PROFIL PRACOWNIKA: Jakub Adamski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem:

 1. prowadzenie działalności naukowej
 2. kształcenie i wychowywanie studentów/uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 3. uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni
 4. stałe podnoszenie kompetencji zawodowych

Prowadzone zajęcia (obecnie i w przeszłości):

 1. Migracje we współczesnym świecie
 2. Podejścia ilościowe w socjologii
 3. Metody analiz ilościowych
 4. Laboratorium obywatelskości
 5. Technologie informatyczne
 6. Metody analiz ilościowych w socjologii
 7. Podstawy metod badań społecznych
 8. Badania procesów społecznych
 9. Metody badań społecznych
 10. Metody i analizy danych zastanych
 11. Zastosowanie metod badań społecznych w pracy socjalnej

BIOGRAM

Jestem adiunktem zatrudnionym w Katedrze Metod i Technik Badań Społecznych UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii). Od początku mojej obecności na Uczelni rozwijałem się w obszarze socjologii co poskutkowało ostatecznie uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w zakresie socjologii w 2019 roku. W tym samym roku uzyskałem również tytuł zawodowy magistra prawa . Moje zainteresowania naukowe skłoniły mnie do zaangażowania się w stworzenie i działanie w Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego , w którym pełnię funkcję Członka Rady Programowej .

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania zawodowe/naukowe:

1. Migracje międzynarodowe

2. Procesy adaptacji imigrantów oraz polityka integracyjna nakierowana na imigrantów

3. Stosunek do/otwartość na imigrantów społeczeństwa przyjmującego

4. Socjologia prawa

5. Metody badań społecznych (zwłaszcza o charakterze ilościowym) oraz zagadnienia metodologiczne związane z wymienionymi powyżej obszarami tematycznymi

OSIĄGNIECIA

Wykształcenie:

 • 2019 – doktor – socjologia
 • 2019 – magister – prawo

Publikacje:

 1. Adamski J.K., Florczak I., (2022), Exploring the Model of Legal Consciousness Formation Among Foreigners Working in Poland. Preliminary Insights, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3 (185), s. 85-115, ISSN 2081-4488, DOI: https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.024.16725
 2. Adamski J.K., Florczak I., (2022), Prawo a doświadczenie migracyjne. Słowo od Redakcji, “Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3 (185), s. 9-13, ISSN 2081-4488, DOI: https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.029.16982
  Adamski J.K., (2020), Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ISBN 978-83-8220-253-3, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/8220-253-3.01
 3. Adamski J.K., (2020), COVID-19 and its impacts on migration – the politics-work-violence nexus, „Władza Sądzenia”, nr 18, s. 41-60, ISSN 2300-1690
 4. Adamski J.K., (2015), Trudności związane z badaniami ilościowymi w studiach nad współczesnymi migracjami. Wybrane zagadnienia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 53, s. 11-29, ISSN 0208-600X, DOI: http://dx.doi.org/10.18778/0208-600X.53.02
 5. Adamski J., (2014), Ruchy społeczne a rozwój współczesnych cywilizacji przesłanki powstania Global Citizens Movement, [w:] „Studia nad współczesnymi ruchami społecznymi”, red. A. Wojtaszak, volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, s. 77-90, ISBN 978-83-7867-242-5
 6. Adamski J.K., (2014), Polityka imigracyjna i społeczna a komunikacja międzykulturowa, [w:] „Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomiczno-Społecznego
  w Kamieńcu Wrocławskim”, Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim, s. 11-13, ISBN 978-83-940844-0-0
 7. Adamski J.K., (2014), Polityka imigracyjna i społeczna – szanse i ograniczenia dla transmisji kulturowej, [w:] „Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2014 International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, volume V”, MAGNANIMITAS, s. 2388-2397, ISBN 978-80-87952-07-8
 8. Adamski J.K., (2014), Kosmopolici i antykosmopolici – jako siły konstruujące i dekonstruujące „ład” cywilizacyjny, [w:] „Forum Socjologiczne 5. Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata”, red. P. Pieńkowski, Z. Zagórski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 151-167, ISSN 2083-7763 / ISBN 978-83-229-3477-7
 9. Adamski J.K., (2014), Studia międzykulturowe w rozważaniach nad pracą, „Humanizacja pracy”, nr 3(277), s. 17-32, ISSN 1643-7446

Prace redakcyjne i recenzyjne:

 1. Współredaktor nr 18/2020 czasopisma „Władza Sądzenia” http://wladzasadzenia.pl/2020/18/wladza-sadzenia-2020-18.pdf
 2. Współredaktor nr 3 (185)/2022 czasopisma „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” https://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2022/3(185)/
 3. Recenzje dla: Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, czasopisma naukowego „Konteksty Społeczne”

Członkostwo w organizacjach:

 1. Członek Rady Programowej Centrum Studiów Migracyjnych UŁ
 2. CzłonekPolskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Socjologii Migracji)

Ostatnia działalność konferencyjna:

 • XI Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk:
  • współorganizator i współprowadzący panel pt.: Procesy migracyjne w perspektywie badań wizualnych
  • współorganizator i współprowadzący panel pt.: (Nie)udolność regulacji prawnych jako narzędzi do minimalizowania skutków kryzysów migracyjnych
  • prelegent z wystąpieniem pt.: Uśpiony mechanizm na wypadek kryzysu migracyjnego – Dyrektywa 2001/55/WE (wspólnie z dr Izabelą Florczak)
 • X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk:
  • współorganizator i prowadzący panel pt.: Prawo a doświadczenie migracyjne
  • prelegent z wystąpieniem pt.: Granice nie do pokonania? Jaką wiedzę prawną powinien posiadać cudzoziemiec, aby legalnie pracować w Polsce (wspólnie z dr Izabelą Florczak)

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: jakub.adamski@uni.lodz.pl

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Dyżury

środa: 16:45-18:15