PROFIL PRACOWNIKA: Aleksander Bołdyrew

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Pracuje w Katedrze Historii Średniowiecznej UŁ. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (1998). Jest autorem 3 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych między innymi w „Rocznikach Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Kwartalniku Historii Kultury Materialnej”, „Fasciculi Archaeologiae-Historicae”, „Vestnik of Saint Petersburg University. History", „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", „Bibliotece Epoki Nowożytnej”, „Studiach z Dziejów Wojskowości”. Wykonawca merytoryczny w projekcie NPRH „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku. Źródła do dziejów wojskowości polskiej w epoce Jagiellonów” oraz projekcie NCN „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim”. Członek Zespołu Historii Wojskowości Komitetu Nauk Historycznych PAN.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

- historia wojskowości epoki jagiellońskiej,

- historia kultury materialnej,

- historia gospodarcza

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze publikacje:

Monografie:

- Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce w XVI wieku (2005)

- Polska piechota zaciężna w pierwszej połowie XVI w. (2011)

- Equus Polonus. Koń w wojsku polskim w XVI wieku (2016)

Wybrane artykuły:

- Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVII, 2009, nr 1, s. 3-18

- Hodowla i handel końmi w Polsce XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXIX, 2009, s. 31-90

- Wojna bez medycyny. Ranni na polach bitew Europy Środkowo-Wschodniej w XVI w., [w:] Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna w perspektywie historycznej, red. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska, Frankfurt am Main 2012, s. 37-48 – Krieg ohne Medizin. Verwundete auf den Schlachtfeldern Ostmitteleuropas im 16. Jahrhundert, [w:] Medizin und Krieg in historischer Perspektive. Medycyna i wojna w perspektywie historycznej, red. U. Caumanns, F. Dross, A. Magowska, Frankfurt am Main 2012, s. 49-52

- Hand Fire-arms of the Polish Mercenary Infantry During the Moldavian Campaign of 1538, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXV, 2012, s. 59-66

- Armatury orszańskie 1514 roku, „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, nr 3 (II/2015), s. 153-172

- The Bow in the Borderland in the 16th Century, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, fasc. XXX, 2017, s. 11-17

- Prawoskrzydłowy manewr wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Orszą (8 września 1514 r.), „Roczniki Humanistyczne”, LXVI, z. 2, 2018, S. 25-38

- Badania historyczno-wojskowe nad epoką Piastów i Jagiellonów, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, t. 49 (2), 2019, s. 3-18

- Przemiany uzbrojenia wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności (1454-1572) jako przejaw (r)ewolucji militarnej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXXX, 2019, s. 113-138

- Polish Way: The Light Cossack Cavalry in the Era of Military Revolution, „Вестник Санкт-Петербургского университета. История (Vestnik of Saint Petersburg University. History)”, t. 65, 2020, nr 3, s. 683-709 (współautor: K. Łopatecki)
KONTAKT I DYŻURY