PROFIL PRACOWNIKA: Karol Korczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • pracownik naukowo-dydaktyczny
  • Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich
  • Członek uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

BIOGRAM

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego; członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia; swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej.

ZAINTERESOWANIA

- Praktyczne zastosowania algorytmiki

- E-Zdrowie, Cybermedycyna, Telemedycyna

- Automatyzacja procesów biznesowych

- Ocena użyteczności aplikacji informatycznych

OSIĄGNIECIA

- autor lub współautor ponad 40 publikacji

- aktywny uczestnik konferencji naukowych (o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym)

- członek Zarządu, Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE)

- udział w projektach naukowych (własnych, finansowanych ze środków MNiSW, projekcie NCN dot. Polaryzacji wynagrodzeń), edukacyjnych (w tym w trzech projektach krajowych - PO KL oraz jednym projekcie międzynarodowym Erasmus+) oraz dwóch projektach komercyjnych (B+R)

- nagroda II stopnia w XVI Konkursie Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej w kategorii prac doktorskich, 2013, Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej, Nagroda za pracę doktorską pt. „Uwarunkowania rozwoju cybermedycyny w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą”

- nagroda Rektora UŁ III stopnia za osiągnięcia naukowe, 2015, Uniwersytet Łódzki, Nagroda otrzymana za książkę pt. "Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

- wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 (w tej edycji Konkursu przyznano wyłącznie trzy równorzędne wyróżnienia), 2017, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Nagroda w kategorii publikacji edukacyjnych przyznana za monografię pt. „Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016, Współautor: Marek Melaniuk

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:15-15:00 Wtorek 14:15-15:00, Czwartek 8:30-9:15