PROFIL PRACOWNIKA: Elżbieta Roszko-Wójtowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej.

Prowadzę zajęcia ze statystyki opisowej i ekonomicznej, ale również z zakresu wykorzystania danych statystyki publicznej do oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych.

BIOGRAM

Elżbieta Roszko-Wójtowicz uzyskała w roku 2020 stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od roku 2008 pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a od roku 2021 zatrudniona jest na stanowisku profesora uczelni.

Główne zainteresowania naukowe dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz koncentrują się na pomiarze i ocenie zjawisk społecznych i ekonomicznych, szczególnie w zakresie: innowacyjności gospodarek, rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia ustawicznego. Kolejnym polem zainteresowań badawczych habilitanta jest rozwój firm rodzinnych obejmujący proces sukcesji międzypokoleniowej. Od 2007 roku aktywnie uczestniczy jako ekspert, zewnętrzny ewaluator lub koordynator w projektach badawczych i aplikacyjnych prowadzonych na poziomie regionalnym lub krajowym (Europejski Fundusz Społeczny lub Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz na poziomie międzynarodowym (Leonardo da Vinci).

Dr hab. Elżbieta Roszko-Wójtowicz prezentowała wyniki swoich badań na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikuje zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim Dorobek naukowy dr hab. Elżbiety Roszko-Wójtowicz mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1. innowacyjność gospodarek i wybranych sektorów gospodarki

2. jakość życia obywateli w kontekście rozwoju gospodarczego kraju

3. rozwój przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości rodzinnej.


OSIĄGNIECIA

DOROBEK PUBLIKACYJNY

1. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek (2019) Measurement of the average innovativeness change over time in the EU member states, "Journal of Business Economics and Management", vol. 20(2), ss: 268-293, ISSN: 1611-1699, Impact Factor: 1.5690;

2. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek (2018) Diverse approaches to the multidimensional assessment of innovation in the European Union, "ACTA OECONOMICA", vol. 68(4), ss: 521-547, ISSN: 0001-6373, Impact Factor: 0.4220;

3. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2019) Dynamics of Changes in the Level of Competitiveness of Manufacturing in Poland, "Studia Miejskie", tom 34, ss: 147-165, ISSN: 2082-4793;

4. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska (2019) The Impact of Research and Development Activity on the TFP Level in Manufacturing in Poland, "EQUILIBRIUM", volume 14, issue 4, ss: 711-737, ISSN: 1689-765X;

5. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Iwona Laskowska, Maria M. Grzelak (2019) The Impact of R&D Expenditure on Productivity in the Manufacturing Industry in Poland, "Ekonometria", vol. 23, no. 4, ss: 112-126, ISSN: 1507-3866;

6. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2019) The Use of Selected Methods of Linear Ordering to Assess the Innovation Performance of the European Union Member States, "Economic and Environmental Studies", vol. 19, no. 1, ss: 9-30, ISSN: 1642-2597;

7. Elżbieta Roszko-Wójtowicz (2018) Multidimensional Assessment of Quality of Life in the EU Member States, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIX, zeszyt 3 cz. II, ss: 193-212, ISSN: 1733-2486;

8. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak, Iwona Laskowska (2018) The importance of Research and Development expenditure for the competitiveness of manufacturing enterprises in Poland. The application of panel models, "Ekonometria", vol. 22, no. 3, ss: 9-22, ISSN: 1507-3866;

9. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2018) Analysis of procurement of selected agricultural products in Poland in the years 2010-2016, "Economic and Environmental Studies", Vol. 18, No.3 (47/2018), ss: 1153-1171, ISSN: 1642-2597;

10. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek (2018) The Size of the Substitution Bias of Inflation Measurement in Relation to the Level of Innovativeness of the European Union’s Economies, "Ekonometria", vol. 22 (4), ss: 79-97, ISSN: 1507-3866;

11. Elżbieta Roszko-Wójtowicz (2018) Processes of population ageing and economic activity of the elderly in the European Union based on the example of Poland and Sweden, "Humanities and Social Sciences", vol. XXIII, 25 (3/2018), ss: 287-307, ISSN: 2300-5327;

12. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria Grzelak (2018) Wielowymiarowe ujęcie zróżnicowania poziomu jakości życia w województwach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 20 (69) 2018, ss: 197-214, ISSN: 2081-3430;

13. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria Grzelak (2018) Spatial Diversity in the Standard of Living among the Population of Poland’s Voivodships, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIX, zeszyt 10, część 2, ss: 495-510, ISSN: 1733-2486;

14. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Iwona Laskowska, Maria Grzelak (2018) ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND, "Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia", nr 17 (4) 2018, ss: 171-178, ISSN: 1644-0757;

15. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2017) System edukacji w Polsce – wybrane problemy, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2(57)2017, ss: 275-305, ISSN: 2081-5913;

16. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka (2017) Społeczny wymiar innowacji - projektowanie produktu rehabilitacyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 6 (809) Czerwiec 2017, ss: 82-96, ISSN: 0860-6846;

17. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek (2017) Evaluation of the EU countries’ innovative potential – multivariate approach, "STATISTICS IN TRANSITION", vol. 18, no 1, ss: 167-180, ISSN: 1234-7655;

18. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Jacek Białek (2017) Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach UE – zastosowanie metod oceny grupowej, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica", vol 3, no 329 (2017), ss: 193-211, ISSN: 0208-6018;

19. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2017) Zastosowanie wybranych metod statystyki wielowymiarowej do oceny systemu edukacji w krajach członkowskich UE, "Studia Regionalne i Lokalne", numer 3(69)/2017, ss: 102-131, ISSN: 1509-4995;

20. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak (2017) Zastosowanie międzynarodowych indeksów do oceny innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej, "Studia Prawno-Ekonomiczne", tom CV 2017, ss: 215-241, ISSN: 0081-6841;

21. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Maria M. Grzelak, Nertila Cika (2017) INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN POLAND IN THE LIGHT OF PUBLIC STATISTICS, "Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia", vol. 16 (4) 2017, ss: 61-70, ISSN: 1644 0757;

22. Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Katarzyna Caban-Piaskowska, Anna Miarka (2017) Family entrepreneurship – selected economic and social aspects, "Humanities and Social Sciences", tom XXII, nr 24 (3/2017), ss: 237-260, ISSN: 2300-5327;

23. Elżbieta Roszko-Wójtowicz (2017) Pomiar jakości życia w Polsce na poziomie województw w latach 2010–2015, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11 (814), ss: 59-76, ISSN: 0860-6846;

ZREALIZOWANE PROJEKTY

1. "Optymalizacja pomiaru wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI)", 2017/25/B/HS4/00387; instytucja przyznająca / finansująca projekt: NCN Opus; realizacja od 2018-01-24 do 2021-01-23, kierownik: Białek Jacek, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca;

2. "STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee - satisfied employer)", POWR.04.03.00-00-W302/15; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Centrum Projektów Europejskich; realizacja od 2016-09-01 do 2019-02-28, kierownik: Wiktorowicz Justyna, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca;

3. "Forum Dyskusyjne – pomiar i ocena zjawisk ekonomicznych i społecznych", NBP-DEW-WPEAB-066-0325-2017; instytucja przyznająca / finansująca projekt: Narodowy Bank Polski; realizacja od 2017-11-16 do 2018-11-30, kierownik: Elżbieta Roszko-Wójtowicz, funkcja pracownika w projekcie: kierownik;

4. "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych", NBP-DEW-WEMS- 0691- 0350-2015; instytucja przyznająca / finansująca projekt: NBP; realizacja od 2016-01-01 do 2016- 06-30, funkcja pracownika w projekcie: wykonawca – trener.

KONTAKT I DYŻURY

Pokój A32: 42-635-53-34

Dyżury

środa: 15:00-16:30 Dyżury w części B semestru letniego 2023/2024, począwszy od 24.04.2024. Link do konsultacji on-line - teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae83783b5d41341f3ac2e468e682bf8b8%40thread.tacv2/1678290710935