Centrum Nauki i Spraw Pracownika

Opis zadań

Centrum Nauki i Spraw Pracownika zajmuje się przede wszystkim:

  1. sprawami kolegium dziekańskiego
  2. obsługą posiedzeń Komisji UŁ ds. stopni naukowych
  3. obsługą posiedzeń Rad Wydziału
  4. obsługą studiów doktoranckich (III i IV rok studiów)
  5. opieką nad wydziałowymi czasopismami (m.in.: Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Comparative Economic Research)
  6. publikacjami pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego (m.in.: sprawy dotyczące dofinansowania monografii, korekt językowych, opłat za złożenie artykułu naukowego w j. obcym)
  7. przygotowywaniem danych do ewaluacji jakości działalności naukowej (zbieranie oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o liczbie N, upoważniające do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji,
  8. sprawami kadrowymi, m.in: zatrudnienia, awanse stanowiskowe, nagrody i wyróżnienia pracowników, plany urlopowe, bieżące sprawy kadrowe
  9. sprawami awansów naukowych: przewody doktorskie, habilitacyjne, postępowania profesorskie

Dane kontaktowe

Centrum Nauki i Spraw Pracownika

  • POW 3/5 (Centrum Nauki i Spraw Pracownika) 90-255 Łódź
www: https://www.eksoc.uni.lodz.pl

Skład osobowy