Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Opis zadań

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny jest największym spośród wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje tutaj ponad 500 pracowników. Działalność naukowa i dydaktyczna realizowana jest w ramach 8 instytutów. Wielu absolwentów i nauczycieli akademickich Wydziału pełniło lub wciąż pełni zaszczytne funkcje w życiu publicznym Polski i w instytucjach Unii Europejskiej.
Główne kierunki badań naukowych koncentrują się – zgodnie z profilem Wydziału – na problematyce ekonomicznej i społecznej, zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Obejmują kilkadziesiąt różnych subdyscyplin i specjalności, mieszczących się w ramach trzech głównych dyscyplin, tj. ekonomii i finansów, nauk socjologicznych oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.
Podejmowane badania obejmują zarówno rozważania teoretyczne, metodologiczne, jak i o charakterze aplikacyjnym. Ich przedmiotem są gospodarki narodowe i lokalne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, infrastruktura, środowisko naturalne, kapitał ludzki, kapitał społeczny, rynek pracy, rynek dóbr i usług, rynek kapitałowy itp.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat:
- realizowanych i zrealizowanych projektów naukowych i badawczych;
- realizowanych projektów dydaktycznych.

Oferta edukacyjna Wydziału obejmuje studia o profilu ekonomicznym i społecznym, prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na wszystkich poziomach kształcenia, co pozwala na realizację idei kształcenia przez całe życie. Oferujemy:

Wydział posiada kategorię "A" w klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzającą wysoką jakość nauki i kształcenia.

Studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym pomagają w nabyciu kwalifikacji przydatnych w pracy zarówno w jednostkach sektora publicznego jaki i w sektorze prywatnym, w tym do podjęcia i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Pozwalają rozwinąć umiejętności przedsiębiorcze, krytycznego i analitycznego myślenia, podejmowania samodzielnych decyzji, jak również kształtują gotowość do realizacji indywidualnych i zespołowych działań, budowania relacji czy wyznaczania kierunków własnego rozwoju.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny posiada bogate tradycje w budowaniu relacji z otoczeniem. Wyrazem otwarcia na zgłaszane potrzeby jest wdrożony na Wydziale Program współpracy z otoczeniem. Regularnie podejmowanych jest wiele działań, mających na celu upraktycznienie przekazywanej wiedzy, inicjowanych przede wszystkim przez Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych oraz Radę Biznesu, jak również służących upowszechnieniu nauki i edukacji w regionie (jak np. Szkoła Patronacka).
Wydział otwiera studentom i pracownikom drogę do karier międzynarodowych, umożliwiając wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ do 33 krajów partnerskich, wyjazd stypendialny w ramach stypendium Josai Central European Scholarship Program , a także udział w seminariach m.in. w Brazylii, Ekwadorze, Meksyku, Nepalu i Rosji w ramach programu Summer School. Wydział aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu realizując liczne działania w ramach inicjatywy Eko EkSoc.

Zapraszamy do śledzenie aktualności o Wydziale na stronie i w mediach społecznościowych Wydziału:
Facebook: @w.eksoc
Instagram: @eksocul
YouTube: WydziałEkonomicznoSocjologicznyUŁ
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/eksoc/

Dane kontaktowe

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

  • POW 3/5 (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) 90-255 Łódź
tel: 42-635-53-56 e-mail: www: www.eksoc.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek