PROFIL PRACOWNIKA: Bogdan Włodarczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ

Dyrektor Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Wykładowca na kierunku turystyka i rekreacja realizowanym na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ.

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Turyzm/Tourism”.

BIOGRAM

Zainteresowania badawcze: geografia turyzmu (przestrzeń turystyczna, globalne problemy turystyki, ruch turystyczny), geografia hotelarstwa. Autor monografii naukowych m.in.: „Przemiany form aktywności turystycznej – przykład krawędzi Wyżyny Łódzkiej”, „Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju”. Współautor podręczników akademickich „Hotelarstwo – podstawowe wiadomości”, „Hotelarstwo – organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych”, „Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, zarządzanie” (także wersja w języku rosyjskim). Współautor dwóch wydań przewodnika turystycznego po Górach Świętokrzyskich. W wolnych chwilach turysta górski i rowerowy.

ZAINTERESOWANIA


Zainteresowania pozanaukowe. B. Włodarczyk jest związany z harcerstwem - jest harcmistrzem - instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Kolekcjonuje egzotyczne muszle morskie.

OSIĄGNIECIA

Publikacje naukowe można generalnie zaklasyfikować do dwóch subdyscyplin związanych z geografią tj. geografii turyzmu oraz geografii hotelarstwa. Tematyka pierwszej grupy obejmuje głównie zagadnienia związane z teorią oraz wykorzystaniem przestrzeni turystycznej (Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinanty rozwoju) ruchem turystycznym, a także produktem turystycznym (współautor podręcznika Produkt turystyczny). Publikacje z zakresu geografii hotelarstwa dotyczą przestrzennych cech struktur organizacyjnych systemów, łańcuchów oraz sieci hotelowych (współautor podręcznika Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości). Do tej grupy zaliczyć można także opracowania dotyczące lokalizacji obiektów hotelarskich na terenach miejskich i poza miejskich.

KONTAKT I DYŻURY