Instytut Ekonometrii

Opis zadań

Instytut Ekonometrii jest jednostką dydaktyczną na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. W jego skład wchodzą trzy Katedry: Katedra Ekonometrii, Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych oraz Katedra Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych. Zatrudnionych jest około 30 osób, w większości na stanowiskach naukowo-dydaktycznych.

Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne w pełni odpowiadające ich ścieżkom badawczym wpisujących się w nurt modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych i finansowych. Wśród nich wymienić należy zagadnienia z obszaru teorii ekonometrii, modelowania makroekonometrycznego, mikroekonometrii, ekonometrii finansowej, modelowania gospodarki na poziomie sektorowym (modele typu input-output), prognozowania i symulacji, modelowania matematycznego.

Dane kontaktowe

Instytut Ekonometrii

  • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-55-22 e-mail:

Skład osobowy

Lista jednostek