PROFIL PRACOWNIKA: Iwona Kukulak-Dolata

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych przede wszystkim dla kierunku Gospodarka Przestrzenna i Inwestycje i Nieruchomości

2. realizowanie projektów naukowo- badawczych i dydaktycznych

3. koordynowanie procesu dydaktycznego w Katedrze Polityki Ekonomicznej

BIOGRAM

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch nurtów:

  • 1.Ekonomia pracy ze szczególnym uwzględnieniem polityki rynku pracy, problematyki instytucjonalnej obsługi podmiotów rynku pracy, metodologii badań rynku pracy.
  • 2. Polityka ekonomiczna i społeczna w mechanizmie funkcjonowania gospodarki rynkowej

Jako ekspert do spraw rynku pracy przygotowuję różnorodne analizy, opinie, raporty dla organów administracji państwowej i samorządowej.

Realizator wielu krajowych projektów badawczych (m.in. „Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej”, „Segmentacja rynków pracy. Studium przypadku Polski”, „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro- i mikroekonomiczna”;Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy oraz ich wpływ na aktywność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”, „Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu”, „Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań”, „Potencjał i perspektywy współpracy agencji zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia) i projektów wdrożeniowych (m.in. „System Prognozowania Polskiego Rynku Pracy”, „Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia”, „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” „Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy – współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy”, „Aktualizacja 20 modułowych programów szkolenia zawodowego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz przygotowanie tych pracowników do wdrożenia nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje”).

Członek Polskiego Towarzystwa Polityków Społecznych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

ZAINTERESOWANIA

podróże, nordic walking

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 (Instytut Gospodarki Przestrzennej) pokój: B 302, B 303 90-255 Łódź

tel: 42-635-51-39

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00 Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej pokój B-103. Istnieje możliwość konsultacji w formie zdalnej na platformie Teams. Należy wcześniej (do poniedziałku) przesłać mailowo informacje o zdalnym uczestnictwie w konsultacjach. .