoding wybranych gatunków trzyszczy Półwyspu Bałkańskiego (Maja Derendarz – kierownik grantu; dr R. Jaskuła – opiekun grantu).
 • 2017. Zróżnicowanie taksonomiczne trzyszcza Cylindera trisignata (Dejean, 1822) na Półwyspie Bałkańskim (Zuzanna Krepsztul – kierownik grantu; dr R. Jaskuła – opiekun naukowy).
 • 2018. Barcoding wybranych rodzajów Plecoptera Karpat Zachodnich. (Magda Florkowska - kierownik; dr T. Mamos – opiekun naukowy).
 • 2018. Zróżnicowanie morfologiczne i genetyczne trzyszcza Calomera littoralis izolowanej geograficznie populacji z obszaru dawnego Morza Panońskiego (Viki Sabela – kierownik; dr R. Jaskuła – opiekun naukowy).
 • 2021. Wpływ antropopresji na faunę wijów na przykładzie największego parku miejskiego w Łodzi (Jakub Bienias – kierownik; dr hab. A. Soszyńska-Maj – opiekun naukowy).
 • 2022. Rola nauki obywatelskiej w badaniach bioróżnorodności naprzykładzie globalnej analizy chrząszczy biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) z wykorzystaniem bazy iNaturalist (Wiktoria Cechowicz – kierowik grantu; dr R. Jaskuła – opiekun naukowy).
 • 2022. Przestrzenne i molekularne wzorce zmienności skorupiaków w Bieszczadzkim hotspocie bioróżnorodności. (Julia Rosiak – kierownik; dr T. Mamos – opiekun naukowy).
 • 2022. Różnorodność biologiczna w potokach Bieszczad. Grant studencki Uniwersytetu Łódzkiego SGB 465 realizowany na BiOŚ UŁ (Monika Łabudzka – kierownik; dr M. Płócienik – opiekun naukowy).

Współpraca z partnerami zagranicznymi i krajowymi

 • Australian Museum Sydney, Australia
 • Melbourne Museum, Victoria Museums, Melbourne, Australia
 • Institute Royal de Sciences naturelles de Belgique, Bruksela, Belgia
 • University of Ghent, Ghent, Belgia
 • Sofia University, Sofia, Bułgaria
 • Capital Normal University, Pekin, Chiny
 • Capital Normal University, College of Life Sciences, Pekin, Chiny
 • Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chińska Akademia Nauk, Nanjing, Chiny
 • University of Zadar, Zadar, Chorwacja
 • Varaždin City Museum, Varaždin, Chorwacja
 • University of Montenegro, Podgorica, Czarnogóra
 • University of Ostrava, Ostrawa, Czechy
 • Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy
 • Charles University, Praga, Czechy
 • Muzeum Zoologiczne, Kopenhaga, Dania
 • Fossil and Mo-Clay Museum, Nykøbing Mors, Dania
 • Fur Museum, Mors, Dania
 • Mindanao State University-Iligan Institute of Technology, Iligan City, Filipiny
 • University of Mindanao, Davao, Filipiny
 • University of the Philippines Baguio, Baguio City, Filipiny
 • University of Helsinki, Lahtis, Helsinki, Finlandia
 • University of Burgundy, Dijon, Francja
 • Museum national d'Histoire naturelle, Paryż, Francja
 • Hellenic Centre for Marine Research, Ateny, Grecja
 • Ilia State University, Tbilisi, Gruzja
 • Cavanilles Institute of Biodiversity and Evolutionary Biology, University of Valencia, Valencia, Hiszpania
 • Naturalis Biodiversity Center, Leiden, Holandia
 • International Barcode of Life, University of Guelph, Guelph, Kanada
 • Canadian Museum of Nature, Ottawa, Kanada
 • Universiteti Haxhi Zeka, Peja, Kosowo
 • Nature Research Centre, Wilno, Litwa
 • Hydrobiological Institute in Ohrid, Ohryd, Macedonia
 • Malta College of Arts, Science and Technology, Paola, Malta
 • University of Duisburg-Essen, Essen, Niemcy
 • The Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Niemcy
 • Museum für Naturkunde – Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Science, Berlin, Germany
 • Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität w Greifswald, Niemcy
 • Senckenberg, Frankfurt, Niemcy
 • Senckenberg am Meer, Deutsches Zentrum für Marine Biodiversitätsforschung, Hamburg, Niemcy
 • University of Hamburg, Hamburg, Niemcy
 • Norwegian Institute for Nature Research, Trondheim, Norwegia
 • Norwegian Veterinary Institute, Oslo, Norwegia
 • University Museum of Bergen, Bergen, Norwegia
 • Lincoln University, Christchurch, Nowa Zelandia
 • Graham Bird, Independent Researcher, Wellington, Nowa Zeladnia
 • Instytut Oceanologii PAN, Sopot, Polska
 • University of Minho, Minho, Portugalia
 • Universidade de Évora, Évora, Portugalia
 • The State Hermitage Museum, St. Petersburg, Rosja
 • Moscow State University, Rosja
 • St. Petersburg State University, Rosja
 • Paleontological Institute, Russian Academy of Sciences, Moskwa, Rosja
 • University of Presov in Presov, Preszów, Słowacja
 • Slovak Academy of Sciences, Bratysława, Słowacja
 • Zoological Institute, University of Basel, Bazylea, Szwajcaria
 • University of Bern, Institute of Ecology & Evolution, Berno, Szwajcaria
 • Department of Life Sciences, National University of Kaohsiung, Kaohsiung, Taiwan
 • Department of Earth and Life Science, University of Taipei, Taipei, Taiwan
 • V.N. Karazin Kharkiv National University, Charków, Ukraina
 • University of Michigan, Michigan, USA
 • Santa Barbara Museum of Natural History, Santa Barbara, USA
 • University of Pécs, Pécs, Węgry
 • Danube Research Institute, Centre for Ecological Research, Budapest, Węgry
 • Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvásár Węgry
 • University of Bristol, Bristol, Wielka Brytania
 • Teesside University, Darlington, Wielka Brytania
 • Natural History Museum, London, Wielka Brytania
 • Cambridge, British Antarctic Survey, Wielka Brytania
 • National History Museum, Londyn, Wielka Brytania
 • National Oceanography Centre, Southampton, Wielka Brytania
 • University of Milan, Mediolan, Włochy
 • University of Naples Federico II, Neapol, Włochy
 • University of Catania, Włochy


Dane kontaktowe

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii

 • Stefana Banacha 12/16 90-232 Łódź
tel: 42-635-44-40

Skład osobowy