Profil pracownika: Jacek Gad

O mojej pracy

Profesor uczelni - Zakład Rachunkowości Finansowej, Wydział Zarządzania

Zakres zadań w obszarze obowiązków dydaktycznych:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac naukowych w tym, w szczególności związanych z rozwojem naukowym innych osób;
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo, a w przypadku prowadzenia zajęć na studiach niestacjonarnych wymiar ten zwiększa się o 2 godziny realizowane w weekendy zjazdowe;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych;

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w pierwszej kolejności w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografiach z ministerialnej listy wydawców (I i II poziomu);
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych zgodnie z zasadami przyjętymi w uczelni;
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia);
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego;
 • realizacja powierzonych przez przełożonego innych obowiązków służbowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

 • praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
 • praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych, w tym także w procesie rekrutacji na studia oraz do Szkoły Doktorskiej;
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych uczelni i uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych w tym: roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów itp.;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych.
Dyżury:

czwartek: 10.50-12.20

Biografia

2020 – do dziś - Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

14.12.2019 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych

2010 - 2019 -Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

13.12.2010 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, tytuł rozprawy doktorskiej: Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych

2008-2010 -Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2006-2010 - Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2005-2008 - Studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, Uniwersytet Łódzki

2001-2006 - Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

Osiągnięcia

Nagrody Rektora UŁ indywidualne:

<o:p></o:p>

o

za osiągnięcia organizacyjne (2018, 2016, 2015)<o:p></o:p>

o

za cykl publikacji „Wynik całościowy jako nowa koncepcja sprawozdawczości

finansowej” (2017)<o:p></o:p>

o

za książkę „Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych” (2012)<o:p></o:p>

Nagrody Rektora UŁ zespołowe:<o:p></o:p>

o

za książkę „Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu

rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016” (2019)<o:p></o:p>

o

za Najlepszy Podręcznik Akademicki (2017)<o:p></o:p>

o

za książkę "Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie

komunikacji z otoczeniem - wymiar finansowy i niefinansowy" (2016)<o:p></o:p>

o

za książkę „Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego” (2011)<o:p></o:p>

o

za książkę „Sprawozdanie finansowe według MSSF” (2012)

Nagroda WuZetka dla najlepszego wykładowcy (2016)

Zainteresowania

 • corporate governance
 • sprawozdawczość finansowa i niefinansowa
 • implementacja do praktyki sprawozdawczej spółek publicznych MSSF oraz dobrych praktyk spółek publicznych


Projekty naukowe indywidualne, finansowane ze środków dla Młodych Naukowców, Uniwersytet Łódzki:

„Nadzór korporacyjny a komitet audytu – aspekt sprawozdawczy” (2012 – 2016)

„Funkcjonowanie mechanizmów nadzoru korporacyjnego w Polsce i zagranicą” (2017-2018)


Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki:

„Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowego” (2018-2019)

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności