PROFIL PRACOWNIKA: Marcin Wójcik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Stopnie i awanse zawodowe:

Magister geografii (5-letnie studia magisterskie), Uniwersytet Łódzki, specjalność: geografia regionalna społeczno-ekonomiczna, 21.06.2002 r., na podstawie pracy magisterskiej pt. Rozwój procesu urbanizacji wschodniego (koluszkowsko-brzezińskiego) pasma aglomeracji łódzkiej w aspekcie dostępności komunikacyjnej, promotor: prof. dr. hab. Andrzej Suliborski. W tym samym roku zostałem przyjęty na studia doktoranckie Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Geografia Fizyczna oraz otrzymałem stypendium.

W 2003 r. podjąłem pracę na etacie nauczyciela geografii w XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, gdzie pracowałem do 2006 r.

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Uniwersytet Łódzki, 31.01.2006 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej; promotor: prof. dr hab. Andrzej Suliborski, recenzenci: dr hab. Krystyna Rembowska, prof. UŁ, prof. dr hab. Wiesław Maik;

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, 8.01.2013 r., na podstawie oceny dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych; recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Liszewski, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Jerzy Bański, prof. dr hab. Jerzy Wilkin.

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1.06.2022 r.


W latach 2004-2021 (do końca czerwca) opublikowane w różnej formie (tradycyjnej, elektronicznej, mieszanej) 239 opracowań, w tym monografie autorskie i pod redakcją, monografie wieloautorskie, rozdziały w monografiach, artykuły i notatki naukowe, prace popularyzatorskie, plansze w atlasie, raporty z badań, podręczniki i zeszyty ćwiczeń oraz inne materiały. Analiza tego materiału pod względem merytorycznym pozwala wskazać kilka podejmowanych dominujących w tym okresie problemów badawczych oraz kwestii uzupełniających. Prace przypisano do następujących zagadnień badawczych:

1. Geografia wsi

a. przemiany społeczno-gospodarcze i funkcjonalne

b. wiejskie sieci osadnicze, morfologia osiedli

c. kwestie społeczno-kulturowe i tożsamości lokalnej

d. dziedzictwo kulturowe i ochrona krajobrazu

e. podstawy teoretyczno-metodologiczne

2. Geografia miast i metropolii

a. sieci i systemy miejskie

b. przemiany społeczno-gospodarcze i funkcjonalne miast

c. kwestie społeczno-kulturowe miast i tożsamości terytorialnej

d. struktury wewnątrzmiejskie i krajobraz miejski

3. Kwestie teoretyczno-metodologiczne geografii człowieka

4. Geografia ekonomiczna i regionalna społeczno-ekonomiczna

5. Zagospodarowanie i planowanie przestrzenne

6. Nauczanie geografii

7. Inne.


Zasadnicze pole zainteresowań związane jest ze studiami geograficzno-osadniczymi, w różnych ich wymiarach – funkcjonalnym, społeczno-kulturowym i morfologicznym, co generalnie odpowiada współcześnie rozwijanym subdyscyplinom geografii wsi i geografii miast. W ten sposób kontynuuję problematykę badawczą charakterystyczną dla łódzkiej szkoły geografii społeczno-ekonomicznej, gdzie kluczowe zagadnienia formułowane były na gruncie geografii osadnictwa oraz geografii regionalnej społeczno-ekonomicznej zarówno w wymiarze poznawczym oraz praktycznym (planowanie przestrzenne).

Próba usystematyzowania dorobku merytorycznego wyraźnie wskazuje, że prawie połowa zawartości prac (ok. 48%) mieści się w subdyscyplinie geografia wsi. Biorąc pod uwagę, że ok. 15% dorobku publikacyjnego poświęciłem geografii miast, to w sumie ok. 64% dotyczy różnych zagadnień sieciowych, systemowych, miejscowych i obszarowych można zasadniczo przypisać do geografii osadnictwa. Zainteresowanie teoretyczno-metodologicznymi aspektami przemian geografii człowieka (ok. 8%) przede wszystkim wiąże się z zagadnieniami relacji człowieka ze środowiskiem osadniczym (miejscowym i regionalnym) oraz tożsamości dyscypliny.

ZAINTERESOWANIA

W przypadku geografii wsi najwięcej efektów publikacyjnych jest związanych z zagadnieniami przemian społeczno-gospodarczych i funkcjonalnych. Duża liczba prac wynika z faktu, że tematyka ta jest obecna w mojej pracy badawczej od samego początku. W dalszej kolejności są zainteresowania podstawami teoretyczno-metodologicznymi geografii wsi. Zagadnienia te rozwijałem przede wszystkim po uzyskaniu stopnia doktora. Duża grupa publikacji poświęcona jest kwestiom społeczno-kulturowym i tożsamości lokalnej oraz dziedzictwu kulturowemu i ochronie krajobrazu. Tematyka ta jest obecna w mojej pracy przede wszystkim po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego i ma związek z realizacją zarysowanego w pracy habilitacyjnej programu badań. Ranga tych opracowań charakteryzuje się najbardziej dynamicznym wzrostem w ostatnich latach. W zakresie studiów nad miastami i metropoliami najwięcej publikacji dotyczyło problemów przemian społeczno-gospodarczych i funkcjonalnych oraz kwestii społeczno-kulturowych i tożsamości terytorialnej. Pozostałe prace mieszczą się w zakresie geografii ekonomicznej i regionalnej społeczno-ekonomicznej (12%) oraz dotykają problemów zagospodarowania i planowania przestrzennego (7%). Inne prace (ok. 9%) obejmują kwestie nauczania geografii oraz prac raportowo-dokumentacyjnych.

OSIĄGNIECIA

Kierowanie zespołem, który od roku 2015 r. pozyskał projekty:

- 5 projektów jako członek międzynarodowego konsorcjum w ramach Horyzont2020; Horyzont Europa; Espon; Citizens, Equality, Rights and Values Programme

- projekty NCN (5 razy)

- projekty wdrożeniowe finansowane z innych źródeł.

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

e-mail: marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl

Kopcińskiego 31 pokój: 409 90-142 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00 Polecam umówienie się przez pocztę e-mail (w domenie geo.uni.lodz.pl)