Instytut Gospodarki Przestrzennej

Opis zadań

Instytut Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje od 2004 roku. Głównym celem jego działania jest koordynacja procesu dydaktycznego oraz wspieranie i animowanie aktywności naukowej pracowników. Instytut sprawuje nadzór nad następującymi kierunkami uczenia się:

 • Gospodarka Przestrzenna - studia licencjackie (profil praktyczny) i magisterskie;
 • Inwestycje i Nieruchomości – studia licencjackie i magisterskie;
 • EkoMiasto - studia licencjackie, współprowadzone z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

W skład Instytutu GP wchodzi pięć Katedr skupionych wokół zagadnień związanych z ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami gospodarowania przestrzenią. Są to:

Katedra Ekonometrii Przestrzennej - kierownik: dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ
e-mail: kepul@uni.lodz.pl
www.kep.uni.lodz.pl

Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnego - kierownik: dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ
e-mail: agnieszka.kubus@uni.lodz.pl
www.public.uni.lodz.pl

Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska - kierownik: dr hab. Mariusz Sokołowicz, prof. UŁ
e-mail: region@uni.lodz.pl
www.region.uni.lodz.pl

Katedra Inwestycji i Nieruchomości - kierownik: dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
e-mail: realest@uni.lodz.pl
www.kin.uni.lodz.pl

Katedra Polityki Ekonomicznej - kierownik: dr hab. Leszek Kucharski, prof. UŁ
e-mail: agnieszka.kubus@uni.lodz.pl
www.kpe.uni.lodz.pl


Kluczowe projekty naukowo- badawcze realizowane w ostatnich latach przez pracowników Instytutu GP:

Granty międzynarodowe:

 • InnovaConcrete - Innovative materials and techniques for the conservation of 20th century concrete-based cultural heritage; Funding Programme: Horizon 2020;
 • NABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions - ERA-NET (Biodiversa);
 • AMBER - Adaptive Management of Barriers in European Rivers; Funding Programme: Horizon 2020;
 • Innovative Strategies of Territorial Development of V4: Experience For Ukraine; International Visegrad Fund;
 • FOLSPEC - Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond); 7 PROJEKT RAMOWY.

Granty Narodowego Centrum Nauki:

 • Zachowania konsumencko-przestrzenne studentów w rozwoju miast poprzemysłowych- grant NCN konkurs Preludium 12;
 • Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych – grant NCN konkurs Etiuda 1;
 • Degrowth: An operationalization in an urban context – in search of alternative development paths – grant NCN konkurs OPUS 15;
 • Planowanie przestrzenne oparte na dowodach – źródła danych o zieleni w miastach – grant NCN konkurs Miniatura 3;
 • Polaryzacja polskiego rynku pracy w kontekście zmiany technologicznej, grant NCN konkurs OPUS 12.

Pozostałe granty:

 • Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Optymalne programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego – analiza efektywności, SYGN.WIB PAB 16/2020, Warszawski Instytut Bankowości;
 • Preferencje oraz oczekiwania społeczeństwa polskiego w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz zakresu i jakości usług najmu na rynku krajowym, SYGN.WIB PAB 16/2020, Warszawski Instytut Bankowości;

Kluczowe projekty dydaktyczne realizowane w ostatnich latach przez pracowników Instytutu GP to:

 • EkoMiasto. Kształcenie na rzecz zrównoważonego, inteligentnego i partycypacyjnego rozwoju miast" – projekt finansowany w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ze środków norweskich oraz środków krajowych, nr FSS/2014/HEI/W/0081;
 • POWER: Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia; Zadanie nr 6 Ponadstandardowe i aktywne formy nauczania przedmiotów ekonomicznych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna I stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ; Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

Pracownicy Instytutu GP realizują liczne projekty o charakterze aplikacyjnym, współpracując z władzami samorządowymi. Główne obszary współpracy to:

 • przygotowanie strategii rozwoju gmin, miast i regionów;
 • przygotowanie strategii rewitalizacji;
 • analizy benchmarkingowe;
 • analizy i prognozy zmiennych społeczno-ekonomicznych;
 • badania foresight;
 • prawne doradztwo (analiz i opinie prawnie) z zakresu rewitalizacji, OZE i planowania przestrzennego;
 • opracowywanie dokumentów z zakresu planowania przestrzennego i analizy zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowania strategiczne związane ze zrównoważonym transportem i mobilnością;
 • opracowania strategiczne związane z rozwojem obszarów wiejskich;
 • wycena dóbr środowiskowych (terenów zielonych);
 • szacowanie wartości przestrzeni publicznych;
 • opracowania strategiczne związane z ekonomicznymi aspektami dziedzictwa kulturowego.Dane kontaktowe

Instytut Gospodarki Przestrzennej

 • POW 3/5 90-255 Łódź
tel: 42-665-57-50 e-mail: www: igp.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek