Katedra Polityki Ekonomicznej

Opis zadań

Pracownicy Katedry prowadzą zarówno prace naukowo-badawcze, jak również przygotowują różnorodne analizy, opinie i raporty dla organów administracji państwowej i samorządowej.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej koncentrują się m.in na:

  • problematyce rynku pracy, zatrudnienia oraz bezrobocia,
  • ekonomii pracy ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy, problematyki instytucjonalnej obsługi podmiotów rynku pracy, metodologii badań rynku pracy,
  • polityce ekonomicznej i społecznej w mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • wybranych problemach polityki gospodarczej oraz polityki strukturalnej i regionalnej,
  • wpływie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na gospodarkę, w szczególności zmianę technologiczną na rynku pracy i procesy polaryzacji; prognozowanie rynku pracy; wykluczenie cyfrowe; zmiany w systemie edukacji indukowane potrzebami rynku pracy.

Obecnie pracownicy Katedry zaangażowani są w następujące projekty: Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej, instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, 2016/23/B/HS4/00334 oraz „System prognozowania polskiego rynku pracy”, instytucja finansująca: Europejski Fundusz Społeczny, POWER.02.04.00-00-0083/17-00.

W ostatnich latach pracownicy Katedry prowadzili następujące przedmioty: ekonomia, ekonomia sektora publicznego, główne nurty ekonomii, polityka ekonomiczna, ekonomia współdzielenia, gospodarka przestrzenna, mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej, polityka gospodarcza i społeczna, społeczno-gospodarcze uwarunkowania decyzji inwestycyjnych, polityki rozwoju zrównoważonego, region w gospodarce globalnej, europejska polityka regionalna, zarządzanie projektami, zarządzanie projektami w sektorze publicznym, zarządzanie ekoprojektami w mieście, fundusze strukturalne w rozwoju przedsiębiorczości, praktyczne aspekty pozyskiwania środków Unii Europejskiej, rynek pracy dużych miast, bezpieczenstwo na rynku pracy, budowanie ścieżki kariery zawodowej, zarządzanie zespołem, innowacyjne formy zarządzania zasobami ludzkimi, globalizacja i nowoczesne technologie a rynek pracy, społeczeństwo informacyjne w mieście, a także podstawy przedsiębiorczości, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz otoczenie gospodarcze rynku nieruchomosci.

Dane kontaktowe

Katedra Polityki Ekonomicznej

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-53-23 e-mail: www: http://www.kpe.uni.lodz.pl/

Skład osobowy