PROFIL PRACOWNIKA: Mariusz Gałka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obecnie jestem zatrudniony na etacie naukowym i realizuję (jako kierownik) dwa projektu naukowe finansowane przez NCN.

BIOGRAM

Zajmuje się paleoekologią/paleobotaniką. W pracy naukowej prowadzę badania zmierzające do okrywania wpływu zmian klimatu, działalności człowieka czy wybuchu wulkanów na rozwój roślinności w ekosystemach wodno-torfowiskowych oraz leśnych. Dodatkowo rekonstruuję historię rozwoju jezior, torfowisk i dolin rzecznych w ostatnich kilkunastu tysiącach lat.

Biorę udział w kilkunastu projektach międzynarodowych, w których stanowiska badawcze położone są na terenie pięciu kontynentów.

Obecnie zajmuje się głównie rozwojem torfowisk w ekosystemach górskich (Karpaty, Sudety, Góry Harzu, Schwarzwald, Wodezy) oraz arktycznych (Alaska, północna Kanada, Jakucja).


OSIĄGNIECIA

Realizacja (jako kierownik) kilku projektów naukowych prowadzonych w gronie międzynarodowym. Autorstwo 150 artykułów wymienionych w bazie Scopus.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 664-478-575

Stefana Banacha 1/3 pokój: 17 90-232 Łódź