PROFIL PRACOWNIKA: Irena Jaros

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jestem pracownikiem badawczo-dydaktycznym i do moich podstawowych obowiązków należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie studentów i doktorantów oraz pełnienie powierzonych mi obowiązków o charakterze organizacyjnym.
Prowadzę zajęcia dydaktyczne na filologii polskiej oraz kierunkach logopedycznych. Pełnię funkcję:
- kierownika Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii na Wydziale Filologicznym UŁ od 2014 r.
- kierownika studiów podyplomowych "Logopedia medialna z logopedią ogólną od 2010 r.
- prodziekana ds. dydaktycznych oraz studiów podyplomowych i spraw socjalno-bytowych od 2016 r.
Jestem odpowiedzialna za programy stacjonarnych kierunków logopedycznych i ich realizację. Jestem redaktorem naczelnym czasopisma UŁ "Logopaedica Lodziensia" oraz wydawanych przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe "Rozpraw Komisji Językowej ŁTN".

BIOGRAM

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia polska w latach 1989-1996 byłam pracownikiem Katedry Historii Języka Polskiego i Filologii Słowiańskiej UŁ, gdzie uczestniczyłam w pracach nad “Atlasem gwar polskich”, kierowanych przez prof. zw. dra hab. Karola Dejnę. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałam w 1995 roku na podstawie rozprawy “Gwary opoczyńskie na tle językowego pogranicza Małopolski i Mazowsza”, której promotorem był prof. zw. dr hab. Sławomir Gala. Podstawą przewodu habilitacyjnego, zakończonego uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w 2010 r., była książka pt. “Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne”.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe wiążą się przede wszystkim z polską dialektologią, z badaniem systemów gwarowych położonych na pograniczach międzydialektalnych ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa oraz dynamiki zmian w gwarach, a także z onomastyką i logopedią, jej związkami z językoznawstwem w zakresie metod terapii.

KONTAKT I DYŻURY

tel. w pok. 3.46 (dziekanat): 42-635-68-84

tel. w pok. 3.76: 42-635-68-55

sekretariat logopedii: 42-635-67-57