PROFIL PRACOWNIKA: Bogusława Dobrowolska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej.

Prowadzę zajęcia ze statystyki opisowej i ekonomicznej, metod ilościowych w biznesie oraz certyfikowane kursy analizy danych z wykorzystaniem pakietu PS IMAGO.

Od 2013 roku do chwili obecnej jestem akredytowanym szkoleniowcem Predictive Solutions do prowadzenia zająć dydaktycznych ze statystyki z wykorzystaniem oprogramowania PS IMAGO (SPSS).

BIOGRAM

Bogusława Dobrowolska od roku 2004 pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 2009 zatrudniona jest na stanowisku adiunkta.

Zainteresowania naukowe dr Bogusławy Dobrowolskiej koncentrują się wokół tematyki konsumpcji, opodatkowania konsumpcji, bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zastosowań metod statystycznych w badaniach ekonomicznych i społecznych.

Dr Bogusława Dobrowolska prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Dorobek naukowy dr Bogusławy Dobrowolskiej mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1.konsumpcji,

2.opodatkowania konsumpcji,

3.bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

4.zastosowań metod statystycznych w badaniach ekonomicznych i społecznych.

OSIĄGNIECIA

DOROBEK PUBLIKACYJNY

1.Bogusława Dobrowolska, Anetta Kuna-Marszałek, Tomasz Dorożyński (2020) Institutional Quality in Central and East European Countries and Its Impact on FDI Inflow, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 8, no. 1 , ss: 91-110, ISSN:2353-883X.

2.Bogusława Dobrowolska, Tomasz Dorożyński, Anetta Kuna-Marszałek (2019) Institutional quality as a determinant of FDI inflow: the case of Central and Eastern European countries, "Journal of Management and Financial Sciences", vol. XII, Issue 36, ss: 103-122, ISSN: 1899-8968.

3.Bogusława Dobrowolska (2019), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Redaktor numeru czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XX, Zeszyt 3, cz. I.

4.Bogusława Dobrowolska, Dorota Kobus-Ostrowska (2019) Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XX, zeszyt 3, część I, ss: 105-117, ISSN: 1733-2486.

5.Bogusława Dobrowolska, Kamil Kruszyński (2018) Redistributive effects of Value Added Tax in Poland, "International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings ", ss: 344-354, ISBN: 978-80-87990-14-8.

6.Bogusława Dobrowolska, Maria Grzelak (2018) Zróżnicowanie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2014-2016, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (377) tom I, ss: 208-222.

7.Bogusława Dobrowolska, Bobrowska Agnieszka (2018) Możliwości rozwoju przedsiębiorstw świadczących osobom starszym usługi zdrowotne i opiekuńcze w poszczególnych województwach w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7 (820)/2018, ss: 107-119, ISSN: 0860-6846.

8.Bogusława Dobrowolska, Maria Magdalena Grzelak (2018) Ocena działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce w latach 2013–2015, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIX, zeszyt 3 cz. II, ss: 87-102, ISSN: 1733-2486.

9.Bogusława Dobrowolska, Edyta Gwarda-Gruszczyńska (2018) Czynniki pozapłacowe motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych, "Humanities and Social Sciences", vol. XXIII, nr 25 (2)/2018, ss: 81-98, ISSN: 2300-5327.

10.Bogusława Dobrowolska, Maria Grzelak, Jacek Jarczyński (2017) Praktyczne aspekty analizy danych w biznesie, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, stron: 135, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-62378-74-6.

11.Bogusława Dobrowolska, Dorota Kobus-Ostrowska (2017) Czynniki motywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11 (814), ss: 45-57, ISSN: 0860-6846.

12.Bogusława Dobrowolska, Edyta Gwarda Gruszczyńska (2017) KETs Diffusion and its Influence on Companies’ Innovativeness and Competitiveness, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6 (809) Czerwiec 2017, ss: 47-57, ISSN: 0860-6846.

13.Bogusława Dobrowolska (2016) Analiza wariancji – narzędzie do badań opodatkowania konsumpcji, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", Vol 50, No 4(2016), ss: 69-78, ISSN: 0459-9586.

14.Dobrowolska Bogusława (2015) Model ANOVA alternatywą dla badań nad podatkiem VAT, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", XLVIII, 3, ss: 49-57, ISSN: 0459-9586.

15.Dobrowolska Bogusława, Maria Magdalena Grzelak (2014) Logistyka miejska. Studium przypadku na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego, Logistyka nr 5/2014 CD nr 2.

16.Dobrowolska Bogusława (2014), Zmiany w strukturze konsumpcji w Polsce na tle wzorców europejskich, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", 298, ss:33-46, ISSN: 0208-6018.

17.Dobrowolska Bogusława (2014),Podatki pośrednie a sprawiedliwość rozkładu obciążeń podatkowych, Gospodarka Współczesna Rocznik Naukowe UJK, 1/2014, ss.19-33.

18.Dobrowolska Bogusława (2013), Klasyczne metody estymacji w ocenie redystrybucyjnych konsekwencji funkcjonowania podatków konsumpcyjnych w Polsce, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA”, Vol. XLVIII, 3, s. 119-128 ISSN: 0459-9586.

19.Dobrowolska Bogusława (2013), Panel Models as a Tool for Investigating the Effects of Consumption VAT in Poland in the years 1995-2011, "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych", Vol. XIV, No. 1, 2013, ss: 84-93, ISSN: 2082-792.

20.Dobrowolska Bogusława, Jan Wiesław Rogalski(2013) Redystrybucyjne konsekwencje opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT według grup społeczno – ekonomicznych w latach 1995-2009, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 129, ss: 135-144, ISSN: 2083-8611.

21.Dobrowolska Bogusława (2013), Ekonomiczne skutki wprowadzenia podwyżek stawek podatku VAT w 2011 roku dla polskich gospodarstw domowych [w:] K. Hanusik, A. Dudek (red.), Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss:117-128. ISBN: 978-83-7395-593-6.

22.Dobrowolska Bogusława, Piotr Cmela (2012), The Redistribution Consequences of Taxing the Consumption of Polish Households with Value Added Tax in the years 1995-2009, [w:] Anna Jaeschke, , Wacława Starzyńska (red.), Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, Urząd Statystyczny w Łodzi, ss: 151-173, l. stron monografii ogółem: 328, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-60002-40-7.

23.Dobrowolska Bogusława (2012) Zastosowanie modeli panelowych do badania redystrybucyjnych efektów opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT w latach 1995-2009, "ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA", XLVI,4, ss: 85-95, ISSN: 0459-9586.

24.Dobrowolska Bogusława, Wacława Starzyńska (2011), Redystrybucyjne efekty opodatkowania konsumpcji gospodarstw domowych podatkiem VAT , [w:] U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska (red.), Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce, Uniwersytet Opolski, ss: 113-137, l. stron monografii ogółem: 157, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-7395-437-3.

25.Dobrowolska Bogusława, Wacława Starzyńska (2010) Stawki podatku VAT: jednolite czy zróżnicowane, "ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA SECTIO H OECONOMIA - Rynek finansowy – nowe perspektywy", XLIV,2, ss: 141-153, ISSN: 0459-9586.

26.Dobrowolska Bogusława (2010) Evaluation of Alternative Taxation Solutions for Consumption Taxes Imposed on Polish Households According to Socioeconomic Groups– Simulation Analysis , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica - Macroeconomic Aspects of European Integration", 241, ss: 85-94, ISSN: 0208-6018.

27.Dobrowolska Bogusława, Wacława Starzyńska (2009), Ekonomiczne efekty oddziaływania podatków pośrednich na gospodarstwa domowe w Polsce , [w:] H. Marzec, C. Wiśniewski (red.), Rodzina na początku III tysiąclecia – obraz przeszłości i teraźniejszości tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, ss: 93-105, l. stron monografii ogółem: 477, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-89935-73-1.

28.Dobrowolska Bogusława, Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz (2009), Ocena alternatywnych rozwiązań opodatkowania gospodarstw domowych w Polsce podatkami konsumpcyjnymi – Analizy symulacyjne , [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek Finansowy w erze zawirowań , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ss: 611-620, l. stron monografii ogółem: 799, wyd. pierwsze; ISBN: 978-83-227-3057-7.

29.Dobrowolska Bogusława, Wacława Starzyńska, Dorota Starzyńska, Maria Grzelak, Justyna Wiktorowicz, Grażyna Juszczak- Szumacher (2009) Postawy statystyki, DIFIN, , l. stron: 262, wyd. kolejne, zmienione i uzupełnione; ISBN: 978-83-76-41-132-3.


KONTAKT I DYŻURY

Pokój A36a: 42-635-52-92

Rewolucji 1905r 41/43 90-214 Łódź

Dyżury

czwartek: 11:30-13:00 Pokój A36a