Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Opis zadań

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji UŁ jest jedną z

największych placówek naukowo-badawczych w Polsce, zajmujących się

badaniem zjawisk związanych z turystyką, hotelarstwem, rekreacją,

geografią miast i geoinformacją.

W 1977 r. powołano w Uniwersytecie Łódzkim (jako drugie w Polsce) Podyplomowe Studium Turystyki, którego głównym zadaniem było przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki turystycznej, a także nauczycieli zajmujących się krajoznawstwem, turystyką młodzieżową, pilotażem czy przewodnictwem.

W 1981 r. Został utworzony Zakład Geografii Miast i Turyzmu, który powstał w ramach Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ, a 1.I.1992 r. przekształcony został w samodzielną Katedrę, która z dniem 1.VI.2007 r. została przekształcona w Instytut Geografii

Miast i Turyzmu, a od 1.X.2021 r. jednostka działa pod nazwą Instytut

Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji. Wieloletnim dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Stanisław Liszewski, Rektor UŁ. Od 2011 roku funkcję dyrektora Instytutu sprawuje dr hab., prof. UŁ Bogdan Włodarczyk.

W Instytucie koncentrują się badania naukowe nad turystyką, hotelarstwem, rekreacją, osadnictwem i geoinformacją, prowadzone jest kształcenie specjalistów na potrzeby turystyki, rekreacji, hotelarstwa, geografii miast i geoinformacji na poziomie akademickim studiów I, II i III stopnia.

Instytut prowadzi następujące kierunki studiów:

Turystyka i Rekreacja, studia I i II stopnia, specjalności: organizacja turystyki, organizacja hotelarstwa, organizacja rekreacji

Geoinformacja, studia I i II stopnia

Geografia miast - specjalność na Geografii, studia II stopnia.

Więcej na www.turyzm.edu.pl

Dane kontaktowe

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-50 e-mail: www: www.turyzm.edu.pl

Skład osobowy