Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

Opis zadań

1. Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej

  • Ekonomia efektów integracji na jednolitym rynku europejskim w wyniku pogłębiania procesów integracyjnych w UE
  • Zintegrowane polityki ekonomiczne i społeczne Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza zintegrowana polityka regionalna/spójności społeczno-gospodarczej, zintegrowana polityka przemysłowa, zintegrowana polityka ochrony środowiska, zintegrowana polityka wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, polityka energetyczna i przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym, polityka rozszerzenia UE, w tym Partnerstwo Wschodnie, polityka wobec Bałkanów. i in. Strategie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju.

2. Efekty integracji europejskiej na rynku przemysłowym, rolnym oraz na rynku usług, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla innowacyjności i ochrony środowiska, w tym aspektów budowy „zielonej gospodarki „oraz gospodarki opartej na „włączeniu społecznym” (zwłaszcza na znaczeniu przedsiębiorczości ludzi starszych w UE).

  • Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju w krajach i regionach UE (Projekt międzynarodowy GAVA - Governance for Sustainable Development).
  • Wdrażanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. (Corporate Social Responsibility - CSR)
  • Wdrażanie koncepcji wzrostu innowacyjności w UE i jej regionach, w tym innowacji społecznych
  • Szanse i zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju nowych technologii dla poszanowania prywatności obywatela i firmy (udział Katedry w 2 Projektach międzynarodowych w Programie Ramowym UE 7FP: Projekt PRACTIS (Privacy - Appraising Challenges to Technologies and Ethics) i Projekt PATS-Promotion of pan-European and international awareness of the ethical aspects of Security technologies ).

3. Pozycja Unii Europejskiej we współczesnej gospodarce światowej

  • Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej-pozycja UE
  • Współpraca instytucji europejskich z instytucjami globalnymi w tym zwłaszcza z WTO, ONZ (UNCTAD, UNEP), ISO i in.

Dane kontaktowe

Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej

  • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-635-53-63 e-mail: www: www.kgsiie.uni.lodz.pl

Skład osobowy