Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Opis zadań

Pracownicy Katedry prowadzą zróżnicowane badania skoncentrowane wokół szeroko zdefiniowanej problematyki ekonomii międzynarodowej, a ich główne zainteresowania naukowe skupiają się na trzech wybranych obszarach:


 • finansach międzynarodowych:
  • funkcjonowanie międzynarodowego systemu finansowego i międzynarodowych rynków finansowych w ujęciu regulacyjnym, podmiotowym i sektorowym;
  • efektywność rynku finansowego;
  • uwarunkowania, kierunki i determinanty międzynarodowych przepływów kapitału;
  • banki centralne, polityka pieniężna i zarządzanie rezerwami walutowymi;
  • rozwój instytucji wspólnego inwestowania, a w tym funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, ETF i emerytalnych;
  • integracja rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego Unii Europejskiej;
  • finansjalizacja rynków towarowych;


 • finansach przedsiębiorstw:
  • planowanie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa oraz kształtowania poziomu i struktury kapitału;
  • ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw;
  • wpływw zmian w modelach zarządzania na efektywność przedsiębiorstw;
  • analiza fundamentalna i techniczna spółek giełdowych;
  • ocena wartości predykcyjnej wyniku całkowitego i zarządzanie zyskiem;
  • polityka wypłat na rzecz akcjonariuszy z uwzględnieniem problematyki finansów behawioralnych;
  • pierwsze oferty publiczne (IPO) i strategie inwestycyjnych funduszy private equity.


 • rozwoju zrównoważonym:
  • zrównoważone finanse, w tym w szczególności tzw. obszar „zielonych” finansów i społecznie odpowiedzialnych inwestycji
  • zrównoważony rozwoju rynków finansowych;
  • systemowych zmian zarządzania przedsiębiorstwami związanych z koniecznością kreacji wartości społeczno-ekonomicznych;
  • zakresu dobrowolnego uwzględniania przez przedsiębiorstwa czynników ekologicznych i społecznych w swojej działalności.

Dane kontaktowe

Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowych

Skład osobowy