Zakład Rachunkowości Finansowej

Opis zadań

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół dwóch kluczowych obszarów badawczych:

1.Systemy rachunkowości podmiotów gospodarczych – struktury, uwarunkowania, zmiany

2.Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Zakładu to m.in.:

  • Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości przepływów pieniężnych
  • Obowiązkowe i dobrowolne ujawnienia informacji finansowej i niefinansowej, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania o społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Modele raportowania niefinansowego w praktyce spółek publicznych
  • Funkcjonowanie mechanizmów corporate governance w praktyce spółek publicznych – perspektywa krajowa i międzynarodowa
  • Podatek dochodowy w systemie rachunkowości
  • „One-sheet reporting” – doskonalenie sprawozdawczości finansowej w zakresie syntetycznej komunikacji z otoczeniem
  • Sprawozdawczość podmiotów działających w warunkach upadłości
  • Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa spółdzielni mieszkaniowych
  • Raportowania społecznej odpowiedzialności w dobie zrównoważonego rozwoju

Działalność dydaktyczna Zakładu obejmuje prowadzenie zajęć z zakresu rachunkowości finansowej, sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, rachunkowości podatkowej, rewizji finansowej i analizy finansowej. Zakład jest odpowiedzialny za Kierunek Rachunkowość – studia I stopnia, Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ, Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr.

Pracownicy Zakładu koordynują i prowadzą zajęcia wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Prawo podatkowe i rachunkowość, studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie, magisterskie) – koordynator kierunku dr Agnieszka Wencel.

Dane kontaktowe

Zakład Rachunkowości Finansowej

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-52-24 e-mail: www: http://kr2.wz.uni.lodz.pl/

Skład osobowy