PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Wiktorowicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny - zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia, podyplomowych i doktoranckich w zakresie: metody ilościowe (głównie zastosowanie statystyki w naukach społecznych; wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria komputerowe, w tym zajęcia laboratoryjne certyfikowane przez SPSS), ewaluacja projektów i programów współfinansowanych ze środków UŁ; promowanie i recenzowanie prac dyplomowych; udział w projektach naukowych i dydaktycznych

BIOGRAM

Z Uniwersytetem Łódzkim związana jestem od początku swojej pracy zawodowej - w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ zatrudniona byłam najpierw jako asystent, potem adiunkt, a od 2018 r. jako profesor uczelni. Tu również ukończyłam studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Studia Doktoranckie Ekonomia. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe na kierunku "Ewaluacja programów finansowanych ze środków UE" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kompetencje rozwijałam też jako uczestnik warsztatów i szkoleń dotyczących wykorzystania pakietów statystycznych (IBM SPSS Statistics i Statistica) oraz e-learningu i nauczania metodą projektów. Przed rozpoczęciem pracy na Uniwersytecie Łódzkim przez blisko dwa lata pracowałam w R.J.R. Reynolds Tobacco Poland Ltd. na stanowisku koordynator sprzedaży. W trakcie studiów magisterskich odbyłam staż zawodowy w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Jako dydaktyk współpracowałam z innymi uczelniami wyższymi, w tym z Politechniką Łódzką, Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Wyższą Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi. Oprócz zajęć dydaktycznych dla studentów, prowadziłam też warsztaty analityczne dla pracowników i doktorantów wyższych uczelni dotyczące zastosowań SPSS w analizach statystycznych. Jestem promotorem w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Ziarko (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).

W kadencji 2020-2023 pełnię funkcję członka specjalisty Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, w latach 2015-2016 zaangażowana byłam w prace działającego przy nim Komitetu Młodych.

Jestem autorką lub współautorką ok. 150 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Uczestniczyłam w licznych projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą, mających zarówno charakter badawczy, jaki wdrożeniowy (zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i badawczych). Wiele z tych projektów współfinansowanych było ze środków UE. Wspólnie z firmami badawczymi realizowałam liczne projekty badawcze, w tym ewaluacyjne, w których odpowiedzialna byłam za opracowanie metodologii badań, analizę i interpretację wyników, opracowanie raportów badawczych, prezentację wyników w trakcie konferencji i seminariów. Realizowałam również projekty dydaktyczne, w tym Erasmus+. Jestem redaktorem statystycznym czasopism „European Spatial Research and Policy”, „Przegląd Socjologiczny”, „Biuletyn Szadkowski”. Byłam też redaktorem statystycznym oraz recenzentem monografii naukowych oraz pełniłam/pełnię funkcję recenzenta w czasopismach naukowych (m.in. International Journal of Manpower, Sustainability, International Journal of Social Economics, Gospodarka Narodowa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Studia Demograficzne, Ekonometria).

W 2018 r. otrzymałam indywidualną nagrodę Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze. W 2015 r. Prezydent RP przyznał mi Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. W 2017 r. napisana pod moim kierunkiem praca magisterska zajęła II miejsce w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Z kolei w 2015 r. studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ przyznali mi tytuł „Najlepszego Wykładowcy Instytutu Statystyki i Demografii”.
ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z sytuacją osób starszych na rynku pracy, kształcenia ustawicznego, kompetencji i zarządzania wiedzą oraz na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych.


OSIĄGNIĘCIA

Ostatnie publikacje

 • Wiktorowicz J., Grzelak M.M., Grzeszkiewicz-Radulska K. (2020), Analiza statystyczna z IBM SPSS Statistics, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Wiktorowicz J., Ziarko Ł. (2020), Individual factors of extending the working life for people with disabilities in Poland, Ekonometria, 4(24), 1-14
 • Kuchciak I., Wiktorowicz J. (2020), Uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze finansowym (Individual Determinants of the Transfer of Knowledge in the Financial Sector), ZZL(HRM), 2(133), 67-81
 • Wiktorowicz J. (2020), Międzypokoleniowy transfer wiedzy: o instrumentach wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach starzejących się zasobów pracy, Rynek Pracy, 4/2020 (175), 28-42
 • Przywojska J., Podgórniak-Krzykacz A., Wiktorowicz J. (2020), Smart and Age-Friendly Communities in Poland. An Analysis of Institutional and Individual Conditions for a New Concept of Smart Development of Ageing Communities, Energies, 13, 2268
 • Czernecka M., Woszczyk P., Wiktorowicz J. (2020), Power Audit. Raport z badania opracowany dla firmy Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., humanpower, Łódź
 • Wiktorowicz J. (2020), Raport z badania pt. „Diagnoza gmin uzdrowiskowych w Polsce”, Badania i raporty, Nr 10, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź
 • Wieczorek I., Wiktorowicz J. (red.) (2020), Działalność uzdrowiskowa polskich gmin – wybrane zagadnienia, NIST, SAN, Łódź
 • Kuchciak I., Wiktorowicz J., Warwas I. (2020), Age Management in the Financial Sector: Opportunities and Challenges, [in:] Intergenerational Divide and Employee Solidarity. Inclusive Bargaining as a Drive for Change in the Digital Area, FIRST CISL, Adapt University Press
 • Stankiewicz A., Warwas I., Wiktorowicz J. (2019), Wzmacnianie potencjału pracowników 50+. Bank ćwiczeń STAY, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kuchciak I., Przywojska J., Wiktorowicz J. (2019), Katalog rekomendacji w zakresie wsparcia utrzymania aktywności zawodowej osób 50+, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Woszczyk P., Wiktorowicz J. (2019), Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności. Czyli o łączeniu potrzeb rozwojowych pracowników z różnych generacji, Personel i Zarządzanie, 8/2019, 70-75
 • Przywojska J., Pogórniak-Krzykacz A., Wiktorowicz J. (2019), Perceptions of Priority Policy Areas and Interventions for Urban Sustainability in Polish Municipalities: Can Polish Cities Become Smart, Inclusive and Green?, "Sustainability", vol. 11(14), 39-62
 • Znajmiecka-Sikora M., Wiktorowicz J., Sałagacka M., Łysio A. (2019), Analiza związku między perspektywą postrzegania czasu a prokrastynacją akademicką, "ementor", nr 2(79), 26-32
 • Woszczyk P., Małgorzata Cz., Wiktorowicz J. (2019), AGE Power. Raport z trzeciej edycji badania "Praca, moc, energia w polskich firmach", HumanPower, Łódź
 • Warwas I., Wiktorowicz J., Jawor-Joniewicz A. (2018), Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Wiktorowicz J. (2018), The situation of generations on the labour market in Poland, "Economic and Environmental Studies", vol. 18, 2(46), 995-1015
 • Wiktorowicz J. (2018), Instytucjonalne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności zawodowej, "Humanities and Social Sciences", vol. XXIII, 25(2), 277-290
 • Morawska J., Niebudek-Bogusz E., Wiktorowicz J., Śliwińska-Kowalska M. (2018), Screening value of V-RQOL in the evaluation of occupational voice disorders, "MEDYCYNA PRACY", vol. 69(2), 119-128
 • Wiktorowicz J. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego, Badania i raporty nr 7, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź
 • Wiktorowicz J., Owczarek A. (2018), Uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIX, Z. 3, cz. II, 319-333
 • Urbaniak B., Krzyszkowski J., Przywojska J., Wiktorowicz J., Lisek-Michalska J. (2018), Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego. Raport końcowy, RCPS, Łódź
 • Wiktorowicz J. (2018), Reestymacja modelu wojewódzkiego. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź (ekspertyza niepublikowana)
 • Warwas I., Wiktorowicz J., Szukalski P. (2018), Active ageing through Social Partnership and Industrial Relations in Europe. National Report for Poland
 • Wiktorowicz J. (2018), Extending Working Life: Which Competencies are Crucial in Near-Retirement Age?, "JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT", 25, 48-60
 • Wiktorowicz J. (2017), Competencies as a factor of economic deactivation: Application of exploratory factor analysis, "International Journal of Social Economics", Vol. 44 Issue 5, 605-619
 • Warwas I., Wiktorowicz J., Woszczyk P. (red.) (2017), Kompendium wiedzy dla pracodawców MŚP w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, WUŁ, Łódź
 • Przywojska J., Wiktorowicz J., Wojtaszczyk K. (2017), Kompendium wiedzy dla instytucji otoczenia biznesu w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, WUŁ, Łódź
 • Wiktorowicz J. (2017), Wydłużanie okresu aktywności zawodowej jako odpowiedź na starzenie się zasobów pracy, Rynek Pracy, 1(160), 20-29
 • Warwas I., Wiktorowicz J., Gzik M. (2017), Badanie opinii i oczekiwań pracowników – studium przypadku uczelni wyższej, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(43), 85-101
 • Woźnicka E., Niebudek-Bogusz E., Wiktorowicz J., Morawska J., Śliwińska-Kowalska M. (2017), LARYNGEAL MANUAL THERAPY PALPATORY EVALUATION SCALE: A PRELIMINARY STUDY TO EXAMINE ITS USEFULNESS IN DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL DYSPHONIA, MEDYCYNA PRACY, 68(2), 179-188
 • Niebudek-Bogusz E., Kopczyński B., Strumiłło P.,Morawska J., Wiktorowicz J., Śliwińska-Kowalska M. (2017), Quantitativeassessment of videolaryngostroboscopic images in patients with glotticpathologies, Logopedics Phoniatrics Vocology, 42(2), 73-83
 • Klimczak T., Marszałek J., Miller A., Piotrowski S., Wiktorowicz J., Wolińska I. (2017), Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych. Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
 • Klimczak T., Marszałek J., Miller A., Wiktorowicz J. i in. (2017), Ocena ex-ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, w tym ocena ryzyka dla gwarancji, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
 • Wiktorowicz J. (2016), Międzypokoleniowy transfer wiedzy a wydłużanie okresu aktywności zawodowej, WUŁ, Łódź
 • Wiktorowicz J., Warwas I., Kuba M. Staszewska E., Woszczyk P., Stankiewicz A., Kliombka-Jarzyna J. (2016), Pokolenia. Co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Wiktorowicz J. (2016) EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS IN THE MEASUREMENT OF THE COMPETENCIES OF OLDER PEOPLE, "Ekonometria", 4(54), 48-60
 • Wiktorowicz J. (2016), Postawy wobec aktywności zawodowej osób 50+. Ujęcie indywidualne, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 1(39), 123-140
 • Wiktorowicz J. (2016), Równowaga praca-życie a wydłużanie aktywności zawodowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XVII, Z. 4, Cz. 2, 201-213
 • Wiktorowicz J. (2016), Kapitał ludzki mieszkańców miast - ujęcie generacyjne, Studia Miejskie, 21, 85-99
 • Wiktorowicz J. (2016), Jak zmierzyć to, co niemierzalne? Zasady konstruowania wskaźników syntetycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Listwan T., Sułkowski T. (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa, 253-273

Więcej informacji:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9246-9225

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.pl/citations?user=q95iNSoAAAAJ&hl=pl


Udział w projektach

 • 2019-2020, Communication role on perception and beliefs of EU Citizens about Science, Horyzont 2020
 • 2020, Rola kontraktu psychologicznego w budowaniu proaktywności pracowników sektora BSS, OPU16, NCN
 • 2020, Perfect-Regionalna inicjatywa doskonałości w Akademii WSB, PO WER
 • 2019-2020, Zmiany zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w województwie łódzkim w kontekście rozwoju technologicznego, RCPS w Łodzi
 • 2018-2020, Empowering VET Teachers – Innovative & Enhanced CPD for Newly Qualified VET Teachers Working with Migrant Students, 2018-1-PL01-KA202-050618, Erasmus+ (kierownik partnerstwa międzynarodowego)
 • 2018-2020, The European social dialogue and the development of the solidarity between generations of workers: focus on "over 55" and young workers in the finance", VS/2018/0040; Komisja Europejska
 • 2019-2020, Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia, NCBiR
 • 2018, System prognozowania polskiego rynku pracy, PO WER
 • 2017, Alternatywne drogi uczestnictwa młodych w nauce i edukacji - nowe kariery, otwarta nauka; MNiSW – Granty na granty
 • 2017, Ocena ex-ante wsparcia z instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w tym ocena ryzyka dla gwarancji; ewaluacja ex-ante, Ministerstwo Rozwoju
 • 2017, Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia osób młodych; ewaluacja ex-ante, Ministerstwo Rozwoju
 • 2017, Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego, RCPS w Łodzi
 • 2016-2019, STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik - zadowolony pracodawca; POWER; projekt innowacyjny (kierownik partnerstwa międzynarodowego)
 • 2015-2018, #empl-oi – European Mobility Placements for Open Innovation, ERASMUS+
 • 2015, Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, ewaluacja ex-ante
 • 2013-2015, Analityka gospodarcza – studia z przyszłością, projekt edukacyjny, UŁ
 • 2014, PI – Portal video4edu jako innowacyjne rozwiązanie wspierające nawiązywanie współpracy sektora biznesu i nauki; projekt innowacyjny testujący, HRP Group Sp. z o.o. i PAM Center, PO KL
 • 2014, Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; ewaluacja ex-ante, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
 • 2014, Diagnoza i porównanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • 2014, Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw; ewaluacja ex-post, PARP
 • 2014-2015 Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce; ewaluacja ex-post, PARP
 • 2014, "AKADEMIA EKONOMISTÓW-PROFESJONALISTÓW – program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Łodzi"; projekt edukacyjny, PHIN Consulting, PO KL
 • 2014, Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; ewaluacja ex-ante, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • 2014, Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020; ewaluacja ex-ante, Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego
 • 2013-2014, Aktywność turystyczna Polaków, projekt badawczy realizowany w ramach zadań statystyki publicznej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • 2013-2014, Turystyka zagraniczna, projekt badawczy realizowany w ramach zadań statystyki publicznej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • 2013-2014, Fifty-Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+, projekt innowacyjny, HRP Group Sp. z o.o., PO KL
 • 2013-2014, DIALOG GENERACJI – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie, projekt innowacyjny, HRP Group Sp. z o.o., PO KL
 • 2013, Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+, projekt innowacyjny, HRP Group Sp. z o.o., PO KL
 • 2013, Zarządzanie kompetencjami w MSP, PARP
 • 2013, Kształcenie dualne szansą dla rozwoju edukacji zawodowej w woj. łódzkim, projekt badawczy, HRP Group Sp. z o.o. , PO KL
 • 2010-2013, Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, projekt partnerski realizowany przez CRZL i UŁ (koordynator ds. badań)
 • 2013-2014, Profesjonalne kadry sektora B+R, projekt edukacyjny, UŁ
 • 2011, Zarządzanie pracami B+R – porównanie profili psychologicznych i kompetencyjnych naukowców zatrudnionych w sektorze nauki i w sektorze gospodarki, projekt badawczy, PARP
 • 2010, Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników; projekt badawczy, PARP
 • 2010, Dobre praktyki zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany gospodarczej, projekt badawczy, SWSPiZ w Łodzi
 • 2010, Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw; projekt badawczy, PARP
 • 2010, Nowa innowacyjna firma – Twoja droga do sukcesu, PO KL
 • 2009, Diagnoza potencjału administracji samorządowej, ocena potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przygotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej, projekt badawczy, MSWiA
 • 2009, Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów; ewaluacja on going, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • 2009 - 2011, Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw - stan obecny i perspektywy, NCN
 • 2009-2011, Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne – kampania informacyjno-promocyjna, PO KL (kordynator ds. merytorycznych)
 • 2008, Informatyzacja polskiego systemu zamówień publicznych – stan obecny, oczekiwania, bariery, projekt badawczy Urzędu Zamówień Publicznych i UŁ
 • 2008, Temat badawczy „Konsekwencje wprowadzenia euro dla polskich przedsiębiorstw sektora Transport i Gospodarka Magazynowa”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Piotrkowie Trybunalskim
 • 2008, Konsekwencje wprowadzenia euro dla polskich przedsiębiorstw, UŁ
 • 2008, Ewaluacja Projektu „Kompleksowe programy ukierunkowane na powroty do pracy”, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • 2007-2018, Ocena zaburzeń głosu, IMP w Łodzi
 • 2007, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy, KBN
 • 2006-2007, Sojusz dla pracy, PIW EQUAL

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 (Sekretariat Instytutu Statystyki i Demografii) pokój: B-6 90-255 Łódź

Proszę o kontakt mailowy: 42-635-51-74

Dyżury

wtorek: 11:15-12:00 Dyżur w formule hybrydowej: Cz. 1 - godz. 11.00-11.45, Eksoc, A36A. MS Teams: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMzOGU0YzktZTlhZi00ODA1LWI3ZjUtODAxZWYyZTBlNDZl%40thread.v2/0. Cz. 2 - godz. 17.15-18.00, Wydział Nauk o Wychowaniu, s. 3.16. teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE3NjYzYjctMGYxOC00N2UyLWIzZmUtNzE3ZjM4MTA5ODcx%40thread.v2/0