Katedra Ubezpieczeń

Opis zadań

Pracownicy Katedry Ubezpieczeń prowadzą działalność badawczą, dydaktyczną i organizacyjną.

Podstawowym obszarem badawczym pracowników Katedry Ubezpieczeń są szeroko rozumiane ubezpieczenia. Zainteresowania naukowe poszczególnych pracowników są zróżnicowane i obejmują między innymi: ekonomiczne, społeczne, aktuarialne i prawne aspekty ubezpieczeń gospodarczych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia rolne, proces dystrybucji ubezpieczeń, zagadnienia zamówień publicznych w ubezpieczeniach, zarządzanie w warunkach ryzyka. Spektrum zainteresowań pracowników Katedry obejmuje również zastosowanie metod ilościowych w analizach zjawisk społeczno-ekonomicznych (takich, jak np. rynek pracy, demografia, upadłość przedsiębiorstw), zarządzanie finansami publicznych zakładów opieki zdrowotnej, świadomość i decyzje finansowe konsumentów na rynku ubezpieczeń, zagadnienia rachunkowości ubezpieczeniowej.

Przykładowe publikacje:

 • Jeziorska M., Decyzje finansowe na rynku ubezpieczeń na życie, a awersja do strat jednostek w. opolski, Gemzik-Salwach A. (red.), Gospodarka I Społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2020
 • Klapkiv Y., Rynek usług ubezpieczeniowych: konceptualne zasady, innowacje techniczne i perspektywy rozwoju: monografia. Tarnopol, TNEU, S.568. (in Ukrainian), 2020
 • Laskowska, I., Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce. Finanse I Prawo Finansowe, 3(27), 77-90, 2020
 • Politowska-Iwaszko M., Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013-2019; Finanse i Prawo Finansowe 2/2020 s.83-97, 2020
 • Politowska-Iwaszko M., Stymulowanie innowacji poprzez partnerstwo innowacyjne, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 1/2020 s. 63-83, 2020
 • Szymańska A., Dankiewicz R., Bankruptcy in polish conditions – an analysis of the scale of the phenomenon over time, Journal Of Security And Sustainability Issues, vol. 10, number 2, ss: 557-571, 2020
 • Szymańska A., Non-Life Insurance Distribution Channels in Poland Compared to Selected European Countries, "Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference", 4, ss: 1244-1252, 2020
 • Jeziorska M., Oszczędności Polaków w dobrowolnej części systemu zabezpieczenia emerytalnego w: Wieteska S. (red.), Dylematy Współczesnej Gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2019
 • Klapkiv Y., Koziuk V., Hayda Y., Dluhopolskyi O., Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: empirical analysis. Economics and Sociology, 4, 278-298. doi: 10.14254/2071-789x.2019/12-4/17, 2019
 • Klapkiv Y., Dluhopolskyi, O., Koziuk, V., Ivashuk, Y., Environmental Welfare: Quality of Policy vs. Society’s Values. Problemy Ekorozwoju, 1, 19 – 28, 2019
 • Laskowska I., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Polsce i wybranych krajach europejskich– tendencje zmian, [w:] Kwiecień I., Kowalska-Rólczyńska P. (red.) Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, CH Beck, 2019
 • Piechota A., Identification of differences between group and individual life insurance for employees”, "Economic and Environmental Studies", vol. 19, no. 2, 2019
 • Laskowska I., Financing health care and the development prospects of private health insurance in Poland, Economic and Environmental Studies, vol. 18, no. 2 (46/2018), ss: 703-716, 2018
 • Laskowska I.,, Grzelak M., Roszko-Wójtowicz E., Assessment of the relationship between innovations and economic performance of manufacturing enterprises in Poland, Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, nr 17 (4) 2018, ss: 171-178, ISSN: 1644-0757, 2018
 • Korytkowska D., Roszczenia odszkodowawcze wobec podmiotów leczniczych w świetle spraw wpływających do sądów okręgowych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
 • Szymańska A., The application of Buhlmann Straub model to the estimation of net premium rates depending on the age of the insured in the motor third liability insurance, Statistics In Transition, vol. 18, no 1, ss: 151-165, 2017
 • Celczyńska A., Świadczenia rentowe dla osób bezpośrednio poszkodowanych w wypadkach drogowych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” nr 1 (318), 2016
 • Celczyńska A., Etyczny wymiar terminowości likwidacji szkód komunikacyjnych, [w] Czechowska I.D. (red.), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN: 978-83-8088-212-6, 2016
 • Korytkowska D., Rozwój obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica, 2016
 • Piechota A., Medication Insurance Policy – a New Insurance Product in the Polish Health Care System, Olsztyn Economic Journal 10 (4/2015), 2015
 • Szymańska A., Statystyczna analiza systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Łódź; 2014
 • Piechota A., Miejsce i rola ubezpieczeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce, pod. red. Łukasik G., Zadora H., Studia Ekonomiczne nr 198/14 Finanse – problemy – decyzje 2014. Część 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014
 • Laskowska I., Zdrowie i nierówności w zdrowiu- determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012

Wybrane projekty:

 • "System prognozowania polskiego rynku pracy", POWR.02.04.00-00-0083/17; instytucja przyznająca/finansująca projekt: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; realizacja od 2017-12-21 do 2020-11-30, ( I. Laskowska)
 • "Innowacje ubezpieczeń rolnych produktów żywności ekologicznej", Badania własne młodych naukowców 2019-2020, KOD projektu B1911200002070.02 (Y.Klapkiv) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • "Innowacje na rynku ubezpieczeń majątkowych", Badania własne młodych naukowców 2018-2019, KOD projektu B1811200001935.02 (Y.Klapkiv) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • „Senior w zagrożeniu”, 0016/UTW/2018/93; instytucja przyznająca/ finansująca projekt: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; od 10.04.2018 do 31.10.2018 (A. Celczyńska)”Studencka Klinika Finansów”, projekt realizowany w ramach programu Edukacji Ekonomicznej (przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim) od października 2014 do czerwca 2019, (A. Celczyńska, A. Piechota, D. Korytkowska)
 • „Finansowe skutki występowania szkód na pacjentach w szpitalach okręgu łódzkiego w latach 2005-2011”. Badania własne młodych naukowców 2016-2017 (D. Korytkowska) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • Analiza roszczeń odszkodowawczych dotyczących działalności podmiotów leczniczych na przykładzie spraw pływających do Sądu Okręgowego w Łodzi w latach 2005-2011”. Badania własne młodych naukowców 2015-2016 (D. Korytkowska) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego działalność leczniczą na przykładzie szpitali”. Badania własne młodych naukowców 2014-2015 (D. Korytkowska) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w służbie zdrowia”. Badania własne młodych naukowców 2013-2014 (D. Korytkowska) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • „Analiza ekonomiczna błędów w sztuce lekarskiej”. Badania własne młodych naukowców 2012-2013 (D. Korytkowska) finansowane z rezerwy Dziekana Ek-Soc
 • „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego”, Europejski Fundusz Społeczny w ramach POKL Poddziałanie 8.2.1 pt. „Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego” POKL 08.02.01-10-062/10-01, 2011, 2013 (A. Szymańska)
 • „Wyrównanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, 2010, 2014, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Działania <st1:metricconverter style="background-color: initial;">1.1 pt</st1:metricconverter>. „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy” UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-00 (A. Szymańska)
 • „InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (POWR.03.02.00-00-I027/16) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, (A. Piechota)

Dane kontaktowe

Katedra Ubezpieczeń

 • Rewolucji 1905r 39 Łódź 90-214 Łódź
tel: 42-635-53-40 e-mail: www: if.uni.lodz.pl

Skład osobowy