Dział Administracji i Komunikacji

Opis zadań

W 2013 r. na Wydziale Zarządzania powołano Dział Administracji i Komunikacji, który powstał z połączenia Działu Relacji z Otoczeniem z Działem Administracji w celu usprawnie­nia działań administracyjnych. Pracownicy DAiK analizują potrzeby grup interesariuszy we­wnętrznych i zewnętrznych Wydziału oraz są częściowo odpowiedzialni za ich obsługę.

Struktura:

 • sekcja ds. gospodarczych
 • sekcja ds. promocji i relacji z otoczeniem
 • sekcja Centrum Rozwoju Dydaktyki

Do zakresu działań Działu Administracji i Komunikacji w szczególności należy:

A. W zakresie spraw gospodarczych:

 1. Organizowanie i koordynowanie prac administracyjnych i gospodarczych w budynku Wydziału Zarządzania wraz z terenem przyległym, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań dydaktycznych i naukowo-badawczych Wydziału.
 2. Zachowanie czystości, estetyki i właściwych warunków sanitarnych w obiektach WZ i na terenach przyległych, a także ochrona i zabezpieczenie (przy pomocy np. alarmów, monitoringu itp.) mienia Wydziału.
 3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń stanowiących wyposażenie ogólnodostępnych pomieszczeń i sal dydaktycznych.
 4. Nadzór nad prawidłową gospodarką mediami, usługami telekomunikacyjnymi i odpadami.
 5. Określanie potrzeb i sprawowanie nadzoru w zakresie robót budowlanych, remontów i prac adaptacyjnych.
 6. Racjonalne gospodarowanie urządzeniami, które zapewniają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
 7. Nadzór nad działalnością najemców i organizowanie prac związanych z udostępnieniem pomieszczeń i terenów przyległych do obiektu WZ.
 8. Zarządzanie i prowadzenie rejestru majątku Wydziału Zarządzania. Współuczestnictwo w czynnościach związanych z likwidacją majątku eksploatowanego przez Wydział.
 9. Sporządzanie budżetu przychodów z najmu, kosztów utrzymania budynku oraz innych budżetów określonych w odrębnych regulacjach WZ, analiza ich wykorzystania.
 10. Nadzór i opieka techniczna nad stacjonarnym sprzętem multimedialnym znajdującym się na wyposażeniu sal wykładowych budynku WZ.
 11. Pomoc w obsłudze sprzętu podczas zajęć dydaktycznych, prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Wypożyczanie przenośnego sprzętu multimedialnego na potrzeby zajęć dydaktycznych, konferencji, spotkań naukowych.
 12. Obsługa i opieka techniczna uroczystości Wydziału Zarządzania jak np. inauguracje, dni otwarte, spotkania okazjonalne. Obsługa posiedzeń Rady Wydziału, rozpraw doktorskich i habilitacji, rejestrowanie nagrań z tych posiedzeń.
 13. Obsługa korespondencji Wydziału Zarządzania.
 14. Dbałość o przestrzeganie zasad BHP na Wydziale Zarządzania (w tym opracowywanie zasad i regulaminów).
B. W zakresie promocji Wydziału:
 1. Organizacja uroczystości i wybranych wydarzeń Wydziału Zarządzania np. Inauguracja roku akademickiego, Gala Absolwenta, obchody Jubileuszów, Plener malarski, wydarzenia sportowe.
 2. Koordynacja działań promocyjnych Wydziału Zarządzania UŁ.
 3. Przygotowanie i nadzór nad gadżetami reklamowymi Wydziału Zarządzania UŁ.
 4. Opieka merytoryczna nad stronami www Wydziału Zarządzania UŁ, Intranetem WZ oraz profilami na portalach: facebook, YouTube, LinkedIN, flickr.
 5. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego Wydziału Zarządzania.
 6. Współpraca i opieka nad Radą Biznesu działającą przy WZ UŁ.
 7. Wsparcie międzynarodowych działań promocyjnych WZ.
 8. Organizacja kursów dokształcających i szkoleń.
 9. Budowanie relacji z absolwentami Wydziału Zarządzania UŁ.
 10. Obsługa fotograficzna i filmowa wydarzeń na Wydziale Zarządzania UŁ.
 11. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących oferty edukacyjnej Wydziału Zarządzania.
 12. Prowadzenie Centrum Egzaminacyjnego ACCA działającego przy Wydziale Zarządzania.
 13. Wsparcie działań Wydziału Zarządzania mających na celu zdobywanie akredytacji dla Wydziału Zarządzania i jego kierunków studiów oraz uzyskania wysokich miejsc w rankingach.
 14. Promocja nauki, współpraca z mediami oraz zarządzanie portalem Zespół Ekspertów WZ
 15. Nadzór i koordynacja wydarzeń odbywających się na Wydziale Zarządzania.
 16. Opracowanie oraz realizacja wysyłki newsletterów do pracowników, studentów oraz absolwentów Wydziału Zarządzania.
C. W zakresie rozwoju dydaktyki:
 1. Organizacja i rozwój wydziałowej oferty dydaktycznej na platformie e-Campus.
 2. Zapewnienie funkcjonowania systemu dystrybucji materiałów dydaktycznych na platformie e-Campus.
 3. Wsparcie pracowników WZ w zakresie umiejętności wykorzystywania platformy e-Campus w procesie dydaktycznym.
 4. Wsparcie procesu doskonalenia warsztatu dydaktycznego pracowników WZ.
 5. Wsparcie w zakresie wykorzystywania nowych form i metod kształcenia w procesie dydaktycznym.
 6. Dbałość o aktywizację i dodatkową ofertę rozwojową dla studentów.
 7. Inicjowanie i organizacja multimedialnych projektów dla kandydatów na studia.
 8. Prowadzenie kursów przygotowawczych dla kandydatów na studia.

Dane kontaktowe

Dział Administracji i Komunikacji

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-48-12 e-mail: www: http://wz.uni.lodz.pl

Skład osobowy

Lista jednostek