PROFIL PRACOWNIKA: Ewa Boryczka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Przebieg kariery naukowej:

 • 2019-obecnie - Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ
 • 2017-obecnie - Specjalista w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ
 • 2011-2019 - Asystent w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ
 • 2007-2011 - Studia doktoranckie ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2002-2007 - Gospodarka przestrzenna – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Obsługa merytoryczna oraz administracyjna ICSM (prowadzenie badań, opracowanie raportów, moderacja sesji, organizacja konferencji, współpraca z instytucjami).

Obszary badawcze:

 • rewitalizacja miast poprzemysłowych
 • monitoring i ewaluacja procesów i programów rewitalizacji
 • dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji (w rozwoju lokalnym)
 • zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • partycypacja społeczna
 • współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji miast
 • ekonomika miast
 • zrównoważona mobilność
 • Human Smart City

Przykładowe ekspertyzy i opracowania dla praktyki:

 • Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030
 • Plan rozwoju rozwiązań Smart CIty w Tomaszowie Mazowieckim
 • Raport ewaluacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • Raport oceny systemu monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lodzi 2019
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • Baluty Od-Nowa — program rozwoju obszaru funkcjonalnego o znaczeniu miejskim
 • Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017-2025
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na tata 2013-2020
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020
 • Plan Rozwoju Lokalnego Łodzi na lata 2008-2015
 • Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2015 |Town Center Management]
 • Strategia Rozwoju Gminy Bedlno na lata 20015-2025
 • Program Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna
 • Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2025

Realizacja badań naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pełnione funkcje:

 • Kierownik projektu badawczego "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim"
 • Członek Rady Wydziału kadencji 2017-2020, 2020-2024

Przebieg kariery naukowej:

 • 2019-obecnie - Adiunkt w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ
 • 2011-2019 - Asystent w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej UŁ
 • 2007-2011 - Studia doktoranckie ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim
 • 2002-2007 - Gospodarka przestrzenna – studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

Zainteresowania naukowe: rewitalizacja miast, zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym, partycypacja społeczna

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/40556-prof-mariusz-e-sokolowicz-miasta-przestrzen-ekonomia

Obszary badawcze:

 • rewitalizacja miast poprzemysłowych
 • monitoring i ewaluacja procesów i programów rewitalizacji
 • dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji (w rozwoju lokalnym)
 • zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • partycypacja społeczna
 • współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji miast
 • ekonomika miast
 • zrównoważona mobilność
 • Human Smart City

Prowadzone przedmioty:

 • Strategia rozwoju gminy
 • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta
 • Polityka miejska
 • Polityki miejskie
 • Laboratorium miasta
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miasta
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy
 • Laboratorium miasta. Badania miejskie w praktyce
 • Miasto na warsztacie. Podstawy badań miejskich
 • Zarządzanie strategiczne miastem i regionem
 • Marketing terytorialny
 • Polityka i strategie rozwoju gminy
 • Partycypacja społeczna w planowaniu i zarządzaniu JST
 • Rewitalizacja miast
 • Zarządzanie przestrzeniami publicznymi
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych
 • Kształtowanie przestrzeni miejskich
 • Współpraca międzysektorowa. Modele współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
 • Planowanie rozwoju miast
 • Strategie rozwoju województwa łódzkiego
 • Ćwiczenia terenowe GP
 • Ćwiczenia terenowe "Rewitalizacja miast"

BIOGRAM

dr Ewa M. Boryczka - doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Wieloletni pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich UŁ oraz pracownik samorządowy. Specjalista w zakresie rewitalizacji, zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, polityki rozwoju lokalnego, polityki miejskiej, partycypacji społecznej. Autorka i współautorka monografii dotyczących rewitalizacji miast i partycypacji społecznej. Autorka ponad 30 artykułów naukowych z zakresu rewitalizacji miast. Od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast i gmin w Polsce. W pracy naukowej zajmuje się bazą ekonomiczną i procesami rewitalizacji miast, szczególnie miast poprzemysłowych (m.in. koncepcją zarządzania centrum miasta - Town Centre Management). Prowadzi badania społeczne do diagnoz strategicznych oraz konsultacje społeczne dokumentów planistycznych. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentów planistycznych takich jak programy rewitalizacji, strategie rozwoju gmin i powiatów. Autorka wielu ekspertyz i analiz w zakresie ewaluacji i monitoringu programów rewitalizacji, rozwoju turystyki, obszarów funkcjonalnych, oraz partycypacji społecznej. Trener, szkoleniowiec w zakresie rewitalizacji, zarządzania i planowania strategicznego, rozwiązań human smart city w jednostkach samorządu terytorialnego (szkolenia i warsztaty na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej).

Przykładowe ekspertyzy i opracowania dla praktyki:

 • Ekspertyza "Niematerialne dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej"
 • Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030
 • Plan rozwoju rozwiązań SMART CITY w Tomaszowie Mazowieckim
 • Raport ewaluacji lokalnego programu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • Raport oceny systemu monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lodzi 2019Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025
 • Bałuty Od-Nowa — program rozwoju obszaru funkcjonalnego o znaczeniu miejskim
 • Zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017-2025
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieluńskiego na tata 2013-2020
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Wieruszowskiego na lata 2014-2020
 • Plan Rozwoju Lokalnego Łodzi na lata 2008-2015
 • Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej na lata 2009-2015 |Town Center Management]
 • Strategia Rozwoju Gminy Bedlno na lata 20015-2025
 • Program Rozwoju Produktów Turystycznych Gminy Pleśna
 • Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2025

ZAINTERESOWANIA

Obszary badawcze:

 • rewitalizacja miast poprzemysłowych
 • monitoring i ewaluacja procesów i programów rewitalizacji
 • dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji (w rozwoju lokalnym)
 • zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • partycypacja społeczna
 • współpraca podmiotów sektora publicznego, prywatnego i społecznego w procesie rewitalizacji miast
 • ekonomika miast
 • Human Smart City

Prowadzone przedmioty:

 • Strategia rozwoju gminy
 • Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • Dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta
 • Polityka miejska
 • Polityki miejskie
 • Laboratorium miasta
 • Kreatywne metody rozwiązywania problemów
 • Zintegrowane planowanie rozwoju miasta
 • Polityka rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy
 • Laboratorium miasta. Badania miejskie w praktyce
 • Miasto na warsztacie. Podstawy badań miejskich
 • Zarządzanie strategiczne miastem i regionem
 • Marketing terytorialny
 • Polityka i strategie rozwoju gminy
 • Partycypacja społeczna w planowaniu i zarządzaniu JST
 • Rewitalizacja miast
 • Zarządzanie przestrzeniami publicznymi
 • Kształtowanie przestrzeni publicznych
 • Kształtowanie przestrzeni miejskich
 • Współpraca międzysektorowa. Modele współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych
 • Planowanie rozwoju miast
 • Strategie rozwoju województwa łódzkiego
 • Ćwiczenia terenowe GP
 • Ćwiczenia terenowe "Rewitalizacja miast"

OSIĄGNIECIA

Wybrane publikacje:

1. Boryczka E.M. (red.) Przekształcenia współczesnych miast. Wybrane nurty i instrumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/44601

2. Boryczka E. M., Rewitalizacja i jej wpływ na gospodarkę miasta – studium przypadku, Wydawnictw Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/rewitaliza...

3. Boryczka E. M., Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, w: Nowakowska A. (red.), Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015, https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/23312

4. Boryczka, E. M. (2022). Problems and Challenges Involved in Using Integrated Urban Development Planning Tools. Example of a Development Strategy and Revitalisation Programmes. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 20(4), 81-93. https://doi.org/10.21697/seb.2022.25

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 15:00-16:30 Uwaga. Konsultacje w dn. 30.05.2023 r. odbędą się jedynie w trybie zdalnym (poprzez MSTeams). Konsultacje możliwe także poprzez MSTeams: bitly.pl/ixGRZ