PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Walińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania odpowiada za sprawy naukowe i finansowe, w tym w szczególności za rozwój naukowy pracowników, ewaluację dyscypliny naukowej, zarządzanie finansami Wydziału

Jako kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną Zakładu, odpowiada za proces kształcenia i rozwoju naukowego pracowników Zakładu

Jako kierownik Katedry Rachunkowości: reprezentuje Katedrę, podejmuje decyzje związane z jej bieżącym funkcjonowaniem, organizuje i nadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników Katedry, zarządza mieniem Katedry i przyznanymi jej środkami finansowymi

BIOGRAM

KARIERA NAUKOWA

 • 2016 – 2020 - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2012 – do dziś - Kierownik Katedry Rachunkowości
 • 2011 –Profesor zwyczajny, tytuł profesora nauk ekonomicznych
 • 2008-2016 – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2004 - 2011- Profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2004 - Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 1994 - 2004 - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości
 • 1994 - Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • 1992 - do dziś – Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
 • 1986 -1994 - Asystent stażysta i asystent, Katedra Rachunkowości UŁ
 • 1981-1986 - Studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Uniwersytet Łódzki

KURSY I STAŻE ZAGRANICZNE

 • 1998 - University of Maryland, USA – program przygotowania kursów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ
 • 1992 - London School of Economics, Wielka Brytania,stypendium doktorskie
 • 1992 – Glasgow University, Wielka Brytania,stypendium doktorskie
 • 1991 - Economic University of Sofia, Bułgaria, pobyt naukowy
 • 1990 - Durham University Business School, Wielka Brytania, pobyt w ramach programu międzynarodowego dla polskich nauczycieli akademickich
 • 1989 - University of Birmingham, Wielka Brytania, pobyt w ramach współpracy Katedr Rachunkowości

DOŚWIADCZENIE (POZA UŁ)

 • 2015 - 2016 - współautorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości pt. "Środki trwałe", Komitet Standardów Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
 • 2009 – współautorka projektu dokumentu pt. „Zasady akredytacji uczelni wyższych na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego” opracowanego przez Zespół ds. opracowania założeń organizacyjnych i dokumentów regulujących certyfikację zawodu księgowego w Polsce przy SKwP
 • 1997 - współautorka przepisów prawnych o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian ustaw o podatkach dochodowych
 • współpraca z szeregiem instytucji szkoleniowych:
 • prowadzenie kursów dla doradców inwestycyjnych, maklerów, Rad Nadzorczych JSSP (lata 1995-2000), Doradców Podatkowych (2009) oraz Biegłych Rewidentów (2015-2016)
 • prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości organizowanych m.in. przez: Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce (lata 1996-2001), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (1996-do dziś)., BDO Sp. z o.o. (Warszawa), Centrum Edukacji INFOR Training - Grupa Wydawnicza INFOR S.A. (Warszawa), Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. (Łódź) (1998-do dziś)

PROJEKTY NAUKOWE

 • Polskie standardy rachunkowości jako element rachunkowości w Polsce na tlemiędzynarodowych standardów rachunkowości
 • Badania porównawcze nad adaptacją Dyrektyw Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do prawa krajowego
 • Rachunkowość w świetle prawa podatkowego
 • Analiza wpływu odroczonych podatków na sprawozdawczość spółek giełdowych na tle Unii Europejskiej

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ)

 • 2008 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla PKP CARGO S.A.
 • 2006 – 2007 - współautorka opracowania Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI) dla Zarządzania UŁ
 • 2005 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Elektrowni Bełchatów S.A.
 • 2001 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla Telekomunikacji Polskiej
 • 1998 - 2008 – projekty dotyczące wdrożenia systemu budżetowania kosztów i controllingu w kilkudziesięciu dużych polskich przedsiębiorstwach (m.in.: Łódzka Fabryka Koronek „FAKO”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MegaMed” Sp. z o.o. Bełchatów, Fabryka Firanek i Koronek "Haft", Elektrownia Bełchatów, Polcard S.A.)
 • 1998-1999 – projekt w zakresie analizy i oceny funkcjonowania wewnętrznie wyodrębnionych podmiotów Elektrowni Bełchatów dla potrzeb realizacji procesu restrukturyzacji

KONFERENCJE NAUKOWE ZAGRANICZNE

 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 1994 roku w Wenecji - „Cash Flow Statement in listed companies Annual raport”, (współautorstwo E. Śnieżek)
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2001 roku w Atenach – „Revision of Polish accounting law and its implications for accounting practice - evolution or revolution”, (współautorstwo P. Urbanek)
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2004 roku w Pradze – „Evolution of Income Tax Allocation in the Context of Accounting Globalisation – The Case of Poland
 • Seminarium Polsko-Litewskie w 2006 roku w Wilnie – „Income tax allocation in Poland – main issues
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2007 roku w Lizbonie – “The implementation of IFRS to Polish practice – pre-defined problem of financial statement’ comparability”, (współautorstwo E. Śnieżek, M. Wiatr)

KONFERENCJE NAUKOWE KRAJOWE

 • Udział z referatami w około 50 konferencjach naukowych zorganizowanych w Polsce, w tym w dorocznych Zjazdach Katedr Rachunkowości w Polsce oraz cyklicznych konferencjach organizowanych przez Katedry Rachunkowości polskich uniwersytetów. np:
 • XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – referat „Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego”, maj 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" organizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, - referat pt. „Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse", kwiecień 2014
 • Międzynarodowa Konferencja pt. " „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka” zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – referat „Sprawozdania finansowe według Profesor Elżbiety Burzym a współczesne koncepcje sprawozdawczości przedsiębiorstw”, grudzień 2013
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa z cyklu NO-RA nt. "Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości- zalożenia, zasady, denfinicje" organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – referat pt. „Ujawnianie informacji w raporcie finansowym – czy potrzebne są ramy konceptualne?, współautorstwo A. Jurewicz, listopad 2013

ZAINTERESOWANIA

 • Rachunkowość finansowa:
 • wycena kategorii bilansowych i pomiar wyniku finansowego
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • rachunkowość podatkowa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rachunkowość zarządcza:
 • aspekty praktyczne rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach
 • rachunkowość zarządcza a system rachunkowości finansowej
 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie finansami uczelni wyższych

OSIĄGNIECIA

 • 2016 - Złoty Krzyż Zasługi UŁ
 • 2016 - Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za zasługi
 • 2010 - Złota i Srebrna Odznaka zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • 2010 – Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki („Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne”, współautorstwo)
 • 2009 - Srebrny Medal za zasługi w rozwoju SKwP
 • 2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2008 - Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1999 - Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej za książkę pt. „Zarządzanie Finansowe – teoria i praktyka” - współautorstwo z J. Gajdką


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-22

e-mail: dziekan.wz@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 11 90-237 Łódź

Matejki 22/26 90-237 Łódź

Matejki 22/26 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-54

tel: 42-635-52-24

e-mail: kr.wz@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 11, 258 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 08:00-10:00 pokój 262, zapraszam