Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

Opis zadań

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii została utworzona we wrześniu 2020 roku, w wyniku połączenia Katedry Ekonomii Instytucjonalnej i Katedry Mikroekonomii. Skład osobowy Katedry obejmuje 14 osób: 1 pracownik z tytułem naukowym profesora, 4 pracowników ze stopniem doktora habilitowanego, 10 ze stopniem doktora. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ.

Profil działalności naukowej Katedry obejmuje następujące obszary badawcze.

Nadzór korporacyjny

 • efektywność działania podmiotów gospodarczych o różnorodnych strukturach własności,
 • polityka wynagradzania kadry kierowniczej spółek,
 • procesy fuzji i przejęć,
 • reformy instytucjonalne w sektorze bankowym,
 • przedstawicielstwo pracownicze w organach nadzoru korporacyjnego,
 • nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa.

Polityka rynku pracy

 • polityka wynagrodzeń w Polsce,
 • osoby niepełnosprawne na rynku pracy,
 • dyskryminacje płacowe,
 • alternatywne formy zatrudnienia oraz świadczenia pracy,
 • kapitał społeczny i kapitał ludzki,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Finanse przedsiębiorstw

 • ekonomiczna i finansowa ocena funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • metody wyceny majątku przedsiębiorstw,
 • upadłość przedsiębiorstw,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • zarządzanie podatkami i optymalizacja podatkowa,
 • alternatywne sposoby finansowania działalności gospodarczej,
 • etyka w finansach.

Finanse publiczne

 • finanse samorządowe,
 • teoria podatków i polityka podatkowa,
 • podatkowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w sektorze MŚP,
 • wykorzystanie funduszy europejskich.

Procesy innowacyjne

 • innowacyjności gospodarki i przedsiębiorstw,
 • polityka innowacyjna,
 • gospodarki oparte na wiedzy.

Demokracja przemysłowa

 • stosunki przemysłowe,
 • partycypacja pracownicza,
 • partycypacja finansowa,
 • funkcjonowanie rad zakładowych i Europejskich Rad Zakładowych,
 • własność pracownicza.

Ład akademicki

 • rola instytucji formalnych i nieformalnych w systemach ładu akademickiego,
 • struktury zarządzania i nadzoru nad instytucjami akademickimi,
 • reformy sektorów szkolnictwa wyższego w Polsce i innych krajach.

Dane kontaktowe

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Mikroekonomii

 • POW 3/5 90-255 Łódź

Skład osobowy