PROFIL PRACOWNIKA: Karolina Lewandowska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Jako kierownik Działu Administracji i Komunikacji odpowiadam za koordynowanie prac jednostki oraz współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Uczelni. Sprawuję nadzór i kontrolę nad: realizacją zadań przez poszczególnych pracowników, obiegiem dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy. Doskonalę wewnętrzną organizację naszego działu oraz metody pracy podległych pracowników. Motywuję podległych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Zapewniam środki niezbędne do wykonania zadań nałożonych na jednostkę organizacyjną, a także dysponuję rzeczowymi składnikami majątkowymi i przydzielonymi jednostce organizacyjnej do użytkowania.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-48-12

Matejki 22/26 (sekretariat) pokój: 108 B 90-237 Łódź