PROFIL PRACOWNIKA: Janusz Reichel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zadania w obszarze obowiązków dydaktycznych:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość;

- przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;

- opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

- prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;

- recenzowanie prac naukowych;

- przeprowadzanie konsultacji ze studentami;

- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków badawczych:

- prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;

- pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;

- rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników;

- aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;

- udział w komercjalizacji wyników badań;

- doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań w obszarze obowiązków organizacyjnych:

- praca w organach kolegialnych uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;

- praca w komisjach konkursowych, rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych;

- organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;

- pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych.

BIOGRAM

2019 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości (rozprawa: „Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych”);

2004 (do chwili obecnej): Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania;

1991 - 2004: Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania;

1999 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii-finansów, Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rozprawa: "LETS (Local Exchange Trading System) jako przykład nowej formy pieniądza”);

1991 - magister: Ekonomika i Organizacja Produkcji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), etyka biznesu, etyka środowiskowa;

- organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, współpraca międzysektorowa (administracja publiczna, organizacje pozarządowe, biznes);

- zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), ekonomia środowiskowa, rozwój zrównoważony; audyty systemów zarządzania;

- zarządzanie, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami (w organizacjach biznesowych, non-profit i sektora publicznego); ewaluacja i monitoring projektów,

- zastosowanie grywalizacji i gier w edukacji.

OSIĄGNIECIA

- liczne nagrody Dziekana i Rektora;

- dwukrotny zdobywca statuetek WZ (nagroda studentów), tytuł "Sprawiedliwy wykładowca" (2010, 2014);

- Główna nagroda w kategorii “Edukacja zawodowa” w konkursie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji EduInspiracje 2016 za projekt i jego rezultaty: jako kierownik projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation: Homoresponsabilis in the globalized World (2011-1-PL1-LEO05-19895) w latach 2012-2013. Projekt został nominowany do nagrody EduInspiracje 2016 i zwyciężył w kategorii "Edukacja zawodowa".

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-63-39

Dyżury

wtorek: 12:00-12:45
czwartek: 12:00-12:45