PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Wiśniewska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


Wykonuje obowiązki pracownika naukowo-badawczego oraz wynikające z kierowania Katedrą Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa.

Wyniki badań przedstawia na ogólnokrajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w publikacjach w czasopismach naukowych i monografiach.

Prowadzi wykłady z historii państwa i prawa polskiego, konwersatoria, konwersatoria metodyczne, ćwiczenia, seminaria magisterskie i licencjackie.

BIOGRAM

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2004). Rozprawę doktorską, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Matuszewskiego na temat: „Małżeńskie prawo majątkowe w świetle intercyz sporządzonych przez łódzkich notariuszy w latach 1841-1875”, obroniła w 2009 r. Stopień doktora habilitowanego Komisja ds. nauki w dyscyplinie prawa UŁ nadała jej w 2020 r., na podstawie monografii pt. „Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866”.

Aktualnie jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni.

Prowadzi badania naukowe w zakresie historii prawa sądowego obowiązującego na ziemiach polskich, a także badania prawnoporównawcze, w szczególności obejmujące dziewiętnastowieczne prawo małżeńskie, rzeczowe i spadkowe oraz jego przemiany w XX wieku. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a także organizatorką wielu konferencji.

Zrealizowała grant badawczy Narodowego Centrum Nauki na temat: „Prawo spadkowe II Rzeczypospolitej w orzecznictwie sądów okręgowych”

Pełni funkcje:

- Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UŁ ds. nauki,

- Wiceprzewodniczącej Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki prawne,

- Przewodniczącej Rady Bibliotecznej Wydziału Prawa i Administracji UŁ,

- Kierownika Katedry Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa,

- Kierownika Zakładu Badań nad Rozwojem Administracji i Prawa.


Jest członkinią następujących towarzystw naukowych:

- Polskiego Towarzystwa Historycznego,

- European Society for Comparative Legal History,

- Polskiego Towarzystwa Historii Prawa – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.


Sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Historii Prawa działającym przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ.


Nr ORCID 0000-0003-1545-4569

ZAINTERESOWANIA

- prawo spadkowe w XIX i XX w.

- prawo małżeńskie osobowe i majątkowe na ziemiach polskich w XIX i XX w.

- stosunki własnościowe w Królestwie Polskim i w II Rzeczypospolitej

- historia sądownictwa, adwokatury i notariatu

- dzieje spółdzielczości

- sytuacja prawna kobiet

OSIĄGNIECIA

2021 r. - Indywidualna nagroda I stopnia przyznana przez Nagroda Rektora UŁ za książkę pt. „Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866”, Łódź 2019

2022 r. - Nagroda przyznana przez Nagroda Rektora UŁ za istotny wkład w ewaluację jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Łódzkim w latach 2017-2021

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 12:00-13:00 pok. 2.10 Informuję, że w dniu 19.06.2023 r. dyżur odbędzie się w godzinach od 10.00 -11.00

tel: 42-635-46-14

Dyżury

środa: 12:00-13:30 pok. 3.60