Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Opis zadań

Problematyka badawcza Katedry GRiS

- koncentruje się na przemianach społeczno-przestrzennych oraz funkcjonalno-morfologicznych lokalnych, regionalnych i krajowych systemów osadniczych ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego i regionu łódzkiego.

- badania Katedry prowadzone są w płaszczyźnie teoretycznej oraz empirycznej

*****************************************************************************************************

W zakresie teoretycznym studia koncentrują się na:

- teorii regionu w geografii społeczno-ekonomicznej

- koncepcji kultury i społeczeństwa w badaniach geograficznych

- koncepcji genetyczno-funkcjonalnej i strukturalistycznej badań funkcji osiedli

*****************************************************************************************************

W płaszczyźnie empirycznej badania dotyczą:

- przemian społeczno-przestrzennych miast i wsi

- ewolucji kształtowania się lokalnego i regionalnego środowiska kulturowego

- warunków życia grup terytorialnych

- zachowań społeczności terytorialnych i percepcji zmian środowiska człowieka

- regionalizmu i tożsamości regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Środkowej

*****************************************************************************************************

Działalność dydaktyczna Katedry

związana jest z problematyką badawczą pracowników, którzy prowadzą wyspecjalizowane zajęcia z:

- geografii społecznej (m.in. problemowej Polski, metod społecznych, problemów społeczności lokalnych)

- geografii kultury (m.in. geografia kultury, przemiany społeczno-kulturowe świata)

- geografii regionalnej (m.in. region i regionalizm w geografii, strategia rozwoju regionalnego i lokalnego, środowisko kulturowe, ćwiczenia regionalne)

- geografii społeczno-ekonomicznej (m.in. baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, miasto w badaniach geograficznych, geografia ekonomiczna)

- kształtowanie się „miejsc” i krajobrazu kulturowego

- transformacji struktur funkcjonalnych systemów osadniczych i czynników funkcjonalnych

- mechanizmów przemian funkcjonalnych przestrzeni zurbanizowanych i ich efektów morfologiczno-urbanistycznych oraz społecznych

- procesów transformacji gospodarczej i społecznej przestrzeni wiejskiej

- regionalnych i lokalnych przestrzeni kryzysu i rozwoju,

- mechanizmów tworzenia się regionu łódzkiego i Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego

- koncepcji genetyczno-funkcjonalnej i strukturalistycznej badań funkcji osiedli

*****************************************************************************************************

Dane kontaktowe

Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

  • Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

Skład osobowy