PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Śnieżek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

jako profesor uczelni: prowadzi zajęcia dla studentów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów doktoranckich,

sprawuje funkcję Kierownika kierunku Rachunkowość na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,

jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA,

sprawuje funkcję przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnych na Wydziale Zarządzania UŁ.

BIOGRAM

1991 – 1992 administrator polsko-brytyjskiego Konsorcjum „Newcastle – Bangor” w ramach Funduszu Know – How;

2006 – 2008 członek Rady Programowej Wydziału Zarządzania UŁ;

2012 - 2020 pełnomocnik dziekana Wydziału Zarządzania do spraw organizacji studenckich;

2004 – 2008 opiekun specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami na studiach stacjonarnych;

2008 – 2012 prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Zarządzania;

Od 2015 –członek Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk;

Od 1991 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

Od 2007 – opiekun SKN Rachunkowości SIGMA;

Od 2008 – przewodnicząca Wydziałowych Komisji rekrutacyjnych;

Od 2011 – kierownik kierunku „Rachunkowość” na studiach I stopnia;

Od 2011 - posiada certyfikat dyplomowanego księgowego;

Staże naukowe i zawodowe: Londyn, Coopers and Lybrand Deloitte, Wielka Brytania (1991), Lyon – Uniwersytet Lyon III, Francja (1991), Bangor – North Wales University, Wielka Brytania (1992), College of Business and Management - University of Maryland, USA (1998);

2009 – doktor habilitowany nauk o zarządzaniu;

1994 – doktor nauk ekonomicznych;

2009 – do dziś profesor uczelniany UŁ;

Zatrudniona w Katedrze Rachunkowości UŁ od 1982 roku;

ZAINTERESOWANIA

Rachunkowość finansowa w warunkach globalizacji:

 • sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw;
 • raportowanie niefinansowe;
 • międzynarodowe i polskie regulacje prawne rachunkowości;
 • implementacja rozwiązań międzynarodowych w praktyce polskiej;

Rachunkowość przepływów pieniężnych:

 • przepływy pieniężne w ujęciu ex post;
 • przepływy pieniężne w ujęciu ex ante;
 • techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych;
 • zarządzanie płynnością finansową
 • budowa systemów oceny płynności jednostek gospodarczych;

Współczesne raportowanie biznesowe i zintegrowana sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu:

 • rachunkowość w warunkach zrównoważonego rozwoju,
 • raportowanie społeczne;
 • rachunkowość środowiskowa;

OSIĄGNIECIA

1994 - nagroda I stopnia im. Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę doktorską, przyznana przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

2002 – nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia naukowo – badawcze;

2002 –nagroda honorowa w konkursie na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości organizowanym przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;

2003 - II nagroda zespołowa Rektora za najlepszy podręcznik akademicki;

2004 - nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia dydaktyczne;

2004 – Złota Odznaka UŁ;

2007 – nagroda Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za osiągnięcia dydaktyczne;

2007 – nagroda zespołowa Rektora UŁ za książkę „Meritum Rachunkowości”;

2010 - Medal KEN;

2012 - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę;

2015 - nagroda zespołowa I stopnia Rektora UŁ za książkę „Przepływy pieniężne”;

2018 - Medal "UŁ w służbie społeczeństwu i nauce";

laureatka wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców, w tym: Nobelki 2000 i 2001 (5 nagród) oraz WZ-ki (28 nagród) 2005 – 2021.

autorka ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości;

1999 – 2000 udział w pracach zespołu do spraw nowelizacji ustawy o rachunkowości działającego przy Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów;

2002 – opracowała na zlecenie Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości i Ministerstwa Finansów Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” oraz jego aktualizacje;


Publikacje

2022

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Dieselgate as the case of greenwashing practices, „Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2022, s. 785-792 [URL].
 • Joanna Piłacik, Ewa Śnieżek, Social Responsibility Reporting on Forest Enterprises in Europe: A Comparative Analysis, „Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2022, s. 1370-1377 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Voluntary disclosures based on the Wilhelm Osbahr' Balance Sheet Theory, „Business Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2022, s. 603-610 [URL].

2021

 • Ewa Śnieżek, Beata Mazuchowska, Joanna Piłacik, Joanna Stępień-Andrzejewska, Michał Wiatr, Joanna Żurawska, Rachunkowość Podstawy wykłady przykłady zadania testy (978-8-3664-0249-2), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021.
 • Rachunkowość Podstawy wykłady przykłady zadania testy (978-8-3664-0249-2), pod red. Ewa Śnieżek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021.
 • Michał Wiatr, Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Anna Jurewicz, Agnieszka Czajor, Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 871-933 [URL].

2020

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej (978-8-3814-2994-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw (978-8-3657-6653-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Katarzyna Ciach, Joanna Piłacik, The need to improve enterprises’ annual reporting in the context of its users’ characteristics. Evidence from Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2020, nr 109 (165), s. 157-172 [DOI] [URL].

2018

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Corporate Social Responsibility – Research Overview, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 1/1, s. 309-323 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Joanna Krasodomska, Arleta Szadziewska, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw (978-8-3633-9160-7), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.
 • Ewa Śnieżek, Płynąc rzeką wspomnień - wywiad z doktorem Zdzisławem Fedakiem, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 440-457 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Przemysław Kabalski, Przemysław Czajor, Szkolenia dla praktyków, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 87-110 [URL].
 • Irena Sobańska, Ewa Śnieżek, Transformacja systemu rachunkowości w okresie przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018, s. 19-34 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Koła naukowe jako istotny element kształtowania wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów, [w:] E. Śnieżek (red.), Trendy w biznesie (978-8-3657-6617-5), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, s. 11-25 [URL].
 • Trendy w biznesie (978-8-3657-6617-5), pod red. Ewa Śnieżek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018 [URL].
 • Zawód księgowego i biegłego rewidenta-ewolucja czy rewolucja? (978-8-3951-5570-3), pod red. Ewa Śnieżek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA, Łódź 2018.

2017

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Refleksje na temat współczesnych form komunikacji z interesariuszami, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2017, nr 345, s. 114-126 [URL].
 • Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Wiele krajów - jedna rachunkowość. Przykład sprawozdawczości przepływów pieniężnych, [w:] E. Śnieżek, J. Piłacik, S. Doroba (red.), Różne kraje - ta sama rachunkowość (978-8-3808-8795-4), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017, s. 11-33 [DOI] [URL].
 • Różne kraje - ta sama rachunkowość (978-8-3808-8795-4), pod red. Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Sylwia Doroba, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 [URL].

2016

 • Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Michał Wiatr, Kasowe ujmowanie zdarzeń na ziemiach polskich okresu zaborów jako pierwowzór zasad ujawniania przepływów pieniężnych we współczesnej sprawozdawczości finansowej, [w:] S. Sojak (red.), ABACUS - od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości (978-8-3231-3610-1), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 101-118.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Dobrowolne ujawnienia informacji jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 268, s. 206-216.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1133-1208.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyjnej w sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 284, s. 21-30.
 • Ewa Śnieżek, Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Studium przypadku Lasów Państwowych (978-8-3808-8561-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
 • Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Raportowanie informacji pozafinansowych o społecznej odpowiedzialności w Lasach Państwowych w świetle niektórych koncepcji teoretycznych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 284, s. 140-149.
 • Ewa Śnieżek, Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym „Lasy Państwowe”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, nr 89 (145), s. 151-165 [DOI].
 • Ewa Śnieżek, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Joanna Żurawska, Anna Jaroszczak, Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami. (978-8-3633-9101-0), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2016.
 • Wprowadzenie do rachunkowości. Podręcznik z przykładami, zadaniami i testami. (978-8-3633-9101-0), pod red. Ewa Śnieżek, Wydanie IV zmienione, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2016.
 • Ewa Śnieżek, Zbilansowana karta wyników w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe". Propozycja modyfikacji koncepcji ukierunkowana na zrównoważony rozwój., „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, nr 90 (146), s. 173-190 [DOI].

2015

 • Ewa Śnieżek, Kreatywna i agresywna rachunkowość, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 139-146.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Practical implementation of Wilhelm Osbahrs entrepreneur balance sheet theory assumptions - the case study, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, nr 85(141), s. 161-181.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych (wydanie II poszerzone) (978-8-3264-9360-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne (wydanie II poszerzone) (978-8-3264-9313-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3916-7756-8), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2015, s. 219-270.

2014

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Wpływ niemieckich teorii bilansowych na strukturę ujawnień informacji o wyniku finansowym na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra , [w:] S. Sojak (red.), Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność (978-8-3231-3261-5), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014, s. 373-386.
 • Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym prof. Alicji Jarugi, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 39-55.
 • Ewa Śnieżek, Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Elżbiety Burzym, [w:] D. Krzywda, M. Stępień (red.), Prof. dr hab. Elżbieta Burzym mistrzyni polskiej rachunkowości (978-8-3625-1178-5), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 49-62.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy Pieniężne (978-8-3264-4530-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (978-8-3264-3200-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Ewa Śnieżek, Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 132/76, s. 75-88.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym - wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE 100, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2014, nr 201, s. 350-362.
 • Ewa Śnieżek, Jarosław Dębski, Niektóre konsekwencje zmian w sprawozdawczości finansowej w Polsce według nowej Dyrektywy UE - głos w dyskusji, [w:] H. Lelusz, R. Burchard (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce (978-8-3729-9891-0), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 355-365.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2014, nr XCI/2, s. 397-410.

2013

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Ponadczasowy wymiar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2013, nr 127/71, s. 271-294.
 • Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Wybrane aspekty realizacji kontraktów długoterminowych w sektorze budowlanym w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2013, vol. 74, nr 130, s. 109-129.

2012

 • Ewa Śnieżek, Monika Perlińska, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 215-228.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1105-1179.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Teoria bilansowa WIlhelma Osbahra jako reakcja na lukę informacyjną w sprawozdawczości finansowej XXI wieku, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 263, s. 45-65.
 • Anna Szychta, Ewa Śnieżek, Wprowadzenie do ,,Pomiar i sprawozdawczość dokonań podmiotów gospodarczych", „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, vol. 1, nr 263, s. 5-8.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, W kierunku tworzenia współczesnych modeli sprawozdawczości finansowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 245-291.
 • Ewa Śnieżek, Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych - przegląd badań empirycznych, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, vol. 1, nr 263, s. 123-145.

2011

 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych. Ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie (978-8-3264-1635-4), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, stmptomy, diagnoza., „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2011, nr 11, s. 36-39.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych (978-8-3264-1461-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Rachunkowość a tendencyjne kreowanie obrazu działalności przedsiębiorstwa, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 1/1/2011, s. 113-124.
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej (978-8-3264-1136-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Ewa Śnieżek, The picture of financial condition of Polish listed companies in 1995 - 2010 on the base of their cash flows initial evaluation, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 1, nr 257, s. 61-78.

2010

 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny rodzaj informacji finansowej, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2010, nr 7-8, s. 56-61.
 • Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik, Krytyczna ocena wybranych aspektów prawnych realizacji kontraktów długoterminowych, w kontekście specyfiki branży budowlanej w Polsce, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 277, s. 287-312.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1117-1192.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Joanna Szwajcar, Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu w działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego., [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 15-33.

2009

 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2009) (978-8-3760-1597-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ewa Śnieżek, Raport biznesowy jako odzwierciedlenie współczesnych tendencji rozwojowych sprawozdawczości finansowej, [w:] r. Kadry Rachunkowości (red.), Problemy współczesnej rachunkowości (978-8-3737-8437-6), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, s. 497-514.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa - wybrane problemy, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (978-8-3752-5263-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 45-60.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1241-1316.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Współczesne kierunki modelowania raportów finansowych na przykładzie wybranych modyfikacji bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2009, nr 49, s. 237-254.

2008

 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Ewa Śnieżek, Powtarzalne operacyjne przepływy pieniężne jako element raportu biznesowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 307-321.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1171-1244.
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1171-1244.
 • Ewa Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych krytyczna ocena i propozycja modelu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008.
 • Ewa Śnieżek, Wstępne diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstw na podstawie segmentowych strumieni przepływów pieniężnych netto, [w:] E. Śnieżek (red.), System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008, s. 175-190.
 • System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, pod red. Ewa Śnieżek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2008.
 • Ewa Śnieżek, Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania potrzeb w zakresie informacji o przepływach finansowych, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948 -2008 (978-8-3752-5191-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 235-268.

KONTAKT I DYŻURY

Telefon do pokoju: 42-635-50-65

Telefon do sekretariatu Katedry: 42-635-52-24

Matejki 22/26 90-237 Łódź