PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Walińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania odpowiada za sprawy naukowe i finansowe, w tym w szczególności za rozwój naukowy pracowników, ewaluację dyscypliny naukowej, zarządzanie finansami Wydziału

 • Jako Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania odpowiada za sprawy naukowe i finansowe, w tym w szczególności za rozwój naukowy pracowników, ewaluację dyscypliny naukowej, zarządzanie finansami Wydziału
 • Jako kierownik Katedry Rachunkowości: reprezentuje Katedrę, podejmuje decyzje związane z jej bieżącym funkcjonowaniem, organizuje i nadzoruje pracę naukową oraz dydaktyczną pracowników Katedry, zarządza mieniem Katedry i przyznanymi jej środkami finansowymi
 • Jako kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej organizuje i nadzoruje działalność dydaktyczną Zakładu, odpowiada za proces kształcenia i rozwoju naukowego pracowników Zakładu


BIOGRAM

KARIERA NAUKOWA

 • 2016 – 2020 - Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2012 – do dziś - Kierownik Katedry Rachunkowości
 • 2011 –Profesor zwyczajny, tytuł profesora nauk ekonomicznych
 • 2008-2016 – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ
 • 2004 - 2011- Profesor nadzwyczajny UŁ
 • 2004 - Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
 • 1994 - 2004 - Adiunkt w Katedrze Rachunkowości
 • 1994 - Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • 1992 - do dziś – Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
 • 1986 -1994 - Asystent stażysta i asystent, Katedra Rachunkowości UŁ
 • 1981-1986 - Studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka, Uniwersytet Łódzki

KURSY I STAŻE ZAGRANICZNE

 • 1998 - University of Maryland, USA – program przygotowania kursów MBA na Wydziale Zarządzania UŁ
 • 1992 - London School of Economics, Wielka Brytania,stypendium doktorskie
 • 1992 – Glasgow University, Wielka Brytania,stypendium doktorskie
 • 1991 - Economic University of Sofia, Bułgaria, pobyt naukowy
 • 1990 - Durham University Business School, Wielka Brytania, pobyt w ramach programu międzynarodowego dla polskich nauczycieli akademickich
 • 1989 - University of Birmingham, Wielka Brytania, pobyt w ramach współpracy Katedr Rachunkowości

DOŚWIADCZENIE (POZA UŁ)

 • 2015 - 2016 - współautorka projektu Krajowego Standardu Rachunkowości pt. "Środki trwałe", Komitet Standardów Rachunkowości, Ministerstwo Finansów
 • 2009 – współautorka projektu dokumentu pt. „Zasady akredytacji uczelni wyższych na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego” opracowanego przez Zespół ds. opracowania założeń organizacyjnych i dokumentów regulujących certyfikację zawodu księgowego w Polsce przy SKwP
 • 1997 - współautorka przepisów prawnych o amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem zmian ustaw o podatkach dochodowych
 • współpraca z szeregiem instytucji szkoleniowych:
 • prowadzenie kursów dla doradców inwestycyjnych, maklerów, Rad Nadzorczych JSSP (lata 1995-2000), Doradców Podatkowych (2009) oraz Biegłych Rewidentów (2015-2016)
 • prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu rachunkowości organizowanych m.in. przez: Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce (lata 1996-2001), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (1996-do dziś)., BDO Sp. z o.o. (Warszawa), Centrum Edukacji INFOR Training - Grupa Wydawnicza INFOR S.A. (Warszawa), Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Sp. z o.o. (Łódź) (1998-do dziś)

PROJEKTY NAUKOWE

 • Polskie standardy rachunkowości jako element rachunkowości w Polsce na tlemiędzynarodowych standardów rachunkowości
 • Badania porównawcze nad adaptacją Dyrektyw Unii Europejskiej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do prawa krajowego
 • Rachunkowość w świetle prawa podatkowego
 • Analiza wpływu odroczonych podatków na sprawozdawczość spółek giełdowych na tle Unii Europejskiej

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ)

 • 2008 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla PKP CARGO S.A.
 • 2006 – 2007 - współautorka opracowania Kompleksowego Systemu Informacyjnego (KSI) dla Zarządzania UŁ
 • 2005 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla Południowego Koncernu Węglowego S.A., Południowego Koncernu Energetycznego S.A., Koncernu Energetycznego ENERGA S.A., Elektrowni Kozienice S.A., Elektrowni Bełchatów S.A.
 • 2001 - autorka projektu w zakresie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla Telekomunikacji Polskiej
 • 1998 - 2008 – projekty dotyczące wdrożenia systemu budżetowania kosztów i controllingu w kilkudziesięciu dużych polskich przedsiębiorstwach (m.in.: Łódzka Fabryka Koronek „FAKO”, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MegaMed” Sp. z o.o. Bełchatów, Fabryka Firanek i Koronek "Haft", Elektrownia Bełchatów, Polcard S.A.)
 • 1998-1999 – projekt w zakresie analizy i oceny funkcjonowania wewnętrznie wyodrębnionych podmiotów Elektrowni Bełchatów dla potrzeb realizacji procesu restrukturyzacji

KONFERENCJE NAUKOWE ZAGRANICZNE

 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 1994 roku w Wenecji - „Cash Flow Statement in listed companies Annual raport”, (współautorstwo E. Śnieżek)
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2001 roku w Atenach – „Revision of Polish accounting law and its implications for accounting practice - evolution or revolution”, (współautorstwo P. Urbanek)
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2004 roku w Pradze – „Evolution of Income Tax Allocation in the Context of Accounting Globalisation – The Case of Poland
 • Seminarium Polsko-Litewskie w 2006 roku w Wilnie – „Income tax allocation in Poland – main issues
 • Międzynarodowy Kongres Rachunkowości (EAA) w 2007 roku w Lizbonie – “The implementation of IFRS to Polish practice – pre-defined problem of financial statement’ comparability”, (współautorstwo E. Śnieżek, M. Wiatr)

KONFERENCJE NAUKOWE KRAJOWE

 • Udział z referatami w około 50 konferencjach naukowych zorganizowanych w Polsce, w tym w dorocznych Zjazdach Katedr Rachunkowości w Polsce oraz cyklicznych konferencjach organizowanych przez Katedry Rachunkowości polskich uniwersytetów. np:
 • XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi" zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – referat „Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego”, maj 2016
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Finansami" organizowana przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, - referat pt. „Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse", kwiecień 2014
 • Międzynarodowa Konferencja pt. " „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – problemy kwantyfikacji wartości i ryzyka” zorganizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – referat „Sprawozdania finansowe według Profesor Elżbiety Burzym a współczesne koncepcje sprawozdawczości przedsiębiorstw”, grudzień 2013
 • Międzynarodowa Konferencja naukowa z cyklu NO-RA nt. "Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości- zalożenia, zasady, denfinicje" organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – referat pt. „Ujawnianie informacji w raporcie finansowym – czy potrzebne są ramy konceptualne?, współautorstwo A. Jurewicz, listopad 2013

ZAINTERESOWANIA

 • Rachunkowość finansowa:
 • wycena kategorii bilansowych i pomiar wyniku finansowego
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego
 • rachunkowość podatkowa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Rachunkowość zarządcza:
 • aspekty praktyczne rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach
 • rachunkowość zarządcza a system rachunkowości finansowej
 • Planowanie finansowe
 • Zarządzanie finansami uczelni wyższych

OSIĄGNIĘCIA

 • 2016 - Złoty Krzyż Zasługi UŁ
 • 2016 - Medal Krajowej Izby Biegłych Rewidentów za zasługi
 • 2010 - Złota i Srebrna Odznaka zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • 2010 – Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik akademicki („Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne”, współautorstwo)
 • 2009 - Srebrny Medal za zasługi w rozwoju SKwP
 • 2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2008 - Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
 • 1999 - Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej za książkę pt. „Zarządzanie Finansowe – teoria i praktyka” - współautorstwo z J. Gajdką

PUBLIKACJE

2021

 • Ewa Walińska, Tomasz Czapla, Rachunkowość z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości – głos w dyskusji, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2021, vol. 45, nr 3, s. 29-50 [DOI] [URL].
 • Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 19-73 [URL].
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 73-101 [URL].
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 101-133 [URL].
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości a prawo podatku dochodowego w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 133-194 [URL].
 • Ewa Walińska, Rozdział IX. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 785-829 [URL].
 • Ewa Walińska, Rozdział V. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 197-255 [URL].
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Beata Mazuchowska, Anna Jurewicz, Przemysław Czajor, Witold Bojanowski, Rozdział VI. Szczegółowe zasady wyceny typowych kategorii aktywów i zobowiązań, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 255-635 [URL].
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział VII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 635-717 [URL].
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 717-783 [URL].
 • Joanna Stępień-Andrzejewska, Ewa Walińska, Rozdział X. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego – bilans oraz rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 829-871 [URL].
 • Michał Wiatr, Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Anna Jurewicz, Agnieszka Czajor, Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 871-933 [URL].
 • Anna Jurewicz, Ewa Walińska, Rozdział: Załącznik nr 1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 933-947 [URL].
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Załącznik nr 2. Proceduralne i techniczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 947-977 [URL].
 • Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), pod red. Ewa Walińska, Wydanie XI zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2021 [URL].
 • Ewa Walińska, Justyna Dobroszek, The Functional Controller for Sustainable and Value Chain Management: Fashion or Need? A Sample of Job Advertisements in the COVID-19 Period, „Sustainability” (2071-1050), 2021, vol. 13, nr 13, s. 1-20 [DOI] [URL].

2020

 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Financial and Non-Financial Information in Integrated Reports: Evidence from Poland, [w:] (red.), Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges (978-0-9998-5514-1), Wydawnictwo IBIMA Publishing LLC, King of Prussia 2020, s. 877-882 [URL].
 • Przemysław Czajor, Anna Jurewicz, Marcin Michalak, Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji (978-8-3822-3164-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2020 [URL].
 • Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM II (978-8-3657-6650-2), pod red. Tomasz Czapla, Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
 • Sławomir Jędrzejewski, Ewa Walińska, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa a jego system rachunkowości, [w:] T. Czapla, E. Walińska (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem-perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM I (978-8-3657-6628-1), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020, s. 37-52 [URL].
 • Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem-perspektywa kluczowych obszarów jego dokonań TOM I (978-8-3657-6628-1), pod red. Tomasz Czapla, Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
 • Ewa Walińska, Anna Rzetelska, Anna Jurewicz, Zmiany kapitału własnego spółki kapitałowej. Uwarunkowania prawne i skutki finansowe. (978-8-3822-0321-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].

2018

 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Informacje finansowe i niefinansowe w raporcie zintegrowanym – praktyka spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 100 (156), s. 167-189 [DOI] [URL].
 • Księga 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Ludzie i ich dokonania (978-8-3814-2207-9), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Badania naukowe w zakresie rachunkowości finansowej, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 287-351 [URL].
 • Ewa Walińska, Kształcenie akademickie na poziomach dyplomowych. Wyzwania i procesy zmian., [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 215-260 [URL].
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Ireneusz Górowski, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej (978-8-3633-9162-1), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018 [URL].
 • Ewa Walińska, Irena Sobańska, Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2018, nr 96 (152), s. 151-181 [DOI] [URL].
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Podatek dochodowy odroczony, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3946-9680-1), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2018, s. 437-486.

2017

 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Kluczowe narzędzia raportowania korporacyjnego w praktyce polskiego rynku kapitałowego – analiza przypadku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2017, nr 92 (148), s. 207-226 [DOI].
 • Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Jacek Gad, Model biznesu jako element sprawozdawczości korporacyjnej, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (1896-656X), 2017, vol. XI, nr 3 (44), s. 51-60 [DOI] [URL].

2016

 • Ewa Walińska, Bilans-poszukiwanie nowej formuły na potrzeby zarządzania finansami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2016, nr 4 (82)/1, s. 533-549 [DOI].
 • Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej (978-8-3808-8203-4), pod red. Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Katarzyna Kępa, Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej a sprawozdanie finansowe - perspektywa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (978-8-3916-7758-2), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2016.
 • Ewa Walińska, Anna Rzetelska, Anna Jurewicz, Kapitał własny spółek kapitałowych jako kategoria prawna i ekonomiczna sprawozdania finansowego (978-8-3808-8611-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 21-54.
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 55-81.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 83-112.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 113-144.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 747-812.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 145-252.
 • Ewa Walińska, Rozdział VI. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 255-314.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Witold Bojanowski, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Anna Jurewicz, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 315-655.
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Bogusława Bek-Gaik, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 657-746.
 • Ewa Walińska, Rozdział XV. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1041-1081.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVI. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans oraz rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1085-1132.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1209-1247.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Agnieszka Czajor, Bogusława Bek-Gaik, Anna Jurewicz, Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1315-145.
 • Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), pod red. Ewa Walińska, Wydanie IX zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Koszty jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego - zasady uznawania w dochodzie, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 29-36.
 • Ewa Walińska, Podatek dochodowy odroczony - istota oraz zasady ustalania według polskich regulacji rachukowości, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 147-166.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Przychody jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego - zasady uznawania w dochodzie, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 17-28.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Rachunkowość fifnansowa a prawo podatku dochodowego - ogólne relacje, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 13-16.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Anna Jurewicz, Studium przypadków, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 247-270.
 • Ewa Walińska, Wynik finansowy a podstawa opodatkowania, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 37-42.
 • Ewa Walińska, Sławomir Jędrzejewski, Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 129-179.
 • Ewa Walińska, Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, vol. 87 (143), s. 183-196 [DOI].
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Bogusława Bek- -Gaik, Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa - w kierunku integracji? (978-8-3808-8559-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • Ewa Walińska, Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki rachunkowości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2016, nr 2 (80) część 2, s. 193-205 [DOI].
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Anna Jurewicz, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, Adam Mariański, Jacek Kalinowski, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2016) (978-8-3264-9490-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2016) (978-8-3264-9490-1), pod red. Ewa Walińska, Wydanie IV zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2015

 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Podstawy Rachunkowości, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 45-56.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rachunkowość Finansowa, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 117-138.
 • Ewa Walińska, Bogusława Bek-Gaik, Restructuring of financial statement as a response to the challenges of global market., [w:] R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska (red.), Restructuring As The Imperative Of Developmental Changes In Economy (978-8-3651-7308-9), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 53-62.
 • Ewa Walińska, Grzegorz Urbanek, Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością - propozycje zmian, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, nr 74, s. 197-209.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz, Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem - wymiar finansowy i niefinansowy (978-8-3796-9620-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
 • Ewa Walińska, Zintegrowany raport- początek końca sprawozdania finansowego?, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, nr 138/82, s. 151-165.

2014

 • Ewa Walińska, Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2014, nr XCII, s. 351-365.
 • Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce (978-8-3796-9364-1), pod red. Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Michał Wiatr, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - zasady ustalania i rewizji (978-8-3722-8344-3), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 107-129.
 • Ewa Walińska, Sprawozdania finansowe według Profesor Elżbiety Burzym a współczesne koncepcje sprawozdawczości przedsiębiorstw, [w:] D. Krzywda, M. Stępień (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości (978-8-3625-1178-5), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 70-82.
 • Ewa Walińska, Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 334-345.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Anna Jaroszczak, Ewidencja Księgowa, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 116-141.
 • Ewa Walińska, Kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 346-362.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 96-115.
 • Ewa Walińska, Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 53-95.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Pojęcie i istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 19-52.
 • Ewa Walińska, Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 403-418.
 • Ewa Walińska, Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 309-333.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rzeczowe aktywa obrotowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 252-277.
 • Ewa Walińska, Witold Bojanowski, Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 183-215.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Aneta Brzeska, Zadania z rozwiązaniami, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 419-480.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Zasady ustalania wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 363-402.
 • Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Podręcznik, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3463-1), pod red. Ewa Walińska, Wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Aneta Brzeska, Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 209-237.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Ewidencja księgowa, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 49-62.
 • Ewa Walińska, Kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 238-251.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 31-48.
 • Ewa Walińska, Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 20-30.
 • Ewa Walińska, Pojęcie i istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 15-19.
 • Ewa Walińska, Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 182-208.
 • Ewa Walińska, Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 89-106.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Zasady ustalania wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 252-283.
 • Ewa Walińska, Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 284-301.
 • Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Zbiór zadań, wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. (978-8-3264-3464-8), pod red. Ewa Walińska, Wydanie II zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ewa Walińska, Rachunkowość jako nauka – jej współdziałanie z dyscypliną finanse, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2014, vol. 803, nr 66, s. 509-523.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (978-8-3264-3200-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ewa Walińska, Reklasyfikacja innych wyników całościowych jako szczególny przypadek alokacji przychodów i kosztów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 133/77, s. 141-157.
 • Ewa Walińska, Sprawozdania finansowe - istota i wykorzystanie w zarzadzaniu finansowym, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami (978-8-3644-6210-8), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 439-463.

2013

 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, AKREDYTACJA UCZELNI WYŻSZYCH PRZEZ PROFESJONALNE ORGANIZACJE RACHUNKOWOŚCI W WARUNKACH DEREGULACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA” (2081-0644), 2013, nr 303 (72), s. 205-220.
 • Ewa Walińska, Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy (978-8-3737-8862-6), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 647-662.
 • Ewa Walińska, Sprawozdanie finansowe a raport biznesowy – głos w dyskusji, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2013, vol. 855, nr 10, s. 40-45.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, The Modern Business Reporting Dimension Including the Reports of the Supervisory Board, „Journal of Modern Accounting and Auditing” (1548-6583), 2013, vol. 9, nr 2, s. 193-201.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Ujawnienie informacji w raporcie finansowym-czy potrzebne są ramy konceptualne?, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 314, s. 217-235.
 • Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2013) (978-8-3264-4396-1), pod red. Ewa Walińska, Wydanie III zmienione, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Współczesne problemy finansów, rachunkowości i zarządzania (978-8-3752-5962-9), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
 • Ewa Walińska, Piotr Urbanek, Wynik finansowy jako miernik dokonań uczelni publicznej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 289, s. 546-555.

2012

 • Ewa Walińska, inż. Bek-Gaik, Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 263, s. 31-43.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Rada nadzorcza jako użytkownik systemu informacyjnego rachunkowości w publicznych spółkach kapitałowych - doświadczenia polskiej praktyki, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego (978-8-3752-5674-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 215-234.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe – doświadczenia polskich spółek publicznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2012, nr 66 (122), s. 205-216.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 21-58.
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 57-82.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 83-110.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 717-781.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Czajor, Bojanowski, Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 141-230.
 • Ewa Walińska, Rozdział VI. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 233-292.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Bojanowski, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 293-635.
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 637-781.
 • Ewa Walińska, Rozdział XV. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1019-1057.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVI. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans oraz rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1059-1103.
 • Ewa Walińska, Czajor, Jacek Gad, Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1181-1211.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Marcin Michalak, Czajor, Załącznik. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1349-1450.
 • Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Raporty rady nadzorczej jako uzupełnienie raportów biznesowych - zarys koncepcji, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 263, s. 109-119.
 • Ewa Walińska, inz. Bek-Gaik, Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2012, nr 50, s. 359-374.
 • Ewa Walińska, "Kroki milowe" w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 223-316.
 • Ewa Walińska, Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć?, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2012, nr 12/2012, s. 38-42.

2011

 • Ewa Walińska, Budżetowanie zadaniowe w wyższych szkołach publicznych, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2011, nr 1, s. 24-28.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rada nadzorcza w łańcuchu raportów korporacyjnych - wyzwanie współczesnego biznesu, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 2/1, s. 301-309.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, ROLA UCZELNI WYŻSZYCH PROWADZĄCYCH KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PROCESIE CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO, „FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS, Oeconomica” (2081-0644), 2011, vol. 287, nr 63, s. 269-273.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady prezentacji i ujawniania informacji (978-8-3264-1522-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Ewa Walińska, Bogusław Bek-Gaik, Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2011, nr 62 (118), s. 325-341.
 • Ewa Walińska, Ujmowanie skutków polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym , „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2011, nr 60 (116), s. 279-294.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011) (978-8-3264-1504-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

2010

 • Ewa Walińska, Bilans - propozycja nowej formuły sprawozdawczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2010, nr 56, s. 267-281.
 • Ewa Walińska, International Financial Reporting Standards as a Key Accounting System Innovation at the Turn of the 20th and 21st Century, „Social Sciences. Socialiniai Mokslai” (1392-0758), 2010, nr 1 (67), s. 22-23.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, Wiarygodność informacji sprawozdawczych jako fundament nadzoru korporacyjnego, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce (978-8-3725-2495-9), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 288-295.
 • Ewa Walińska, Przychody jako kategoria pomiaru dokonań jednostki - potrzeba nowych rozwiązań, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2010, nr 54, s. 191-203.
 • Ewa Walińska, , Aneks nr 1. Przykładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 457-462.
 • Ewa Walińska, , Aneks nr 2. Organizacja księgowości w świetle polskiego prawa bilansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 463-474.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, R. 1. Pojęcie i istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 17-52.
 • Ewa Walińska, R. 10. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 299-323.
 • Ewa Walińska, R. 11. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 324-335.
 • Ewa Walińska, R. 12. Kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 336-352.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, R. 13. Zasady ustalania wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 353-389.
 • Ewa Walińska, R. 14. Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 390-405.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, R. 15. Zadania z rozwiązaniami, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 406-456.
 • Ewa Walińska, R. 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 53-95.
 • Ewa Walińska, , R. 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 96-115.
 • Ewa Walińska, , R. 4. Ewidencja księgowa, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 116-141.
 • Ewa Walińska, R. 6. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 173-205.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, R. 8. Rzeczowe aktywa obrotowe, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 242-267.
 • Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Podręcznik (978-8-3264-1137-3), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ewa Walińska, , Aneks nr 1. Przykładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych i analitycznych , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 295-338.
 • Ewa Walińska, R. 10. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 182-198.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, R. 11. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego odroczonego , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 209-227.
 • Ewa Walińska, R. 12. Kapitał własny, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 228-241.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, R. 13. Zasady ustalania wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 242-273.
 • Ewa Walińska, R. 14. Zmiany polityki rachunkowości i szacunków oraz błędy lat poprzednich, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 274-291.
 • Ewa Walińska, R. 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 20-30.
 • Ewa Walińska, , R. 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 31-48.
 • Ewa Walińska, , R. 4. Ewidencja księgowa, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 49-62.
 • Ewa Walińska, R. 6. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 89-106.
 • Ewa Walińska, R.1. Pojęcie i istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 13-19.
 • Rachunkowość finansowa.Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne.Zbiór zadań (978-8-3264-1138-0), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 21-56.
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 57-82.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 83-110.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości w warunkach globalizacji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Joanna Zakrzewska, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 711-776.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 141-228.
 • Ewa Walińska, Rozdział VI. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 231-290.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Beata Mazuchowska, Witold Bojanowski, Rozdział VII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 291-630.
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 631-710.
 • Ewa Walińska, Rozdział XV. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1029-1070.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVI. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1071-1116.
 • Ewa Walińska, Rozdział XVIII. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1193-1222.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Maciej Frendzel, Agnieszka Czajor, Załącznik nr 1. Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1359-1436.
 • Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Ewa Walińska, Propozycja nowej formuły sprawozdawczej IASB/FASB w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 35-55.

2009

 • Ewa Walińska, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości (978-8-3264-0073-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ewa Walińska, Bilans w warunkach utraty kontynuacji działalności - zasada ostrożności czy treść ekonomiczna, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2009, nr 51, s. 165-176.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2009) (978-8-3760-1597-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ewa Walińska, Bilans na przełomie wieków, czyli 18 lat polskiego bilansu w gospodarce rynkowej, [w:] r. Kadry Rachunkowości (red.), Problemy współczesnej rachunkowości (978-8-3737-8437-6), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 577-593.
 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, System rachunkowości w nurcie innowacji, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (978-8-3752-5263-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 131-142.
 • Ewa Walińska, Aneks. Propozycja nowej formuły sprawozdawczej - wspólny standard sprawozdawczy IASB/FASB, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 41-59.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 21-56.
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 57-82.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 83-110.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 111-140.
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 751-831.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 141-228.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Anna Jaroszczak, Jacek Gad, Rozdział VI. Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 229-334.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rozdział VII. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 337-400.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Bojanowski, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 401-750.
 • Ewa Walińska, Zakrzewska, Rozdział X. Szczegółowe zasady pomiaru podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 831-896.
 • Ewa Walińska, Rozdział XIX. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1317-1346.
 • Ewa Walińska, Rozdział XVI. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1149-1192.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVII. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1193-1240.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1605-1643.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Czajor, Załącznik nr 2. Plan kont - wykaz kont oraz zasady ewidencji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1635-1708.
 • Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Studia wyższe na kierunku finanse i rachunkowość a certyfikacja zawodu księgowego , „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA” (2081-0644), 2009, nr 56, s. 197-200.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009) (978-8-3760-1601-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ewa Walińska, Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa , [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych (978-8-3764-1121-7), Difin, Warszawa 2009, s. 335-348.
 • Ewa Walińska, Iga , Koszty finansowania zewnętrznego jako element pomiaru dokonań jednostki – zmiana podejścia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości (978-8-3724-6579-5), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2009, s. 421-432.

2008

 • Ewa Walińska, Anna Jurewicz, Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 44, s. 101-113.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Ewa Walińska, Ogólny model sprawozdawczy według MSR nr 1, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoznizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (978-8-3760-1289-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 195-208.
 • Ewa Walińska, Ramy konceptualne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoznizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (978-8-3760-1289-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 43-55.
 • Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoznizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (978-8-3760-1289-6), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Ewa Walińska, Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 335-345.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Marcin Michalak, Rozdział I. Istota rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 21-54.
 • Ewa Walińska, Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 55-80.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 81-106.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Marcin Michalak, Rozdział IV. Regulacje rachunkowości , [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 107-134.
 • Ewa Walińska, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Rozdział IX. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 731-808.
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Czajor, Bojanowski, Rozdział V. Prawo bilansowe a prawo podatkowe w Polsce, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 135-222.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Czajor, Jaroszczak, Rozdział VI. Teoretyczne podstawy ewidencji księgowej, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 223-324.
 • Ewa Walińska, Jacek Gad, Rozdział VII. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru przychodów i kosztów, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 327-390.
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Beata Mazuchowska, Bojanowski, Rozdział VIII. Szczegółowe zasady wyceny typowych pozycji bilansowych, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 390-730.
 • Ewa Walińska, Zakrzewska, Rozdział X. Szczegółowe zasady pomiaru podatku dochodowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 809-870.
 • Ewa Walińska, Rozdział XIX. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1245-1272.
 • Ewa Walińska, Rozdział XIX. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1245-1272.
 • Ewa Walińska, Rozdział XVI. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1081-1122.
 • Ewa Walińska, Rozdział XVI. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1081-1122.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVII. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1123-1170.
 • Ewa Walińska, Joanna Stępień-Andrzejewska, Rozdział XVII. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans i rachunek zysków i strat, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1123-1170.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1511-1536.
 • Ewa Walińska, Przemysław Czajor, Agnieszka Wencel, Mikołaj Turzyński, Maciej Frendzel, Bojanowski, Jabłońska, Załącznik nr 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wybrane zagadnienia, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1511-1536.
 • Ewa Walińska, Czajor, Załącznik nr 2. Plan kont - wykaz kont oraz zasady ewidencji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1537-1608.
 • Ewa Walińska, Czajor, Załącznik nr 2. Plan kont - wykaz kont oraz zasady ewidencji, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1537-1608.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Jacek Gad, Załącznik nr 3. Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości od 2008 roku, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1609-1648.
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Jacek Gad, Załącznik nr 3. Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości od 2008 roku, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1609-1648.
 • Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), pod red. Ewa Walińska, Wydanie pierwsze, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Jacek Gad, Ewa Walińska, System ekonomiczno-finansowy a system rachunkowości w zarządzaniu jednostką – teoria i praktyka, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2008, vol. 6, nr 1196, s. 33-47.
 • Ewa Walińska, Koncepcje i proponowane kierunki zmian struktury rocznego raportu finansowego spółek w Wielkiej Brytanii, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948 -2008 (978-8-3752-5191-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 279-294.
 • Ewa Walińska, Źródła finansowania jako obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowosci - artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 44, s. 255-269.


KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-22

e-mail: dziekan.wz@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 (Wydział Zarządzania) pokój: 11 90-237 Łódź

Matejki 22/26 (Zakład Rachunkowości Finansowej) 90-237 Łódź

Matejki 22/26 (Katedra Rachunkowości) 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-54

tel: 42-635-52-24

e-mail: kr.wz@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 (Zakład Rachunkowości Finansowej) pokój: 11, 258 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:30-10:00 konsultacje zdalne, teams.microsoft.com/l/team/19%3afd261bfa0f704fa0b30513b38e8d5acb%40thread.tacv2/conversations
wtorek: 14:00-15:00 pokój 262, zapraszam