Katedra Metod Statystycznych

Opis zadań

Badania naukowe Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

 • teoria prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne,
 • klasyczne i nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego (w tym bayesowskie, bootstrapowe, sekwencyjne, metody analizy danych niekompletnych),
 • testy wielokrotne,
 • statystyka małych obszarów,
 • aproksymacja rozkładów płac i dochodów,
 • metody badania nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • teoria i praktyka indeksów cen,
 • metody statystyki wielowymiarowej, data mining, techniki ordynacyjne,
 • zastosowanie statystyki ubezpieczeniowej i matematyki aktuarialnej,
 • analiza ryzyka,
 • zastosowanie metod statystycznych w badaniach biologicznych i medycznych,
 • metodologia badań statystycznych.

Wybrane projekty

Programy finansowane ze środków MNiSW:

 • 2008-2009 Zastosowanie metod statystycznych do oceny efektywności i klasyfikacji systemów emerytalnych
 • 2008-2009 Wybrane metody estymacji i walidacji modeli ratingowych i ich zastosowanie na rynku bankowym
 • 2008-2010 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyk Otwartych Funduszy Emerytalnych

Programy finansowane ze środków NCN:

 • 2018-....... Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
 • 2009-2012 Metody redukcji liczby zmiennych w analizie skupień i ich zastosowania
 • 2010-2012 Metody badania koncentracji dochodów i ich zastosowanie
 • 2011-2014 Metodologia testów statystycznych. Analiza procedur testowych z punktu widzenia jakości decyzji
 • 2013-2016 Gry kwantowe: struktura stanów równowagi i aspekty teoriogrupowe
 • 2014-2018 Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Programy Ramowe UE:

 • 1994-1997 COST Unemployment during economic transitions-determinants, socio-economic effects and labour market policies and Poland, Czechoslovakia and east Germany
 • 2007 Evolution summary report
 • 2007-2008 Kategoryzacja klientów w dużych systemach elektronicznej obsługi klientów

Granty KBN:

 • 2001-2006 Polska skala ryzyka operacyjnego leczenia choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego, realizowany z Uniwersytetem Medycznym
 • 2002-2004 Analiza rozkładów płac i dochodów w przekroju terytorialnym w Polsce

Inne:

 • projekt finansowany przez UE: "Statystyka cen – Cel 1: Wdrożenie danych transakcyjnych do procesu obliczania wskaźnika HICP" (współpraca z GUS, 2018-2020)
 • projekt finansowany przez NCBiR: "„Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych" (współpraca z GUS, IPI PAN i SGH, 2019-2021)

Działalność w redakcjach czasopism

Pracownicy Katedry działają w radach redakcyjnych i komitetach naukowych czasopism krajowych i zagranicznych:: Statistics in Transition New Series, Przegląd Statystyczny/Statistical Review, Wiadomości Statystyczne/The Polish Statistician, Folia Oeconomica Acta Universitatis Lodziensis, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Medical Studies/Studia Medyczne, Medycyna Paliatywna, Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. Série: Recherches sur les Déformations, Statistics & Aplications, International Journal of Statistics and Probability, Archives of Medical Science.

Organizacja konferencji:

MSA (Multivariate Statistical Analysis) - coroczna międzynarodowa konferencja naukowa (obecnie już XXXIX) https://sites.google.com/view/msa-lodz

KD- Konferencja dydaktyczna (organizowana wspólnie z Instytutem Ekonometrii) http://kd.uni.lodz.pl/

Współorganizacja konferencji i seminariów naukowych z Głównym Urzędem Statystycznym i Urzędem Statystycznym w Łodzi

PTS - Polskie Towarzystwo Statystyczne

Pracownicy Katedry są członkami PTS, pełnią także ważne funkcje we władzach lokalnych oraz centralnych Towarzystwa. https://pts.stat.gov.pl/

Współpraca z otoczeniem

Pracownicy Katedry pełnią rolę ekspertów w Głównym Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Statystycznym (US) w Łodzi, są członkami organizacji rządowych i pozarządowych.

Współpraca z GUS i US w Łodzi - wspólnie organizowane są konferencje naukowe oraz konkursy statystyczne: "Statystyka wokół nas", "Statystyka w karierze", "Olimpiada Statystyczna".

Współpraca z ośrodkami naukowymi, w szczególności z katedrami statystyki, afiliowanymi w prawie wszystkich uczelniach krajowych oraz w kilku zagranicznych (Włochy- University of Milan-Bicocca, Niemcy- University of Hagen).

Współpraca z czołowymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się statystyką publiczną:

 • Eurostatem, w ramach międzynarodowego projektu EMOS (European Master in Official Statistics),
 • Komisją Europejską- UN Global Group on Big Data i UN Task Team on Scanner Data.

Dane kontaktowe

Katedra Metod Statystycznych

 • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-51-82 e-mail:

Skład osobowy