PROFIL PRACOWNIKA: Maciej Turała

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Profesor Uczelni:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • realizacja zajęć dydaktycznych, w szczególności na kierunkach:
  • Zarządzanie miastem (studia I stopnia);
  • Zarządzanie w administracji publicznej (studia II stopnia);
  • Business Management (studia I oraz II stopnia);
  • Management and Finance (studia I stopnia);
  • Digital Communication and Social Media for Management (studia I stopnia)
  • Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie I stopnia);
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych;
 • sprawowanie opieki nad studentami przygotowującymi prace dyplomowe;
 • recenzowanie prac dyplomowych.


Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Zarządzania UŁ:

 • mobilność studentów i kadry;
 • oferta dydaktyczna w języku angielskim;
 • relacje z uczelniami partnerskimi;
 • kontakt z absolwentami z zagranicy;
 • międzynarodowe akredytacje.

BIOGRAM

 • od października 2020 r. kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem
 • od września 2020 r. Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Zarządzania UŁ
 • od 2012 r. koordynator kierunku Business Management
 • w latach 2016 - 2020 Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia Wydziału Zarządzania UŁ
 • w latach 2011 - 2020 Sekretarz European Regional Science Association
 • 2018: uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu;
 • 2006: uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
 • od 2003 r. pracownik Wydziału Zarządzania UŁ
 • w latach 1996 - 1998 stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego oraz brytyjskiej organizacji HMC (Headmasters’ and Headmistresses’ Conference) - pobyt w Forest School w Londynie

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

 • Zarządzanie miastem i regionem
 • Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Autonomia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Sprawność instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego

OSIĄGNIECIA

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2019)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, I stopnia, za osiągnięcia organizacyjne (2018)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zespołowa, I stopnia za książkę pt. „Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city” (2016)
 • Nagroda naukowa Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze nauk społecznych w grupie młodych pracowników nauki UŁ (2014)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, I stopnia, za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2007)


Publikacje naukowe

2021

 • Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała, Exploring paths to creative city emergence. The example of three Polish cities., „Regional Science Policy and Practice” (1757-7802), 2021, vol. 13, nr 3, s. 659-672 [DOI] [URL].
 • Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak, Maciej Turała, Performance of nonbanking organisations granting guarantees within cohesion policy, „Investigaciones Regionales-Journal of Regional Research” (1695-7253), 2021, nr 49, s. 5-26 [DOI] [URL].

2020

 • Halina Waniak-Michalak, Jan Michalak, Maciej Turała, Loan and Guarantee Funds. Development. Performance. Stability (978-8-3822-0163-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
 • Maciej Turała, Subsidiarity, Fiscal Decentralisation and Financial Autonomy of Local and Regional Governments in Poland – the past and the future, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2020, nr 117, s. 335-355 [DOI] [URL].

2019

 • Maciej Turała, Innovation-based potential for development of cities in Poland, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2019, nr 34, s. 41-54 [DOI].
 • Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała, The development of cities in Poland – the role of education, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2019, vol. 63, nr 7, s. 271-285 [DOI] [URL].
 • Agnieszka Orankiewicz, Maciej Turała, Czynniki rozwoju miast w Polsce - wstęp do badań, [w:] J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie rozwojem współczesnych miast (978-8-3814-2504-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, s. 175-187.

2017

 • Maciej Turała, Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki terytorialne w obszarach funkcjonalnych, „Samorząd Terytorialny (Local Self-Government)” (0867-4973), 2017, nr 7/8, s. 43-56 [URL].

2016

 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2016, nr 2 (319), s. 55-68 [DOI].

2015

 • Maciej Turała, Equalization of territorial units' incomes - a case study of Poland, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 394, s. 187-195.
 • Maciej Turała, Ocena wpływu zmiany regulacji na na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 391, s. 239-247.
 • Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0582-6), pod red. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015.
 • Maciej Turała, Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Laeksandra Nowakowska, Inteligentne zarządzanie w miastach Studium Przypadków, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY (978-8-3748-8187-6), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 135-207.
 • Maciej Turała, Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru., [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY (978-8-3748-8187-6), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 53-72.

2014

 • Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Urban Renewal in Warsaw's Commercial Real Estate Market, [w:] E. Nozeman, A. Nan der Vlist (red.), European Metropolitan Commercial Real Estate Markets (978-3-6423-7851-5), Springer, Heidelberg 2014, s. 225-250.
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Fragmentacja polityczna w organach uchwałodawczych polskich gmin - dynamika i zróżnicowanie przestrzenne, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 332, s. 44-53.
 • Maciej Turała, Institutional capacity in Polish communes. Strategic, financial and spatial planning dimension, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 334, s. 264-274.

2013

 • Maciej Turała, Analiza sprawności instytucjonalnej gmin w województwie łódzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 284, s. 99-113.
 • Maciej Turała, Lodz: Looking into the future, Stuck in the Past, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2013, vol. 7, nr Special Issue on New Urban World, s. 41-47.
 • Maciej Turała, Urban Management – the case of Lodz, [w:] M. Habrel, M. Mularska-Kucharek (red.), Lviv and Lodz at the turn of the 20th century. Structure of social space. (978-8-3796-9028-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 129-146.
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Political fragmentation and external sources of funding. Do power struggles matter?, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2013, vol. 7, nr 1, s. 69-80.
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Scope and forms of cooperation in Polish local governments, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 283, s. 60-72.

2012

 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 244, s. 594-601.
 • Maciej Turała, Beyond territory: Dynamic geographies of knowledge creation, diffusion, and innovation. Harald Bathelt, Maryann P. Feldman and Dieter F. Kogler (eds.). Book review., „PAPERS IN REGIONAL SCIENCE” (1056-8190), 2012, vol. 91, nr 4, s. 850-852.
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Inter-communal associations – the future of metropolitan area management?, „Folia Oeconomica Stetinensia” (1730-4237), 2012, vol. 11, nr 19, s. 118-131.
 • Danuta Stawasz, Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński” (0867-1753), 2012, nr 29, s. 97-111.
 • Maciej Turała, Polish Local Governments' Capacity for Territorially Coherent Development, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2012, vol. 33, nr 1, s. 65-77.
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Wpływ fragmentacji politycznej na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 243, s. 273-281.

2011

 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, An overview and critical assessment of methods for identifying functional areas of metropolitan cities in Poland, [w:] s. WZ (red.), Contested Regions: Territorial Politics and Policy (978-1-8977-2140-7), Wydawnictwo Regional Studies Association, London 2011, s. 102-106.
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 2, nr 258, s. 109-120.
 • Maciej Turała, Impact of economic crisis on territorial disparities in terms of wealth – case study of Poland, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2011, vol. 5, nr 2, s. 39-52.
 • Maciej Turała, Mechanizm równoważenia dochodów j.s.t. a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, vol. 687, nr 48, s. 259-272.
 • Maciej Turała, IMPACT OF INCOME EQUALISATION MECHANISM ON FINANCIAL STANDING OF CITIES IN POLAND, [w:] s. WZ (red.), Sustainable development of cities. Environmental and urban planning issues (2-3455-4467-8), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 1-20.

2010

 • Maciej Turała, Finansowe uwarunkowania kształtowania i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce w świetle dostępnych danych statystycznych, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” (0067-7795), 2010, nr 63, s. 199-228.

2009

 • Maciej Turała, Lasse Oulasvirta, Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy Towards Local Governments, „INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES” (0020-8523), 2009, vol. 75, nr 2, s. 339-363.
 • Maciej Turała, Metropolitan Areas in Poland - financial dimension, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 24, nr 24, s. 96-127.

2008

 • Maciej Turała, Polityka regionalna Unii Europejskiej a intra-regionalne zróżnicowanie w poziomie rozwoju. Przykład województwa łódzkiego., [w:] J. Działo (red.), Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 272-286.
 • Maciej Turała, Pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin na przykładzie województwa łódzkiego, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2008, nr 215, s. 99-126.
 • Maciej Turała, Karolina Turała, Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] M. Gołębiowski (red.), Współczesne trendy przedsiębiorczości., Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2008, s. 461-493.

KONTAKT I DYŻURY

Matejki 22/26 pokój: 10 90-237 Łódź

Matejki 22/26 pokój: 38 90-237 Łódź

tel: 42-635-62-88

sekretariat Katedry: 42-635-51-98

Dyżury

wtorek: 09:00-10:00 Konsultacje odbywają się we wskazanych terminach w budynku WZ lub za pośrednictwem MS Teams. Proszę o kontakt mailowy na minimum dzień przez planowaną wizytą w celu umówienia wizyty.
środa: 14:00-15:00 Konsultacje odbywają się we wskazanych terminach w budynku WZ lub za pośrednictwem MS Teams. Proszę o kontakt mailowy na minimum dzień przez planowaną wizytą w celu umówienia wizyty.