Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Opis zadań

Obszary zainteresowań badawczych Katedry skupiają się wokół mechanizmów społecznego konstruowania ryzyk i zagrożeń, ich przekształcania się w problemy społeczne i zarządzania tymi problemami. Przedmiotem badań pracowników Katedry są zjawiska z zakresu polityki społecznej i innych polityk publicznych. Tematyka badawcza realizowana jest poprzez analizy odwołujące się do:

1) przebiegu życia i funkcjonowania w polu rodziny, edukacji, pracy;

2) mechanizmów międzypokoleniowych relacji i transferów;

3) obszarów i subpopulacji odznaczających się podwyższonym ryzykiem;

4) determinant społeczno-demograficznych problemów społecznych;

5) zróżnicowań i nierówności społecznych;

6) procesów marginalizacji, dyskryminacji i wykluczenia społecznego;

7) teorii, metod i praktyk pracy socjalnej;

8) instytucji i organizacji realizujących inne zadania polityki społecznej;

9) konstruowania i wdrażania szczegółowych polityk publicznych.


Projekty i granty badawcze Katedry

 • Polityki publiczne na rzecz pełnej dorosłości w Polsce, (NCN, OPUS 2015-2019) – kierownik: J. Grotowska-Leder (członkowie projektu z KSSiPS: dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, dr Marcin Gońda, mgr Iwona Kudlińska- Chróścicka)
 • Bariery i szanse (re)integracji społecznej byłych więźniów w ich biograficznym doświadczeniu (od 2011)- kierownik: A. Kacprzak
 • Między wykluczeniem a inkluzją – Povertyism jako bariera profesjonalnej pracy socjalnej z wybranymi klientami pomocy społecznej – rodzinami z młodzieżą ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi (od 2011) – kierownik: I. Kudlińska
 • „Zinstytucjonalizowana tożsamość. Procesy formowania tożsamości w świetle losów biograficznych dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”, (NCN, 6716/B/H03/2011/40), (2011-2014), kierownik projektu: A.Golczyńska-Grondas
 • „Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – społeczne konstruowanie i zarządzanie problemem społecznym”, (NCN 2011/03/N/HS6/03267), (2012-2013); kierownik projektu: I.Kudlińska
 • “Demographic transition and an ageing society: Implications for local labour markets in Poland”, (OECD Local Economic and Employment Development Programme), (2012-2013), koordynator polski: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykonawca: P. Szukalski
 • „Speak up! Giving a voice to Europe’s most vulnerable children”, (JUST/2010/FRAC/AG/1240 – 30-CE-0377147/00-75), (2011-2012) Program PROGRESS; koordynator: Eurochild, kierownik części polskiej: W. Warzywoda-Kruszyńska
 • „Samorządy lokalne wobec problemów biedy i wykluczenia społecznego po akcesji Polski do Unii Europejskiej” (NN116 192839) (2010-2012). Kierownik: J. Grotowska-Leder
 • „Kontrakt międzypokoleniowy w starzejącym się społeczeństwie polskim”, indywidualny grant MNiSW NN114068736 (2009-2011) kierownik: P. Szukalski
 • Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego – WZLOT”(UDA-POKL.07.02.01-10-033/08) (2008-2010) Koordynator: W.Warzywoda-Kruszyńska, z-cy koordynatora: A.Golczyńska-Grondas, P. Szukalski
 • PROFIT – „Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities” (CIT2-CT-2004-506245) (2004-2007), 6 Program Ramowy UE; koordynator całego projektu: W. Warzywoda-Kruszyńska

Dane kontaktowe

Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Skład osobowy