Sekcja ds. gospodarczych

Opis zadań

 • Organizowanie i koordynowanie prac administracyjnych i gospodarczych w budynku Wydziału Zarządzania wraz z terenem przyległym, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji działań dydaktycznych i naukowo-badawczych Wydziału.
 • Zachowanie czystości, estetyki i właściwych warunków sanitarnych w obiektach WZ i na terenach przyległych, a także ochrona i zabezpieczenie (przy pomocy np. alarmów, monitoringu itp.) mienia Wydziału.
 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń stanowiących wyposażenie ogólnodostępnych pomieszczeń i sal dydaktycznych.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką mediami, usługami telekomunikacyjnymi i odpadami.
 • Określanie potrzeb i sprawowanie nadzoru w zakresie robót budowlanych, remontów i prac adaptacyjnych.
 • Racjonalne gospodarowanie urządzeniami, które zapewniają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie obiektu.
 • Nadzór nad działalnością najemców i organizowanie prac związanych z udostępnieniem pomieszczeń i terenów przyległych do obiektu WZ.
 • Zarządzanie i prowadzenie rejestru majątku Wydziału Zarządzania. Współuczestnictwo w czynnościach związanych z likwidacją majątku eksploatowanego przez Wydział.
 • Sporządzanie budżetu przychodów z najmu, kosztów utrzymania budynku oraz innych budżetów określonych w odrębnych regulacjach WZ, analiza ich wykorzystania.
 • Nadzór i opieka techniczna nad stacjonarnym sprzętem multimedialnym znajdującym się na wyposażeniu sal wykładowych budynku WZ.
 • Pomoc w obsłudze sprzętu podczas zajęć dydaktycznych, prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu. Wypożyczanie przenośnego sprzętu multimedialnego na potrzeby zajęć dydaktycznych, konferencji, spotkań naukowych.
 • Obsługa i opieka techniczna uroczystości Wydziału Zarządzania jak np. inauguracje, dni otwarte, spotkania okazjonalne. Obsługa posiedzeń Rady Wydziału, rozpraw doktorskich i habilitacji, rejestrowanie nagrań z tych posiedzeń.
 • Obsługa korespondencji Wydziału Zarządzania.
 • Dbałość o przestrzeganie zasad BHP na Wydziale Zarządzania (w tym opracowywanie zasad i regulaminów).
 • Dane kontaktowe

  Sekcja ds. gospodarczych

  • Matejki 22/26 90-237 Łódź
  tel: 42-635-48-12 www: http://wz.uni.lodz.pl/

  Skład osobowy