PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Podgórska-Jachnik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań i zajęć dydaktycznych związanych:

1. z problematyką niepełnosprawności

2. z diagnozą i terapią zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

3. z pedagogiką specjalną i edukacją włączającą

BIOGRAM

Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach: pedagogika (nauczanie początkowe) i psychologia, a także studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej (surdopedagogiki), logopedii oraz coachingu z mentoringiem w edukacji. Mój doktorat poświęcony był komunikacji pantomimicznej z dziećmi głuchymi (1999), habilitacja - procesom emancypacji osób głuchych (2014). Jestem profesorem uczelni w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ oraz w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Logopedii UKW w Bydgoszczy - w moim drugim miejscu zatrudnienia.

Równocześnie z pracą akademicką zdobywałam także praktyczne doświadczenie: nauczyciela w szkole specjalnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, psychologa-terapeuty we wspomaganiu rozwoju dzieci z uszkodzonym słuchem, psychologa-doradcy w Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i w poradni Fundacji Wsparcia Psychospołecznego, nauczyciela-konsultanta ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych w WODN w Zgierzu. Jestem ekspertką ds. niepełnosprawności RCPS w Łodzi, ORE, PFRON, byłam członkinią Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, przewodniczącą Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi. Zajmuję się działalnością na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich inkluzji w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Przez wiele lat pełniłam funkcję uczelnianego pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych. Brałam udział we współtworzeniu modelu oraz narzędzi Szkolnej Oceny Funkcjonalnej, w szkoleniach kadr pedagogicznych oraz pilotażu pierwszych polskich Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

ZAINTERESOWANIA

 • problemy funkcjonowania społecznego oraz rozwoju mowy, języka i komunikacji osób z niepełnosprawnościami (zwłaszcza głuchych i słabosłyszących)
 • praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych, ekonomia społeczna i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
 • psychiatria i terapia środowiskowa, pomoc psychospołeczna dla osób z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi
 • (wczesne) wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
 • diagnostyka funkcjonalna ICF; ocena funkcjonalna dla celów edukacyjnych
 • uwarunkowania edukacji włączającej, ruchu integracyjnego i emancypacji osób niepełnosprawnych
 • interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością - Disability Studies i Deaf Studies
 • OSIĄGNIECIA

  Za swoje największe osiągnięcia uważam wykorzystanie wiedzy naukowej z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii dla celów realnej poprawy życia społeczności lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu w działania eksperckie: prace zespołów ds. opracowania Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego 2020 oraz 2030, Regionalnego Planu Rozwoju Usług Deinstytucjonalizacji dla Województwa Łódzkiego na lata 2023-2025, opracowanie Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030, zespołu makroregionalnego opracowującego model Kooperacje 3D - współpracy międzysektorowej i międzyresortowej w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, zespołu ekspertów Modelu Wsparcia Międzysektorowego dziecka i rodziny ; udział z zespole opracowującym narzędzia szkolnej oceny funkcjonalnej dla potrzeb edukacji włączającej w polskich szkołach; publikacje z zakresu pracy socjalnej.

  WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

  A) Monografie i opracowania autorskie i współautorskie:

  Pisula E., Płatos M., Banasiak A., Danielewicz D., Gosztyła T., Podgórska-Jachnik D., Pyszkowska A., Rumińska A., Winczura B. (2024), Neuroróżnorodność na polskich uczelniach. Doświadczenia osób studiujących: w spektrum autyzmu, z ADHD i z dysleksją. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

  Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (2023), Edukacja włączająca w perspektywie i zadaniach samorządu terytorialnego, Warszawa-Łódź, Uniwersytet Łódzki,

  Podgórska-Jachnik D., Żmurkow E. (2022), Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz reintegracja osób z niepełnosprawnościami w województwie łódzkim. Łódź, Uniwersytet Łódzki, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

  Domagała-Zyśk E., Mariańczyk K., Chrzanowska I., Czarnocka M., Jachimczak B., Olempska-Wysocka M., Otrębski W., Papuda-Dolińska B., Pawlak K., Podgórska-Jachnik D. (2022), Szkolna Ocena Funkcjonalna: Przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa; Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

  Podgórska-Jachnik D. (2021). Edukacja włączająca w Polsce – bilans otwarcia 2020. Raport merytoryczny. ORE, Warszawa.

  Kijak R., Podgórska-Jachnik D., Stec K. (2020). Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna. Warszawa, Difin.

  Kusideł E., Podgórska-Jachnik D., Potoczna E. (2018), Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim, RCPS / ROIS w Łodzi, Łódź.

  Witusik A., Leszto A., Podgórska-Jachnik D., Pietras T. (2015), Schizofrenia w kontekście nauk społecznych: osoba chora na schizofrenię w obszarze zainteresowań pedagogiki specjalnej, Continuo, Wrocław.

  Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami bezdomnymi. CRZL MPIPS, Warszawa.

  Podgórska-Jachnik D., Pietras T. (2014), Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami. CRZL MPIPS, Warszawa.

  Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, CRZL MPIPS, Warszawa.

  Podgórska-Jachnik D. (2013), Głusi. Emancypacje. Wyd. WSP Łódź.

  Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D., Olszewska B. (2011), Mój zawód – moja praca – moja przyszłość. Perspektywy osób z niepełnosprawnością. Wyd. Naukowe WSP w Łodzi, Łódź

  Podgórska-Jachnik D. (2004), Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym. Wyd. UŁ, Łódź.

  B) Redakcje i współredakcje monografii naukowych:https://son.uni.lodz.pl/info/book/UL374a9cb78dfe440fa30ca99a0b180468?r=publication&ps=20&tab=&title=Publikacja%2B%25E2%2580%2593%2BSzko%25C5%2582a%2Bdla%2Bka%25C5%25BCdego%2B-%2Bod%2Bidei%2Bdo%2Brealizacji.%2BZ%2Bdo%25C5%259Bwiadcze%25C5%2584%2Bpierwszego%2B%25C5%2581%25C3%25B3dzkiego%2BSpecjalistycznego%2BCentrum%2BWspieraj%25C4%2585cego%2BEdukacj%25C4%2599%2BW%25C5%2582%25C4%2585czaj%25C4%2585c%25C4%2585%2B%25E2%2580%2593%2BUniwersytet%2B%25C5%2581%25C3%25B3dzki&lang=pl

  Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D., Tomaszewska A. (red.) (2023), Szkoła dla każdego - od idei do realizacji. Z doświadczeń pierwszego Łódzkiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

  Pisula E., Błeszyński J., Podgórska-Jachnik D. (red.) (2022). Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości. Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

  Pietras T., Podgórska-Jachnik D., Sipowicz K., Witusik A. (red.) (2022). Spektrum autyzmu - od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji. Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

  Pyżalski J., Podgórska-Jachnik D. (2015), Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat. Raport końcowy zrealizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi na zlecenie RCPS w Łodzi

  Podgórska-Jachnik D. (red.) (2011), Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji. Wyd. Naukowe WSP w Łodzi, Łódź.

  Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (red.) (2011), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny wobec wyzwań współczesnego świata Wyd. SATORI Druk, Łódź, 2011.

  Podgórska-Jachnik D. (red.) (2010), Ruch na rzecz lepszej przyszłości osób niepełnosprawnych. Wyd. WSP w Łodzi, Łódź.

  Podgórska-Jachnik D. (red.) (2009), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych. Wyd. WSP w Łodzi, Łódź.

  Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (red.) (2009), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Trudy dorastania, trudy dorosłości. Wyd. SATORI Druk Łódź.

  Jachimczak B., Olszewska B., Podgórska-Jachnik D. (red.) (2007), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Wyd. SATORI Druk, Łódź.

  Pańczyk J., Podgórska-Jachnik D. (red.) (1999), Potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie w aglomeracjach miejskich (na przykładzie Łodzi). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Paedagogica 3, Wyd. UŁ, Łódź.

  C) Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach z lat 2017-2023:

  Podgórska-Jachnik D. (2023), Ocena funkcjonalna w warsztacie diagnostycznym nauczycieli a rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów w edukacji włączającej [W:] Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D., Tomaszewska A. (red.), Szkoła dla każdego - od idei do realizacji. Z doświadczeń pierwszego Łódzkiego Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.12-41.

  Jachimczak B., Podgórska-Jachnik D. (2022), Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą – model teoretyczny i perspektywa wdrożenia do praktyki oświatowej. Studia z Teorii Wychowania, vol. 13, nr 3 (40), s. 333-348.

  Podgórska-Jachnik D. (2022). Autyzm w świetle prawa oświatowego [w:] Pietras T., Podgórska-Jachnik D., Sipowicz K., Witusik A. (red.). Spektrum autyzmu - od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji. Wrocław , Wydawnictwo Continuo 2022, s. 396-427.

  Podgórska-Jachnik D. (2022). Uniwersytet źródłem zmiany jakości życia człowieka – perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna / The University as a source of change in the quality of human life – the internal and external perspective [w:] Murawska A., Wiażewicz-Wójtowicz P. (red.) UNIWERSYTET – raport z rubieży / A UNIVERSITY – a report from the frontier. (s. 131-142/ 267-279) Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Podgórska-Jachnik D. (2022). Polski system oświaty a edukacja włączająca - bilans otwarcia 2020 w świetle raportu badawczego Ośrodka Rozwoju Edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. T. 610 nr 5, s. 5-16.

  Podgórska-Jachnik D, Pietras T. (2022). Rozważania wstępne. O współczesnym usytuowaniu problematyki autyzmu w przestrzeni między dyskursem medycznym i społecznym, [w:] Pietras T., Podgórska-Jachnik D., Sipowicz K., Witusik A. (red.). Spektrum autyzmu - od diagnozy i terapii do integracji i inkluzji. Wrocław Wyd. Continuo 2022, s. 15-23.

  Cierzniewska R., Podgórska-Jachnik D. (2021). Categories that open up to the neurodiversity of students. Pedagogical study of educational kontent. Studia Paedagogica Ignatiana. T. 24 nr 5; s. 15-42.

  Podgórska-Jachnik D. (2021). Powrót uczniów do szkoły. Potrzeby i mechanizmy wsparcia w okresie (po?)pandemicznym [w:] Dycht M., Śmiechowska-Petrovskij E. (red.), Edukacja w sytuacji (post)pandemii – wyzwania i perspektywy. UKSW, s. 23-38.

  Podgórska-Jachnik D. (2020), Uwarunkowania innowacyjności w pracy socjalnej w kontekście wyzwań wynikających z pracy z osobami z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność i Rehabilitacja nr 1, s. s. 22-33.

  Podgórska-Jachnik D. (2020). Selective mutism and shyness. Differential diagnosis and strategies supporting child development. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 2020 nr 30; s. 125-149.

  Podgórska-Jachnik D. (2020), KODA – niewidoczne specjalne potrzeby uczniów w systemie edukacji. Edukacja nr 2, s. 59-72.

  Podgórska-Jachnik D., Adelbayeva N., Gabdrakhmanova Sh. (2020). Coaching and mentoring - educational approach. Rocznik Lubuski 2020 T. 46 cz. 1; s. 191-200.

  Podgórska-Jachnik D. (2020). Neuroróżnorodność a bariery w porozumiewaniu się – budowanie kultury komunikacyjnej w edukacji włączającej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 84 (4): 7-24.

  Cierzniewska R., Podgórska-Jachnik D. (2021). Neurodiversity and (semantic) space for academic inclusion of people on the autism spectrum. Multidisciplinary Journal of School Education. T. 10 nr 2(20) : s. 71-88.

  Podgórska-Jachnik D. (2020). Słyszące dziecko głuchych rodziców w przedszkolu i szkole - aspekty edukacyjne i społeczne [w:] Wiśniewska D. (red.) Dorastanie między dwoma światami. Społeczne konteksty rozwoju słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Warszawa, APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2020, s. 54-75.

  Podgórska-Jachnik D. (2020). Praca socjalna z pacjentami onkologicznymi [w:] Hamerlińska A., Onkologopedia. Podejście interdyscyplinarne. Bielsko-Biała, Wyd. Medyczne Alfa-Medica Press; s. 140-162.

  Podgórska-Jachnik D. (2019), Psychospołeczne konteksty ADHD [W:] K. Sipowicz, A. Witusik, T. Pietras (red.), ADHD. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii. Wrocław, Wyd. Continuo; s. 167-180.

  Podgórska-Jachnik D. (2018), Language Mediation as an Area of Risk for a Deaf Person. [W:] A. Polak-Sopinska, J. Królikowski (eds.) Ergonomics For People With Disabilities Łódź: De Gruyter Open, Seria: Advances in Production Management and Ergonomics, 2544-7610; s. 199-214.

  Podgórska-Jachnik D. (2018), Specjalne i nie-specjalne. Dylematy współczesnego podejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej T. 21, s. 69-98.

  Podgórska-Jachnik D. (2018), (Nie)pełnosprawność a (nie)samodzielność w kontekście autonomii relacyjnej. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej nr 32:57-71

  Podgórska-Jachnik D. (2018), Osoba i podmiot. Kluczowe kategorie w emancypacyjnej pedagogice specjalnej. Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo, nr 4, s. 15-30.

  Podgórska-Jachnik D. (2018), Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej. Edukacja nr 4 , s. 8-21

  Podgórska-Jachnik D., Szmalec J.(2018), Test Oceny Ręki Asystującej AHA (Assisting Hand Assessment) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki, Edukacja, nr 1, s. 111-130.

  Podgórska-Jachnik D., Adelbayeva N., Gabdrakhmanova Sh. (2018), Coaching and mentoring in education, Vestnik ZKGU (Kazachstan), no 4 (72), s. 13-24.

  Podgórska-Jachnik D. (2017), Social support for people with disability and reflection on ‘positive’ and ‘negative’ charities Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej = Interdisciplinary Contexts od Special Pedagogy No. 16,ss. 183-204.

  Podgórska-Jachnik D. (2017), Problem depresji wśród osób niesłyszących i niewidzących [W:] Nawracające zaburzenia depresyjne : etiologia, diagnoza i terapia / pod red. Agaty Orzechowskiej, Piotra Gałeckiego, Wrocław : Wydawnictwo Continuo, s. 127.

  Podgórska-Jachnik D. (2017), Głusi – edukacja a emancypacja [w:] E. Woźnicka red., Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro. Łódź : Wyd. AHE, Łódź, s. 83-110.
  KONTAKT I DYŻURY

  Dyżury

  poniedziałek: 12:00-14:00 Podaję godziny dyżurów w czasie sesji, z wyłączeniem urlopu (22.07-28.08 oraz 2.09-13.09). Zapraszam na dyżur do pok.109b (wejście przez 108b). W przypadku trudności w skorzystaniu z dyżuru w tych godzinach, proszę o kontakt mailowy. W miarę możliwości postaram się umówić spotkanie w formie zdalnej.