Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

Opis zadań

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej jest samodzielną jednostką, prowadzącą działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, funkcjonującą w strukturach Instytutu Statystyki i Demografii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Obszary badawcze

Działalność badawcza Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej koncentruje się na metodach statystycznych i ich aplikacji w badaniach społecznych i ekonomicznych. Pracownicy Katedry uczestniczą w wielu projektach badawczych zarówno o charakterze międzynarodowym, krajowym jak i regionalnym. W konsekwencji zakres tematyczny prowadzonych badań jest bardzo szeroki, główne nurty badawcze podejmowane przez pracowników Katedry obejmują:

 • metody analizy wybranych sektorów gospodarki i porównania międzynarodowe,
 • badanie ekonomicznych konsekwencji opodatkowania konsumpcji indywidualnej w Polsce oraz wykorzystanie metod statystycznych do analizy konsumpcji i jej determinant,

 

 • badania determinant i skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

 

 • zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny przestrzennego zróżnicowania zjawisk ekonomicznych i społecznych w czasie,
 • zarządzanie projektami, metodyki zarządzania projektami, zarządzanie ryzykiem,
 • międzypokoleniowe dziedziczenie nierówności społecznych,
 • międzypokoleniowy transfer wiedzy w kontekście starzenia się ludności,
 • metody pomiaru jakości życia,
 • makroekonomiczne uwarunkowania innowacji oraz statystyczna ocena efektywności innowacji w kontekście Gospodarki 4.0,
 • innowacyjność gospodarki i jej sektorów - problem doboru i aplikacji metod statystycznych służących ocenie poziomu innowacyjności,
 • zamówienia publiczne, wpływ zamówień publicznych na innowacyjność przedsiębiorstw, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

Wybrane projekty:

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry obejmuje m.in. realizację projektów, których Liderem lub partnerem był Uniwersytet Łódzki. Do najważniejszych, realizowanych w ostatnich latach należą:

 • 2021-2023, Skutki polskich inwestycji bezpośrednich dla przedsiębiorstw macierzystych”, Granty dla doświadczonych badaczy w ramach projektu “Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”;
 • 2019-2021, Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science, Horyzont 2020;
 • 2020-2021, Rola kontraktu psychologicznego w budowaniu proaktywności pracowników sektora BSS, OPUS, NCN;
 • 2018-2021, Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI), OPUS, NCN;
 • 2018-2020, The European social dialogue and the development of the solidarity between generations of workers: focus on "over 55" and young workers in the finance", Komisja Europejska;
 • 2018, System prognozowania polskiego rynku pracy, PO WER;
 • 2017-2018, ASPIRE - Active Ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe", Komisja Europejska;
 • 2016-2019, STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca; PO WER; projekt innowacyjny, partnerstwo ponadnarodowe;
 • 2010-2013, Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, projekt partnerski z komponentem ponadnarodowym;
 • 2010-2012, BestForm – Boosting EntrepreneurShip Tools FOR Migrants, Leonardo da Vinci;
 • 2009-2011, Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, OPUS, NCN;
 • 2008-2010, Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce w świetle tendencji europejskich i światowych, MNiSW;
 • 2008, Informatyzacja polskiego systemu zamówień publicznych – stan obecny, oczekiwania, bariery, projekt badawczy Urzędu Zamówień Publicznych i UŁ.

Inne aktywności:

Od kilku lat Pracownicy Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej są organizatorami Konferencji naukowej MASEP (Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena). Konferencja ta stała się szerokim forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu pomiaru i oceny zjawisk społecznych i ekonomicznych. www.masep.uni.lodz.pl.

Dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ jest członkiem specjalistą Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2020-2023).

Pracownicy Katedry pełnią funkcje w redakcjach czasopism naukowych, w tym: redaktora statystycznego („European Spatial Research and Policy”, „Przegląd Socjologiczny”, „Biuletyn Szadkowski”, członka rady programowej (Oeconomia Copernicana, Equilibrium), stałego recenzenta (International Journal of Manpower, Sustainability, International Journal of Social Economics, Gospodarka Narodowa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Demograficzne, Ekonometria, Humanities and Social Sciences, Economic and Environmental Studies, Handel Wewnętrzny, Studia Prawno-Ekonomiczne, Oeconomia Copernicana, Equilibrium).

Ważną aktywnością Katedry jest współpraca z otoczeniem biznesu, w tym ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kadr, PHIN Consulting Sp. z o. o. Pracownicy Katedry koordynują funkcjonowanie Laboratorium Badań Rynkowych, które działa na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

Dane kontaktowe

Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej

 • Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź
tel: 42-635-48-31 e-mail:

Skład osobowy