PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Janiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku archeologia i rzeczoznawstwo uzbrojenia, prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie archeologia i publikowanie ich wyników; działalność organizacyjna i popularyzatorska.

BIOGRAM

1989-1994 - studia na kierunku archeologia w Uniwersytecie Łódzkim

1994-1998 - studium doktoranckie

2001 - obrona pracy doktorskiej, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

2016 - uzyskanie stopnia doktora habilitowanego


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Mogę wskazać dwa główne nurty badawcze. Pierwszy skupia się wokół problematyki osadnictwa grodowego kultury łużyckiej. Drugi natomiast obejmuje cmentarzyska kurhanowego kultury łużyckiej i kultury pomorskiej na Pomorzu Wschodnim. Obok nich zajmuję się wspomnianymi na wstępie epokami na obszarze centralnej Polski.

OSIĄGNIECIA

Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego indywidualna stopnia drugiego za książkę pt. „Grody kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny”, Acta Archaeologica Lodziensia Nr 49, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2003.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

poniedziałek: 10:00-12:00